Get Adobe Flash player

 


WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ

O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

 

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, z podaniem wszystkich składników.

 

2. Decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

 

3. Złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

4. Zaświadczenie z MOPS o otrzymywanych świadczeniach; zasiłek rodzinny i inne świadczenia.

 

5. Zaświadczenie Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, zaświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników, lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższego faktu. Dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

 

6. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów albo zaświadczenie komornika lub złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie dotyczące powyższych faktów.

 

7. Dowód otrzymania emerytury, renty lub innego świadczenia oraz decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty/świadczenia.

 

8. Złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu.

 

9. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów. Oświadczenie o osiągniętych dochodach składa się w ostatnim dniu miesiąca, w którym został złożony wniosek.

 

10. Inne.

11. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:

na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej

- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów zawierające informację o formie opodatkowania, okresie prowadzenia działalności oraz wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,

- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS

 

w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:

- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów zawierające informację o formie opodatkowania, okresie prowadzenia działalności

- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS

 

w formie karty podatkowej:

- decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,

- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

W przypadku zawieszenia działalności - dokument potwierdzający ten fakt.

 

 

W przypadku gdy np. w miesiącu sierpniu, rodzina uzyskała ostatni dochód

(np. ostatnie wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, ostatni zasiłek dla osób bezrobotnych) –

badany jest dochód z miesiąca złożenia wniosku (wrzesień). Należy przy tym,

udokumentować tzw. „dochód utracony”.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 1 i § 6 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm)„Kto, składając zeznanie lub oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”