Get Adobe Flash player

 

Powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kamienna Góra, Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Czym zajmuje się Komisja!

 

- przyjmowaniem wniosków dotyczących leczenia odwykowego,

- kierowaniem spraw do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji,

- przeprowadzanie rozmów motywacyjnych mających na celu motywowanie lub zobowiązanie do dobrowolnego leczenia odwykowego,

- przeprowadzanie rozmów z członkami rodzin osób, wobec których wszczęto postępowanie zmierzające do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu,        mających na celu zebranie dodatkowych informacji i dowodów w sprawie nadużywania alkoholu  oraz poinformowania o istniejących możliwościach podjęcia działań profilaktycznych,

- udzielaniem pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu,

- diagnozowaniem w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowaniem do lekarza biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu,

- opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz interwencją w przypadku naruszania przepisów w tym zakresie,

- kontrolą punków sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

Biuro obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra mieści się  przy Al. Wojska Polskiego 1 w Kamiennej Górze, pokój 6, tel. 75-646-66-78, a czynne jest we wszystkie dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30.

 

 

 

 

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

 

Procedurę rozpoczyna Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwa

albo pod względem miejsca zamieszkania danej osoby albo pobytu tej osoby. Warto zaznaczyć, że procedurę można wszcząć w przypadku osoby, która przebywa czasowo na terenie danej gminy. Doskonałym przykładem tej sytuacji są osoby bezdomne związane z dana gminą jedynie pobytem.

Zazwyczaj gminna komisja rozpoczyna procedurę na wniosek kogoś z rodziny danej osoby

wobec której postępowanie dotyczy (teściowa, żona, córka, mąż, syn, konkubent, konkubina)

kogoś blisko związanego z dana osobą ( znajomy, sąsiad, kolega z pracy, pracodawca ) lub danej instytucji (Policji, Pomocy Społecznej, szkoły).

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można

skierować osoby, które w związku ze swoją choroba alkoholową:

- powodują rozkład życia rodzinnego,

- powodują demoralizację nieletnich,

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

- uchylają się od pracy

W przypadku stwierdzenia przez komisję danego rodzaju problemów  związanych z nadużywaniem alkoholu przez daną osobę, a osoba ta odmawia współpracy z komisją w kontekście zmiany swojego stosunku do alkoholu, komisja kieruje osobę na badanie przez biegłego. Warto zadbać, aby biegli pracujący  na potrzeby komisji byli także biegłymi sądowymi.

W przypadku wydania opinii o uzależnieniu danej osoby od alkoholu oraz w sytuacji, gdy

dana osoba nie chce poddać się w tej sytuacji leczeniu odwykowemu lub-też gdy opinia nie

została wydana, bo nie doszło do spotkania, komisja kieruje wniosek do sądu rejonowego.

Do wniosku powinna zostać dołączona wszelka dokumentacja dotycząca sprawy. Sąd ma

uprawnienie do obciążenia kosztami Urząd Gminy. Sąd orzeka o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w formie postanowienia. Często popełniany błąd polegający na zadawaniu pytania o zgodę na leczenie osobie mającej sądowe zobowiązanie nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych.

Do pobrania:


Wniosek o poddaniu się leczeniu odwykowemu od alkoholu