Get Adobe Flash player

 

„To ja decyduję o sobie”

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „TO JA DECYDUJĘ O SOBIE” od 2008 roku to szansa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym poprzez umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Dotychczas w projekcie wzięło udział 190 osób, które skorzystały z różnych form wsparcia między innymi z aktywizacji zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej. Dzięki tym działaniom uczestnicy projektu mieli szansę na zdobycie nowych umiejętności, podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym oraz kompetencji społeczno-zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy.

Dotychczas na jego realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano kwotę 1.190.245,79 zł.

 

Na lata 2013-2014 został złożony wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę na dalsze rozwijanie form aktywnej intergracji społecznej co umożliwi pozyskanie z Europejskiego Funduszu Społecznego środków finansowych w kwocie 397.290,00 zł

 

Cel główny projektu

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej i przywrócenie osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo i rodzin zagrożonym wykluczeniem społecznym na rynek pracy, korzystających z pomocy społecznej poprzez rozwijanie form aktywnej integracji w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

 

Cele szczegółowe projektu

- zwiększenie mobilności na rynku pracy, podniesienie kompetencji zawodowych

i umiejętności poszukiwania pracy

- zwiększenie aktywności społeczno-kulturalnej

- wzrost umiejętności i zaradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

- kształtowanie właściwych postaw społecznych: samodzielność, odpowiedzialność,

zdyscyplinowanie, gospodarność, motywacja do działania.

Grupy docelowe

Założeniem Projektu jest objęcie wsparciem podopiecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi. Grupę docelową wybrano na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych. Analiza zebranego materiału przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze oraz zidentyfikowane problemy tj. rodzina niepełna, wielodzietność, problemy alkoholowe, pobyt współmałżonka w zakładzie karnym są podstawą do powielania złych wzorców dlatego nasze działania skoncentrowane są właśnie na podopiecznych najbardziej potrzebujących wsparcia a jednocześnie zmotywowanie do wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu w roku 2013-2014 wsparciem zostanie objętych 43 osoby (w tym 21 kobiet) bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo z terenu miasta Kamiennej Góry, korzystających z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej – od 18 do 61 lat w większości z wykształceniem podstawowym lub zawodowym.

 

Grupę docelową stanowią osoby o różnym stopniu motywacji do dokonywania zmian funkcjonowania społecznego, mające kłopot z powrotem na rynek pracy. Uczestnicy w związku z projektem chcieliby poprawić swoją sytuację na rynku pracy, zdobyć nowe lub zaktualizować dotychczasowe kwalifikacje, podnieść własną samoocenę i motywację. Poprzez zastosowanie w/w narzędzia uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie  w readaptacji zawodowej i społecznej. Projekt zapewni wsparcie o charakterze kompleksowym i zindywidualizowanym w odniesieniu do potrzeb konkretnego uczestnika projektu i jego rodziny.

Rekrutacja uczestników projektu będzie odbywać się poprzez bezpośrednie dotarcie do beneficjentów przy wykorzystaniu danych ośrodka oraz wiedzy pracowników socjalnych, a także poprzez prowadzoną akcję informacyjną o projekcie przez pracowników socjalnych. Przeprowadzone zostaną konsultacje z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące osób bezrobotnych, Taka forma rekrutacji umożliwi ustalenie 42 osób wykazujących największą chęć i motywację do działania, od których uzyskana zostanie zgoda na uczestnictwo w projekcie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 3.06.2014 r. - Zorganizowanie i zrealizowanie kursów zawodowych skierowanych do dorosłych beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w związku z realizacją projektu systemowego pn.: "To ja decyduję o sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert na realizację kursów zawodowych dla beneficjantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w terminie do 17 czerwca 2014 r. do godz. 13:00

Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego  - Ewa Kubieniec tel. 075-646-66-77