Get Adobe Flash player

Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze uprzejmie prosi o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, starsze, niepe艂nosprawne, samotne, nieporadne lub uzale偶nione od alkoholu i inne wymagaj膮ce wsparcia.

W zwi膮zku ze zbli偶aj膮c膮 si臋 zim膮 s膮 one szczeg贸lnie nara偶one na skutki niskich temperatur. Osoby takie nie zawsze zg艂aszaj膮 si臋 o pomoc i nie zawsze uda si臋 z tak膮 pomoc膮 do nich dotrze膰 na czas.

Prosimy wi臋c wszelkie sygna艂y o zaobserwowanych sytuacjach zagra偶aj膮cych 偶yciu lub zdrowiu takich os贸b kierowa膰 do odpowiednich s艂u偶b.

Policja

tel. 997 lub 075-744-68-88 - ca艂odobowo

Pogotowie:

tel. 999 lub 075-744-77-84 - ca艂odobowo

MOPS - od poniedzia艂ku do pi膮tku:

tel. 075-646-66-77 od godziny 7:30 - 15:30

NIE B膭D殴MY OBOJ臉TNIDyrektor Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze og艂asza nab贸r na wolne stanowisko w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej
w Kamiennej G贸rze przy Al. Wojska Polskiego 1
stanowisko: pracownik socjalny wymiar czasu pracy: pe艂ny etat

Do pobrania:
Tre艣膰 og艂oszenia (format PDF)

Dyrektor Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze

og艂asza nab贸r na wolne stanowisko

w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej

w Kamiennej G贸rze przy Al. Wojska Polskiego 1

stanowisko: pracownik socjalny

wymiar czasu pracy: pe艂ny etat

Wymagania niezb臋dne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwa cz艂onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

2. Wykszta艂cenie niezb臋dne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie
z art.116 oraz 156 ustawy o pomocy spo艂ecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z p贸藕n. zm.)

3. Dyplom uzyskania tytu艂u zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub dyplom uko艅czenia Kolegium pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych, lub dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych na kierunku praca socjalna

4. Stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

5. Niekaralno艣膰 za przest臋pstwa pope艂nione umy艣le.

6. Posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz posiadanie pe艂ni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomo艣膰 ustawy o pomocy spo艂ecznej.

2. Znajomo艣膰 przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.

3. Znajomo艣膰 zagadnie艅 samorz膮du terytorialnego.

4. Znajomo艣膰 obs艂ugi komputera.

Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

1. Diagnozowanie 艣rodowiska.

2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, kt贸re powoduj膮 zapotrzebowanie na 艣wiadczenia
z pomocy spo艂ecznej.

3. Sporz膮dzanie indywidualnych plan贸w zaspokajania stwierdzonych potrzeb w swoim rejonie dzia艂a艅.

4. Sporz膮dzanie wywiad贸w 艣rodowiskowych.

5. 艢wiadczenie pracy socjalnej w tym:

a) organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajduj膮cym si臋 w trudnej sytuacji 偶yciowej,

b) zawieranie kontrakt贸w socjalnych,

c) wsparcie w pe艂nieniu r贸l spo艂ecznych i integracji ze 艣rodowiskiem os贸b korzystaj膮cych
z pomocy spo艂ecznej,

d) inspirowanie dzia艂a艅 samopomocowych w 艣rodowisku.

6. Tworzenie program贸w oraz wsp贸艂uczestnictwo w realizacji program贸w pomocowych kierowanych do r贸偶nego rodzaju grup ryzyka.

7. Wsp贸艂praca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikaj膮cych z pracy z klientem.

8. Przygotowywanie projekt贸w decyzji administracyjnych.

9. Zapewnienie w艂a艣ciwej i terminowej realizacji zada艅.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. CV lub kwestionariusz osobowy dla kandydata

3. Kserokopie dokument贸w po艣wiadczaj膮cych wykszta艂cenie i dotychczasowe zatrudnienie (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em).

