Get Adobe Flash player

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), który jest nastepcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020.


Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.


Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:


- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).


- 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).


Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.


Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Więcej informacji: www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub www.fepz.gov.pl