Get Adobe Flash player

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO Z DOPŁATĄ DO CZYNSZU.

W związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, została wprowadzona nowa forma pomocy dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych, polegająca na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dopłata ta stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz stanowi 75 % miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę, a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku adnotacji „wniosek  o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Wniosek taki składa się nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.

 

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu należy spełniać łącznie poniższe warunki :

   najemca lub podnajemca spełnia warunki przyznania dodatku mieszkaniowego,

   średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się  o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,

   ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.

   ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu należy dołączyć :

   dokumenty, wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

   oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,

   oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu następujących warunków tj. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,

   dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ( np. umowa najmu lokalu mieszkalnego ).  

1) Wnioskom złożonym po tym terminie nie będzie przysługiwało prawo „dopłaty do czynszu”.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:30 DO 15:30

POD NUMEREM TELEFONU 075 645 38 09

Dodatek energetyczny - dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki;

1)  ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133, z późn. zm.)

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Kilmatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązują od dnia 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:

1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną    - 12,09 zł miesięcznie;

2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób              - 16,79 zł miesięcznie;

3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób  - 20,15 zł miesięcznie.

 

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10- go każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku w kasie Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze.

 

Dodatek energetyczny będzie wynosić miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Dodatek energetyczny przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji.

 

Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze (pokój nr 12).

 

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

Dokładnych informacji dotyczących zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych można zasięgnąć w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Sekcja  ta znajduje się w pokoju  nr 10, czynnym dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od  7:30 do 15:30. Można także uzyskać informacje telefonicznie pod nr tel.  075 645-38-09.

 

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy :

1. Należy pobrać wniosek wraz z deklaracją o dochodach w ośrodku pomocy społecznej .

2. Z wnioskiem trzeba udać się do zarządcy budynku który musi potwierdzić takie dane jak:

a) adres zamieszkania , nazwa i siedziba  zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu

b) sposób ogrzewania lokalu  oraz wysokość  wydatków za ostatni miesiąc.

3. Następnie należy udać się z wnioskiem do Sanikomu i wodociągów (dotyczy to tylko osób  mieszkających w zasobach komunalnych).

4. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie trzy miesiące (sprzed daty złożenia wniosku)

 

Kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021 r.:

1. posiadanie dochodu nie przekraczającego 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, tj. 1.550,24 zł (na jedną osobę w rodzinie) i 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 2.066,99 zł (dla osoby samotnej).

 

2. posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu bądź uprawnień do przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.

3. powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:

-dla 1 osoby    - 45,5 m²

-dla 2 osób      - 52,0 m²

-dla 3 osób       -58,5 m²

-dla 4 osób       -71,5 m²

-dla 5 osób       -84,5 m²

dla każdej następnej osoby dodatkowo 5 m².

Powierzchnia może zostać zwiększona o dodatkowe 15 m², jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszająca ię na wózku inwalidzkim.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w :

  • domu pomocy społecznej,
  • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładzie poprawczym,
  • zakładzie karnym,
  • szkole, w tym szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.

Dochód

  • - za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2020 r. poz. 111 ).

Ilekroć w ustawie jest mowa o:


1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:


a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,


b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,


c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:


– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,


– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,


– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,


– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,


– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,


– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,


– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,


– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,


– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,


– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),


– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,


– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,


– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,


– alimenty na rzecz dzieci,


– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,


– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,


– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,


– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),


– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,


– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",


– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,


– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,


– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,


– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,


– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,


– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,


– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,


– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,


– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,


– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),


– świadczenie rodzicielskie,


– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,


–  stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,


– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.


* Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać w miesiącu, w którym kończy się przyznany wcześniej dodatek mieszkaniowy.

 

Druki do pobrania:


Deklaracja o wysokości dochodów część 1.pdf
Deklaracja o wysokości dochodów część 2.pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego część 1.pdf
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego część 2.pdf
Wzór oświadczenia.pdf