Get Adobe Flash player

Zasi艂ek rodzinny przys艂uguje, je偶eli doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋 albo doch贸d osoby ucz膮cej si臋 nie przekracza kwoty 674 z艂.

Gdy cz艂onkiem rodziny jest dziecko legitymuj膮ce si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, zasi艂ek rodzinny przys艂uguje, je偶eli doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋 albo doch贸d osoby ucz膮cej si臋 nie przekracza kwoty 764 z艂.

Je偶eli doch贸d rodziny przekracza kwot臋 uprawniaj膮c膮 dan膮 rodzin臋 do zasi艂ku rodzinnego, pomno偶on膮 przez liczb臋 cz艂onk贸w danej rodziny o kwot臋 nie wy偶sz膮 ni偶 艂膮czna kwota zasi艂k贸w rodzinnych wraz z dodatkami przys艂uguj膮cych danej rodzinie w okresie zasi艂kowym, na kt贸ry jest ustalane prawo do tych 艣wiadcze艅, zasi艂ek rodzinny wraz z dodatkami przys艂uguje w wysoko艣ci r贸偶nicy mi臋dzy 艂膮czn膮 kwot膮 zasi艂k贸w rodzinnych wraz z dodatkami przys艂uguj膮cych danej rodzinie w okresie zasi艂kowym, na kt贸ry jest ustalane prawo do tych 艣wiadcze艅, a kwot膮 o kt贸r膮 zosta艂 przekroczony doch贸d rodziny. W przypadku gdy tak ustalona wysoko艣膰 zasi艂k贸w rodzinnych wraz z dodatkami jest ni偶sza ni偶 20,00 z艂, 艣wiadczenia te nie przys艂uguj膮. Przepisy dotycz膮 r贸wnie偶 osoby ucz膮cej si臋.

Prawo do zasi艂ku rodzinnego i dodatk贸w do tego zasi艂ku przys艂uguje:

1) rodzicom, jednemu z rodzic贸w albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie ucz膮cej si臋 (osoba pe艂noletnia ucz膮ca si臋, niepozostaj膮c膮 na utrzymaniu rodzic贸w w zwi膮zku z ich 艣mierci膮 lub z zas膮dzeniem od rodzic贸w na jej rzecz aliment贸w.

Zasi艂ek rodzinny przys艂uguje osobie ucz膮cej si臋 w szkole lub w szkole wy偶szej, jednak nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia 24 roku 偶ycia.

Zasi艂ek rodzinny przys艂uguje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do uko艅czenia przez dziecko:

- 18 roku 偶ycia,

- nauki w szkole, jednak nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia 21 roku 偶ycia,

- 24 roku 偶ycia, je偶eli kontynuuje nauk臋 w szkole lub w szkole wy偶szej i legitymuje si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.


Zasi艂ek rodzinny nie przys艂uguje je艣li:

1) dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim;

2) dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 zosta艂a umieszczona umieszczone w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie albo w pieczy zast臋pczej;

pe艂noletnie dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 jest uprawniona do zasi艂ku rodzinnego na w艂asne dziecko;

3) osobie samotnie wychowuj膮cej dziecko nie zosta艂o zas膮dzone 艣wiadczenie alimentacyjne od jego rodzica, chyba 偶e: rodzice lub jedno z rodzic贸w dziecka nie 偶yje; ojciec dziecka jest nieznany; pow贸dztwo o ustalenie 艣wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic贸w zosta艂o oddalone; s膮d zobowi膮za艂 jednego z rodzic贸w do ponoszenia ca艂kowitych koszt贸w utrzymania dziecka i nie zobowi膮za艂 drugiego z rodzic贸w do 艣wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

4) cz艂onkom rodziny przys艂uguje na dziecko zasi艂ek rodzinny za granic膮, chyba 偶e przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

Wysoko艣膰 zasi艂ku rodzinnego wynosi miesi臋cznie:(obowi膮zuje od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 pa藕dziernika 2016 r.)

1) 89,00z艂 na dziecko w wieku do uko艅czenia 5 roku 偶ycia;

2) 118,00 z艂 na dziecko w wieku powy偶ej 5 roku 偶ycia do uko艅czenia 18 roku 偶ycia;

3)129,00 z艂 na dziecko powy偶ej 18 roku 偶ycia do uko艅czenia 24 roku 偶ycia.

Zasi艂ek rodzinny ma na celu cz臋艣ciowe pokrycie wydatk贸w na utrzymanie dziecka.

Dodatki do zasi艂ku rodzinnego przys艂uguj膮 tylko osobom uprawnionym do zasi艂ku rodzinnego.

- DODATEK Z TYTU艁U URODZENIA DZIECKA

Dodatek z tytu艂u urodzenia dziecka przys艂uguje jednorazowo w wysoko艣ci 1000 z艂. Przys艂uguje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przys艂uguje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do uko艅czenia przez dziecko pierwszego roku 偶ycia, je偶eli nie zosta艂 przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wyst膮pienia o przysposobienie wi臋cej ni偶 jednego dziecka lub urodzenia wi臋cej ni偶 jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przys艂uguje na ka偶de dziecko. Wniosek o dodatek, o kt贸rym mowa w art. 9, sk艂ada si臋 do uko艅czenia przez dziecko pierwszego roku 偶ycia.