4. O艣wiadczenie o niekaralno艣ci, i o tym, 偶e nie toczy si臋 w stosunku do niego 偶adne post臋powanie karne.

5. O艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystania w pe艂ni z praw publicznych.

6. O艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮ce na zatrudnienie na stanowisku w pe艂nym wymiarze czasu pracy.

7. O艣wiadczenie kandydata o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla cel贸w rekrutacji o tre艣ci: 鈥濿yra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸藕n. zm.)) oraz ustaw膮 o pracownikach samorz膮dowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458 z p贸藕n. zm.).鈥

Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 06.10.2014 do godz. 15.00.

w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem 鈥濷ferta zatrudnienia w MOPS-pracownik socjalny鈥

- osobi艣cie w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze pok.3

- poczt膮 na adres: Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej

Al. Wojska Polskiego 1

58-400 Kamienna G贸ra

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostan膮 telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wst臋pnej.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr telefonu 75 64 66 675

Kamienna G贸ra dnia 05.09.2014 r.

Dyrektor Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze

og艂asza nab贸r na wolne stanowisko

w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej

w Kamiennej G贸rze przy ul. Al. Wojska Polskiego 1

Stanowisko: G艂贸wny Ksi臋gowy

Wymiar czasu pracy: pe艂ny etat

1. Wymagania niezb臋dne:

a) obywatelstwo polskie lub innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwa cz艂onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)

b) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,

c) brak prawomocnego wyroku za przest臋pstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych oraz samorz膮du terytorialnego, przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w lub za przest臋pstwo skarbowe,

d) posiadanie znajomo艣ci j臋zyka polskiego w mowie i pi艣mie w zakresie koniecznym do wykonywania obowi膮zk贸w g艂贸wnego ksi臋gowego,

e) G艂贸wnym Ksi臋gowym mo偶e by膰 osoba, kt贸ra spe艂nia jeden z poni偶szych warunk贸w:

- uko艅czy艂a ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wy偶sze studia zawodowe, uzupe艂niaj膮ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni膮 praktyk臋 w ksi臋gowo艣ci,

- uko艅czy艂a 艣redni膮, policealn膮 lub pomaturaln膮 szko艂臋 ekonomiczn膮 i posiada co najmniej 6-letni膮 praktyk臋 w ksi臋gowo艣ci,

- jest wpisana do rejestru bieg艂ych rewident贸w na podstawie odr臋bnych przepis贸w,

- posiada certyfikat ksi臋gowy uprawniaj膮cy do us艂ugowego prowadzenia ksi膮g rachunkowych albo 艣wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj膮ce do us艂ugowego prowadzenia ksi膮g rachunkowych, wydane na podstawie odr臋bnych przepis贸w.

2. Wymagania konieczne:

a) znajomo艣膰 zasad ksi臋gowo艣ci bud偶etowej,

b) znajomo艣膰 przepis贸w ustawy o finansach publicznych,

c) znajomo艣膰 przepis贸w ustawy o rachunkowo艣ci,

d) znajomo艣膰 przepis贸w ustawy prawo zam贸wie艅 publicznych,

e) znajomo艣膰 przepis贸w ustawy o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych,

f) znajomo艣膰 prawa podatkowego, przepis贸w z zakresu rozlicze艅 z ZUS,

g) znajomo艣膰 ustawy o pracownikach samorz膮dowych,

h) znajomo艣膰 obs艂ugi komputera: pakiet贸w biurowych i finansowo-ksi臋gowych

3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowo艣ci jednostki,

b) wykonywania dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi,

c) dokonywania wst臋pnej kontroli:

- zgodno艣ci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletno艣ci i rzetelno艣ci dokument贸w dotycz膮cych operacji gospodarczych
i finansowych

d) opracowywanie projekt贸w plan贸w finansowych,

e) rozliczanie delegacji s艂u偶bowych,

f) sporz膮dzanie sprawozda艅 finansowych i bud偶etowych,

g) sprawowanie nadzoru na ewidencj膮 艣rodk贸w trwa艂ych,

h) prowadzenie kontroli wewn臋trznej,

i) naliczanie wyp艂at pracownik贸w, sporz膮dzanie list p艂ac i przelew贸w

4. Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w O艣rodku: 0%

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny - opatrzony klauzul膮: Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z p贸藕n. zm.) oraz ustaw膮 z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz.1458. z p贸藕n. zm.)
i podpisany przez kandydata.

