Get Adobe Flash player

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o rozpoczęciu Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 lipca 2021 r. o godz.16.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a.

 Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt pod nr tel. (075) 645-02-32 lub 787 960 144, w godz. od 7.30 do 15.30.

Pliki do pobrania:

1. InformatorPrzemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. (art.2 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

W dniu 24 czerwca 2011r., zarządzeniem Nr 138/2011, Burmistrz Miasta Kamienna Góra  powołał Zespół Interdyscyplinarny Działający na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby zaangażowane w kształtowanie lokalnej polityki w tym zakresie:

 

1.   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

2.   Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze

3.   Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

4.   Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra

5.   Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze

6.   Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

7.   Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

8.   Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

9.   Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze

10.  Szkoły Podstawowej nr.1 im. ks. Jana Twardowskiego

11.  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich

12.  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  oddział Powiatowy Kamienna Góra

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie zawartych porozumień między Burmistrzem Miasta a wyżej wymienionymi podmiotami.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Uruchomienie pracy Zespołu:

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.

Procedura „Niebieskiej Karty” może zostać uruchomiona przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Zalety Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1.      Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych.

2.      Lepsza koordynacja działań nakierowanych na rozwiązywanie problemów danej rodziny.

3.      Wypracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów

         (jasny i  sprawny przepływ informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą służbami społecznymi, instytucjami, organizacjami, osobami).

4.      Zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów społecznych.

5.      Oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

6.      Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego oraz społeczności lokalnej.

 

Biuro obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla miasta Kamienna Góra mieści się przy ul. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze, II piętro, pokój 11, tel. 75-742-87-41, a czynne jest we wszystkie dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30.