- DODATEK Z TYTU艁U OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przys艂uguje w wysoko艣ci 400 z艂 miesi臋cznie.
Przys艂uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je偶eli dziecko pozostaje pod jego faktyczn膮 opiek膮, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres:
- 24 miesi臋cy kalendarzowych;
- 36 miesi臋cy kalendarzowych, je偶eli sprawuje opiek臋 nad wi臋cej ni偶 jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesi臋cy kalendarzowych, je偶eli sprawuje opiek臋 nad dzieckiem legitymuj膮cym si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci albo o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.

Dodatek przys艂uguj膮cy za niepe艂ne miesi膮ce kalendarzowe wyp艂aca si臋 w wysoko艣ci 1/30 dodatku miesi臋cznego za ka偶dy dzie艅. Kwot臋 dodatku przys艂uguj膮c膮 za niepe艂ny miesi膮c zaokr膮gla si臋 do 10 groszy w g贸r臋.

W przypadku r贸wnoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych dziecka przys艂uguje jeden dodatek.

Dodatek nie przys艂uguje, je偶eli osoba uprawniona:
- bezpo艣rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawa艂a w stosunku pracy przez okres kr贸tszy ni偶 6 miesi臋cy;
- podj臋艂a lub kontynuuje zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮, kt贸ra uniemo偶liwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- dziecko zosta艂o umieszczone w plac贸wce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, w tym w specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym, z wyj膮tkiem podmiotu wykonuj膮cego dzia艂alno艣膰 lecznicz膮, i korzysta w niej z ca艂odobowej opieki przez wi臋cej ni偶 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasi艂ku macierzy艅skiego;

- korzysta ze 艣wiadczenia rodzicielskiego.

Obywatelom pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza si臋 okres zatrudnienia na terytorium pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- DODATEK Z TYTU艁U SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Dodatek przys艂uguje w wysoko艣ci 185,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko, nie wi臋cej jednak ni偶 370,00 z艂 na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymuj膮cego si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci kwot臋 dodatku zwi臋ksza si臋 o 80 z艂 na dziecko, nie wi臋cej jednak ni偶 o 160 z艂 na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka przys艂uguje samotnie wychowuj膮cym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je偶eli nie zosta艂o zas膮dzone 艣wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od聽drugiego z rodzic贸w dziecka, poniewa偶:
- drugi z rodzic贸w dziecka nie 偶yje;
- pow贸dztwo o ustalenie 艣wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic贸w zosta艂o oddalone;
- ojciec dziecka jest nieznany;

Dodatek przys艂uguje r贸wnie偶 osobie ucz膮cej si臋, je偶eli oboje rodzice osoby ucz膮cej si臋 nie 偶yj膮.

- DODATEK Z TYTU艁U WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Dodatek przys艂uguje rodzinie wielodzietnej w wysoko艣ci 90,00 z艂 miesi臋cznie na trzecie i na nast臋pne dzieci uprawnione do zasi艂ku rodzinnego.
Dodatek z tytu艂u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przys艂uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

- DODATEK Z TYTU艁U KSZTA艁CENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPE艁NOSPRAWNEGO

Dodatek przys艂uguje miesi臋cznie w wysoko艣ci 80,00 z艂 na dziecko w wieku do uko艅czenia 5 roku 偶ycia i 100,00 z艂 na dziecko w wieku powy偶ej 5 roku 偶ycia do uko艅czenia 24 roku 偶ycia.

Dodatek z tytu艂u kszta艂cenia i rehabilitacji dziecka przys艂uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak偶e osobie ucz膮cej si臋 na pokrycie zwi臋kszonych wydatk贸w zwi膮zanych z rehabilitacj膮 lub kszta艂ceniem dziecka w wieku:

1) do uko艅czenia 16 roku 偶ycia, je偶eli legitymuje si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci,

2) powy偶ej 16 roku 偶ycia do uko艅czenia 24 roku 偶ycia, je偶eli legitymuje si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.

- DODATEK Z TYTU艁U PODJ臉CIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek przys艂uguje przez 10 miesi臋cy w roku w okresie pobierania nauki od wrze艣nia do czerwca nast臋pnego roku kalendarzowego.
Dodatek z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przys艂uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie ucz膮cej si臋:

1) w zwi膮zku z zamieszkiwaniem w miejscowo艣ci, w kt贸rej znajduje si臋 siedziba szko艂y ponadgimnazjalnej lub szko艂y artystycznej, w kt贸rej realizowany jest obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki, a tak偶e szko艂y podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucz膮cej si臋, legitymuj膮cej si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci -

w wysoko艣ci 105,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko albo

2) w zwi膮zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo艣ci, w kt贸rej znajduje si臋 siedziba szko艂y, w przypadku dojazdu do szko艂y ponadgimnazjalnej, a tak偶e szko艂y artystycznej, w kt贸rej realizowany jest obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki w zakresie odpowiadaj膮cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej -

w wysoko艣ci 63,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko.

- DODATEK Z TYTU艁U ROZPOCZ臉CIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek przys艂uguje raz w roku, w zwi膮zku z rozpocz臋ciem roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego, w wysoko艣ci 100 z艂 na dziecko.

Dodatek z tytu艂u rozpocz臋cia roku szkolnego przys艂uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak偶e osobie ucz膮cej si臋 na cz臋艣ciowe pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z rozpocz臋ciem w szkole nowego roku szkolnego.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}