b) cv lub kwestionariusz osobowy dla kandydata

c) kserokopie 艣wiadectw pracy (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em),

d) kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em) i innych dokument贸w potwierdzaj膮cych uprawnienia do wykonywania zawodu g艂贸wnego ksi臋gowego w sektorze finans贸w publicznych

e) o艣wiadczenie o niekaralno艣ci, i o tym, 偶e nie toczy si臋 w stosunku do niego 偶adne post臋powanie karne

f) o艣wiadczenie kandydata, 偶e w przypadku jego wyboru zobowi膮zuje si臋 nie pozostawa膰 w innym stosunku pracy, kt贸ry uniemo偶liwia艂by mu zatrudnienie z MOPS w wymiarze 1 etatu.

g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach.

Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 22.09.2014 r. do godz. 15.00 :

w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem: 鈥 Oferta zatrudnienia w MOPS-G艂贸wny Ksi臋gowy鈥

osobi艣cie w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze pok. nr 3

poczt膮 na adres: Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej

Al. Wojska Polskiego 1

58-400 Kamienna G贸ra

Inne informacje:

Dokumenty dostarczone po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostan膮 telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wst臋pnej.

Kandydat wy艂oniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prac臋, zobowi膮zany jest przed艂o偶y膰 za艣wiadczenie o niekaralno艣ci.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel. 075 646 66 75

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Kamienna G贸ra 04.07.2014r.

Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂臋cznej w Kmaiennej G贸rze poszukuje os贸b ch臋tnych do 艣wiadczenia specjalistycznych us艂ug z zakresu terapii logopedycznej, pedagogicznej oraz treningu s艂uchowego.


Osoby ch臋tne posiadaj膮ce uprawnienia do prowadzenia w/wym zaj臋膰 zapraszamy do sk艂adania ofert w siedzibie Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej, Aleja Wojska Polskiego 1 w Kamiennej G贸rze.

W terminie od 04.07.2014 r. do 14.07.2014 r.

Kamienna G贸ra 03.09.2013 r.

Dyrektor Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze

og艂asza nab贸r na wolne stanowisko,

w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej

w Kamiennej G贸rze, Al. Wojska Polskiego 1

Stanowisko: Kierownik Dzia艂u Pomocy Spo艂ecznej

Warunki zatrudnienia: pe艂ny etat

1. Wymagania niezb臋dne:

- wykszta艂cenie wy偶sze

- co najmniej pi臋cioletni sta偶 pracy

- do艣wiadczenie w pracy w strukturach pomocy spo艂ecznej

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych

- niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

- nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:

- preferowane wykszta艂cenie wy偶sze na kierunku: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna

- uko艅czone dodatkowe kursy i szkolenia w zakresie problematyki pomocy spo艂ecznej

3. Znajomo艣膰 prawa:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej

- ustawa z dnia 26 pa藕dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych

- ustawa w dnia 8 sierpnia 1990 r. o samorz膮dzie gminnym

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks post臋powania administracyjnego

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 艣wiadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych

- akty wykonawcze do ww. ustaw

4. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

- kierowanie ca艂okszta艂tem zada艅 Dzia艂u Pomocy Spo艂ecznej

- sprawowanie bezpo艣redniej kontroli nad podleg艂ymi pracownikami

- organizowanie pracy podleg艂ych pracownik贸w

- kontrola prawid艂owo艣ci i terminowo艣ci za艂atwiania spraw z zakresu zada艅 pomocy spo艂ecznej

- sprawdzanie pod wzgl臋dem merytorycznym i weryfikacja dokument贸w prowadzonych spraw przedk艂adanych Dyrektorowi do podpisu a w szczeg贸lno艣ci rodzinnych wywiad贸w 艣rodowiskowych

5. Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprwanych w O艣rodku: 0 %

6. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny - opatrzony klauzul膮: Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z p贸藕n. zm.) oraz ustaw膮 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z p贸藕n. zm.) i podpisany przez kandydata.

