Get Adobe Flash player

 

Gmina Miejska Kamienna Góra i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze zapraszają do udziału w projekcie. pn. „Powiedz nie przemocy” współfinansowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022 oraz ze środków budżetu Miasta Kamienna Góra.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Miasta Kamienna Góra, realizowany od czerwca do listopada 2022 r.

Realizowane działania w ramach projektu to: diagnoza społeczna, warsztaty edukacyjne, festyn rodzinny oraz 7 kampanii społecznych, których celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1.„ Przemoc w dobie pandemii”   - 29.07.2022 r. Rynek

2. „ Przemoc karmi się milczeniem „ - 31.07.2022 r. Zalew

3. „ Klaps czy to na pewno metoda wychowawcza?” – 06.08.2022 r. Zalew

4. „ Osoby niepełnosprawne w walce z przemocą domową” 09.09.2022 r. Muzeum

5. „ Przemoc dotyka również starszych” 07.10.2022 r. Muzeum

6. „ Niebieskie karty- forma przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 21.10.2022 r.

7. „ Biała wstążka „ 25.11.2022 r.

W dniu 29.07.2022 r. odbyła się pierwsza kampania przeprowadzona na Kamiennogórskim Rynku pod nazwą „Przemoc w dobie pandemii”. W ramach tej kampanii pracownicy MOPS na ulicach miasta Kamienna Góra rozpowszechniali akcję „gestu wołania o pomoc” uświadamiając społeczeństwu, że ten gest pozwoli ofiarom przemocy, bez użycia słów poprosić o pomoc. Subtelny znak (gest zaciśniętej dłoni) można użyć w każdej sytuacji w trakcie rozmowy na wideo czacie, lub podczas pogawędki sąsiedzkiej, aby ułatwić wołanie o pomoc. Pracownicy MOPS zachęcali do skutecznego reagowania.

Następna Kampania odbyła się dniu 31.07.2022 r. na Kamiennogórskim Zalewie pod nazwą „Przemoc karmi się milczeniem”, hasło przewodnie tej kampanii brzmiało: „Widzisz! Słyszysz! Reaguj!” Kampania skierowana była do świadków przemocy, celem jej było przekazanie jak ważna jest interwencja świadków przemocy, która może przerwać tragedię.

 

Już dziś pracownicy MOPS zapraszają do udziału w kolejnej kampanii, która odbędzie się dnia 06.08.2022 r. na Kamiennogórskim Zalewie. Kampania pod nazwą „ Klaps – czy to na pewno metoda wychowawcza?” Kampania ma na celu uświadamianie lokalnej społeczności, że klaps jest formą przemocy fizycznej.

Kolejna kampania pod nazwą „Osoby niepełnosprawne w walce z przemocą domową” odbędzie się w dniu 09.09.2022 r. w Kamiennogórskim Muzeum. W ramach kampanii zostanie zorganizowana pogadanka dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na temat zjawiska przemocy w rodzinie i formach jej występowania, przekazanie informacji jak ustrzec się przed nią oraz co zrobić w przypadku znalezienia się w takiej sytuacji – jak reagować i gdzie szukać pomocy.

Następna kampania „Przemoc dotyka również starszych” jest kampanią edukacyjno-informacją, uświadamiającą seniorom symptomy przemocy, ukazanie jej skutków i dostępności wsparcia, gdzie szukać pomocy. W ramach kampanii w Muzeum zostanie wygłoszony wykład przez specjalistę z w/wym zakresu.

Kolejna Kampania to „ Niebieskie karty- forma przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W ramach tej Kampanii uświadomimy społeczeństwo czym jest procedura „Niebieskie Karty”, kiedy jest zakładana, przez kogo i w jakich sytuacjach

Ostatnia kampania – „ Biała wstążka”, której celem jest rozpowszechnienie w naszym mieście idei „ Białej Wstążki” poprzez wyrażenie: Stop przemocy wobec kobiet. Będziemy zachęcać mężczyzn do przyjęcia i noszenia białej wstążki manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy.


Pliki do pobrania:

1. InformatorPrzemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. (art.2 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

W dniu 24 czerwca 2011r., zarządzeniem Nr 138/2011, Burmistrz Miasta Kamienna Góra  powołał Zespół Interdyscyplinarny Działający na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby zaangażowane w kształtowanie lokalnej polityki w tym zakresie:

 

1.   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

2.   Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze

3.   Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

4.   Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra

5.   Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze

6.   Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

7.   Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

8.   Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

9.   Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze

10.  Szkoły Podstawowej nr.1 im. ks. Jana Twardowskiego

11.  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich

12.  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  oddział Powiatowy Kamienna Góra

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie zawartych porozumień między Burmistrzem Miasta a wyżej wymienionymi podmiotami.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Uruchomienie pracy Zespołu:

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.

Procedura „Niebieskiej Karty” może zostać uruchomiona przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Zalety Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1.      Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych.

2.      Lepsza koordynacja działań nakierowanych na rozwiązywanie problemów danej rodziny.

3.      Wypracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów

         (jasny i  sprawny przepływ informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą służbami społecznymi, instytucjami, organizacjami, osobami).

4.      Zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów społecznych.

5.      Oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

6.      Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego oraz społeczności lokalnej.

 

Biuro obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla miasta Kamienna Góra mieści się przy ul. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze, II piętro, pokój 11, tel. 75-742-87-41, a czynne jest we wszystkie dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30.