Get Adobe Flash player

 

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. wprowadzono dodatek osłonowy, który ma pomóc w zapłacie wysokich rachunków za energię oraz towary w sklepach.

Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.), nieprzekraczające:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dodatku osłonowego, w zależności od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, wynosi rocznie:

 • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 343,20 zł  dla 2-3 osobowego,
 • 486,20 zł dla 4-5 osobowego oraz
 • 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Podwyższony dodatek, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:

 • 286,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 429,00 zł  dla 2-3 osobowego,
 • 607,75 zł dla 4-5 osobowego oraz
 • 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób. 

 • Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r.

Przyznany dodatek będzie wypłacony do 30 czerwca 2024 r.


Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Wnioski można pobierać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, w pokoju nr 10 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej bądź odbierze tę informację bezpośrednio w MOPS.



Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz.759)
i rozporządzenie Ministra Klimatu  i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 59).