- cv lub kwestionariusz osobowy dla kandydata

- kserokopie 艣wiadectw pracy (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em),

- kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em),

- o艣wiadczenie o niekaralno艣ci, i o tym, 偶e nie toczy si臋 w stosunku do niego 偶adne post臋powanie karne

- o艣wiadczenie kandydata, 偶e w przypadku jego wyboru zobowi膮zuje si臋 nie pozostawa膰 w innym stosunku pracy, kt贸ry uniemo偶liwia艂by mu zatrudnienie w MOPS w wymiarze 1 etatu.

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach.

Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do 16.09.2013 r. do godz. 15:00

- osobi艣cie w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze pok. nr 3

- poczt膮 na adres: Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej

Al. Wojska Polskiego 1

58-400 Kamienna G贸ra

Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta Zatrudnienia w MOPS - Kierownik Dzia艂u Pomocy Spo艂ecznej"

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostan膮 powiadomieni o terminie rozmowy wst臋pnej.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel. 75 646 66 72

Kamienna G贸ra 09.10.2012 r.

Informacja o wynikach naboru

Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze


Stanowisko: referent ds. funduszu alimentacyjnego


Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂a wybrana nast臋puj膮ca osoba:

Zbojna Katarzyna - Kamienna G贸ra


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonych rozm贸w kwalifikacyjneych Pani Zbojna Katarzyna uzyska艂a najwy偶sz膮 ilo艣膰 punkt贸w


Kamienna G贸ra dnia 20.09.2012 r.

Dyrektor Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze

og艂asza nab贸r na wolne stanowisko

w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej

w Kamiennej G贸rze przy ul. Al. Wojska Polskiego 1


Stanowisko: referent ds. funduszu alimentacyjnego

Wymiar czasu pracy: 陆 etatu

Wymagania niezb臋dne:


- wykszta艂cenie - wy偶sze administracyjne, ekonomiczne, prawnicze

- pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, korzystanie z pe艂ni praw publicznych,

- niekaralno艣膰 za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie

- dobra znajomo艣膰 obs艂ugi program贸w komputerowych

- znajomo艣膰 przepis贸w z zakresu ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w (Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1378 z p贸藕n. zm.)聽 i znajomo艣膰 kodeksu post臋powania administracyjnego i funkcjonowania samorz膮du gminnego.


Wymagania dodatkowe:

- do艣wiadczenie zawodowe w pracy w urz臋dzie,

-聽umiej臋tno艣膰 pracy w zespole,

- samodzielno艣膰 w wykonywaniu zada艅,

- rzetelno艣膰,

- systematyczno艣膰,

- umiej臋tno艣膰 logicznego formu艂owania wypowiedzi,

- dyspozycyjno艣膰,

- terminowo艣膰,

- odpowiedzialno艣膰,

- gotowo艣膰 do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiej臋tno艣ci.

Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

1.聽udzielanie informacji osobom ubiegaj膮cym si臋 o przyznanie 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego,

2.聽przyjmowanie wniosk贸w od wierzycieli o podj臋cie dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych,

3.聽wyst臋powanie do organ贸w prowadz膮cych post臋powanie egzekucyjne o wydanie za艣wiadcze艅 zawieraj膮cych informacje聽dotycz膮ce聽egzekucji聽nale偶no艣ci聽alimentacyjnych,

4.聽przeprowadzanie wywiad贸w alimentacyjnych z d艂u偶nikami w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej, zdrowotnej d艂u偶nika, ustalenie przyczyn nie聽wywi膮zywania si臋 z obowi膮zku alimentacyjnego,

5.聽przeprowadzanie dzia艂a艅 maj膮cych na celu sporz膮dzenie o艣wiadczenia maj膮tkowego d艂u偶nika,

6.聽pomoc d艂u偶nikowi w wywi膮zywaniu si臋 z zobowi膮za艅 alimentacyjnych:

- zobowi膮zanie i dopilnowanie obowi膮zku zarejestrowania d艂u偶nika w powiatowym urz臋dzie pracy jako osoby poszukuj膮cej zatrudnienia,

- wyst臋powanie z wnioskiem do starosty o aktywizacj臋 zawodow膮 i skierowanie d艂u偶nika alimentacyjnego do rob贸t publicznych lub prac organizowanych na zasadzie rob贸t publicznych,

7.聽dzia艂ania podejmowane wobec d艂u偶nika odmawiaj膮cego wsp贸艂pracy z organem w艂a艣ciwym:

- wszcz臋cie post臋powania dotycz膮cego uznania d艂u偶nika alimentacyjnego za uchylaj膮cego si臋 od zobowi膮za艅 alimentacyjnych,

- wydawanie decyzji o uznaniu d艂u偶nika alimentacyjnego za uchylaj膮cego si臋 od zobowi膮za艅 alimentacyjnych,

-聽kierowanie do prokuratury wniosk贸w o 艣ciganie za przest臋pstwo z art. 209 kk, tj. uchylanie si臋 od ci膮偶膮cego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia s膮dowego聽obowi膮zku przez nie艂o偶enie na utrzymanie osoby najbli偶szej,

- kierowanie wniosk贸w do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,

8.聽wyst臋powanie do starosty z wnioskami o zwrot zatrzymanych praw jazdy d艂u偶nikom, kt贸rzy podj臋li wsp贸艂dzia艂anie z organem w艂a艣ciwym,

9.聽przekazywanie komornikowi prowadz膮cemu egzekucj臋 informacji ustalonych w toku post臋powania z d艂u偶nikiem,

10. 聽informowanie organu w艂a艣ciwego wierzyciela o podj臋tych dzia艂aniach wobec d艂u偶nika,

11.聽przekazywanie do biura informacji gospodarczej o zobowi膮zaniu lub zobowi膮zaniach d艂u偶nika alimentacyjnego,

12.聽wystawianie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez d艂u偶nika alimentacyjnego nale偶no艣ci z tytu艂u otrzymanych przez osob臋 uprawnion膮 艣wiadcze艅 z聽funduszu alimentacyjnego.


Wymagane dokumenty:


- list motywacyjny - opatrzony klauzul膮: Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do聽realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z p贸藕n. zm.) oraz ustaw膮 z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z p贸藕n.聽 zm.) i podpisany przez kandydata.

- cv聽 lub kwestionariusz osobowy dla kandydata

- kserokopie 艣wiadectw pracy (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em),

- kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em),

- o艣wiadczenie o niekaralno艣ci, i o tym, 偶e nie toczy si臋 w stosunku do niego 偶adne post臋powanie karne,

- o艣wiadczenie kandydata, 偶e w przypadku jego wyboru zobowi膮zuje si臋 nie pozostawa膰 w innym stosunku pracy, kt贸ry uniemo偶liwia艂by mu zatrudnienie w MOPS w聽wymiarze 陆聽 etatu,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach,

- o艣wiadczenie kandydata o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do zatrudnienia na okre艣lonym stanowisku.


Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 04.10.2012 r. :

osobi艣cie w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze pok. nr 3

poczt膮 na adres: Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej聽 - Al. Wojska Polskiego 1, 聽58-400 Kamienna G贸ra

dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem: 鈥濷ferta zatrudnienia w MOPS 鈥 referent ds. funduszu alimentacyjnego鈥

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostan膮 powiadomieni o terminie rozmowy wst臋pnej.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel. 075 646 66 75Kamienna G贸ra 09.10.2012


Informacja o wynikach naboru


Stanowisko: asystent rodziny

w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze


Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia naboru na ww. stanowisko zosta艂a wybrana Pani Pilecka Katarzyna.


UZASADNIENIE


O wyborze kandydata na stanowisko zadecydowa艂o:

- wymagane wykszta艂cenie,

- dotychczasowe do艣wiadczenie w pracy jako asystent rodziny.Kamienna G贸ra 20.09.2012

Dyrektor Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze

og艂asz nab贸r na wolne stanowisko

w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej

w Kamiennej G贸rze przy ul. Al. Wojska Polskiego 1


Stanowisko: Asystent rodziny

Wymiar czasu pracy: umowa - zlecenie


Wymagania niezb臋dne:

1. wykszta艂cenie:

- wy偶sze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

- wy偶sze na dowolnym kierunku uzupe艂nione:

  • a) szkoleniem z zakresu pracy z dzie膰mi lub rodzin膮 i udokumentowany co najmniej roczny sta偶 pracy z dzie膰mi lub rodzin膮,

b) studiami podyplomowymi obejmuj膮cymi zakres programowy szkolenia okre艣lony na podstawie ust. 3 art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zast臋pczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z p贸藕n. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny sta偶 pracy z dzie膰mi lub rodzin膮

- 艣rednie i szkolenie z zakresu pracy z dzie膰mi lub rodzin膮, a tak偶e udokumentuje co najmniej 3-letni sta偶 pracy z dzie膰mi lub rodzin膮

2. osoba kandyduj膮ca na stanowisko:

- nie jest i nie by艂a pozbawiona w艂adzy rodzicielskiej oraz w艂adza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

- wype艂nia obowi膮zek alimantacyjny - w przypadku, gdy taki obowi膮zek w stosunku do niej wynika z tytu艂u egzekucyjnego

- posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, korzystanie z pe艂ni praw publicznych,

- nie by艂a skazana prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe:

- umiej臋tno艣膰 dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespo艂owej,

- otwarto艣膰 na kontakt z lud藕mi


Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

- wsparcie i aktywizacja rodzin zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw 偶yciowych cz艂onk贸w rodziny,

- systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze, udzielanie im pomocy i wsparcia w wype艂nianiu swoich zada艅

- w ramach wsparcia rodziny - wsp贸艂praca z jednostkami administarcji rz膮dowej, samorz膮dowej, w艂a艣ciwymi organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami i osobami specjalizuj膮cymi si臋 w dzia艂aniach na rzecz dziecka i rodziny,

- udzielanie rodzinie pomocy w rozwi膮zywaniu problem贸w socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dzie膰mi,

- wspieranie aktywno艣ci spo艂ecznej rodziny,

- pomaganie i edukowanie w kwestii racjonalnego zarz膮dzania bud偶etem domowym,

- motywowanie cz艂onk贸w rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- prowadzenie dokumentacji dotycz膮cej pracy z rodzin膮,

- sporz膮dzanie na wniosek s膮du opinii o rodzinie i jej cz艂onkach,

- wsp贸艂praca z zespo艂em interdyscyplinarnym lub grup膮 robocz膮, o kt贸rej mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, kt贸rych pomoc przy wykonywaniu zada艅 uzna za niezb臋dn膮.


Asystent rodziny prowadzi艂 b臋dzie prac臋 z rodzin膮 w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzin臋. Praca mo偶e by膰 wykonywana poza godzinami pracy pracowanik贸w socjalnych w tym w soboty.


Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny - opatrzony klauzul膮: Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z p贸藕n. zm.) oraz ustaw膮 z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz膮dowych (dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z p贸藕n. zm.) i podpisany przez kandydata.

- 偶yciorys (CV),

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopie 艣wiadectw pracy (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em),

- kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em),

- o艣wiadczenie o niekaralno艣ci, i o tym, 偶e nie toczy si臋 w stosunku do niego 偶adne postepowanie karne,

- o艣wiadczenie kandydata, 偶e nie jest i nie by艂 pozbawiony w艂adzy rodzicielskiej oraz w艂adza rodzicielska nie jest mu zawieszona lub ograniczona,

- o艣wiadczenie kandydata, 偶e wype艂nia obowi膮zek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowi膮zek wynika z tytu艂u alimentacyjnego),

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach,

- o艣wiadczenie kandydata o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny.


Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 05.10.2012 r. :

- osobiscie w Miejski O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze pok. nr 3

- poczt膮 na adres: Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej

Aleja Wojska Polskiego 1

58-400 Kamienna G贸ra

dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem : "Oferta zatrudnienia w MOPS - Asystent rodziny"


Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel. 075 646 66 75