Get Adobe Flash player

Wydruk z 2015.02.25

Dz.U.2015.114 -j.t. - 艢wiadczenia rodzinne.

Wersja 2015.01.22 do 2015.12.31

Dz.U.2015.114 j.t.

USTAWA

z dnia 28 listopada 2003 r.

o 艣wiadczeniach rodzinnych

(tekst jednolity)

Rozdzia艂聽1

Przepisy og贸lne

Art.聽1. 1.聽Ustawa okre艣la warunki nabywania prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wyp艂acania tych 艣wiadcze艅.

2.聽艢wiadczenia rodzinne przys艂uguj膮:

1)聽聽聽obywatelom polskim;

2)聽聽聽cudzoziemcom:

a)聽聽do kt贸rych stosuje si臋 przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego,

b)聽聽je偶eli wynika to z wi膮偶膮cych Rzeczpospolit膮 Polsk膮 um贸w dwustronnych o zabezpieczeniu spo艂ecznym,

c)聽聽przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt sta艂y, zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi膮zku z okoliczno艣ciami, o kt贸rych mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w zwi膮zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod藕cy lub ochrony uzupe艂niaj膮cej, je偶eli zamieszkuj膮 z cz艂onkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)聽聽posiadaj膮cym kart臋 pobytu z adnotacj膮 "dost臋p do rynku pracy", z wy艂膮czeniem obywateli pa艅stw trzecich, kt贸rzy uzyskali zezwolenie na prac臋 na terytorium pa艅stwa cz艂onkowskiego na okres nieprzekraczaj膮cy sze艣ciu miesi臋cy, obywateli pa艅stw trzecich przyj臋tych w celu podj臋cia studi贸w oraz obywateli pa艅stw trzecich, kt贸rzy maj膮 prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

3.聽艢wiadczenia rodzinne przys艂uguj膮 osobom, o kt贸rych mowa w ust. 2, je偶eli zamieszkuj膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasi艂kowy, w kt贸rym otrzymuj膮 艣wiadczenia rodzinne, chyba 偶e przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy mi臋dzynarodowe o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

Art.聽2. 艢wiadczeniami rodzinnymi s膮:

1)聽聽聽zasi艂ek rodzinny oraz dodatki do zasi艂ku rodzinnego;

2)聽聽聽艣wiadczenia opieku艅cze: zasi艂ek piel臋gnacyjny, specjalny zasi艂ek opieku艅czy oraz 艣wiadczenie piel臋gnacyjne;

3)聽聽聽zapomoga wyp艂acana przez gminy, na podstawie art. 22a;

4)聽聽聽jednorazowa zapomoga z tytu艂u urodzenia si臋 dziecka.

Art.聽3. Ilekro膰 w ustawie jest mowa o:

1)聽聽聽dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot aliment贸w 艣wiadczonych na rzecz innych os贸b:

a)聽聽przychody podlegaj膮ce opodatkowaniu na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z p贸藕n. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nale偶ny podatek dochodowy od os贸b fizycznych, sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne niezaliczone do koszt贸w uzyskania przychodu oraz sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne,

b)聽聽deklarowany w o艣wiadczeniu doch贸d z dzia艂alno艣ci podlegaj膮cej opodatkowaniu na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o nale偶ny zrycza艂towany podatek dochodowy i sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne i zdrowotne,

c)聽聽inne dochody niepodlegaj膮ce opodatkowaniu na podstawie przepis贸w o podatku dochodowym od os贸b fizycznych:

renty okre艣lone w przepisach o zaopatrzeniu inwalid贸w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

renty wyp艂acone osobom represjonowanym i cz艂onkom ich rodzin, przyznane na zasadach okre艣lonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalid贸w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

艣wiadczenia pieni臋偶ne oraz rycza艂t energetyczny okre艣lone w przepisach o 艣wiadczeniu pieni臋偶nym i uprawnieniach przys艂uguj膮cych 偶o艂nierzom zast臋pczej s艂u偶by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach w臋gla, kamienio艂omach, zak艂adach rud uranu i batalionach budowlanych,

dodatek kombatancki, rycza艂t energetyczny i dodatek kompensacyjny okre艣lone w przepisach o kombatantach oraz niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

艣wiadczenie pieni臋偶ne okre艣lone w przepisach o 艣wiadczeniu pieni臋偶nym przys艂uguj膮cym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz臋 Niemieck膮 lub Zwi膮zek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

emerytury i renty otrzymywane przez osoby, kt贸re utraci艂y wzrok w wyniku dzia艂a艅 wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozosta艂ych po tej wojnie niewypa艂贸w i niewybuch贸w,

renty inwalidzkie z tytu艂u inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz cz艂onk贸w ich rodzin, renty wypadkowe os贸b, kt贸rych inwalidztwo powsta艂o w zwi膮zku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

zasi艂ki chorobowe okre艣lone w przepisach o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w oraz w przepisach o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych,

艣rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rz膮d贸w pa艅stw obcych, organizacji mi臋dzynarodowych lub mi臋dzynarodowych instytucji finansowych, pochodz膮ce ze 艣rodk贸w bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub um贸w zawartych z tymi pa艅stwami, organizacjami lub instytucjami przez Rad臋 Ministr贸w, w艂a艣ciwego ministra lub agencje rz膮dowe, w tym r贸wnie偶 w przypadkach, gdy przekazanie tych 艣rodk贸w jest dokonywane za po艣rednictwem podmiotu upowa偶nionego do rozdzielania 艣rodk贸w bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiot贸w, kt贸rym s艂u偶y膰 ma ta pomoc,

nale偶no艣ci ze stosunku pracy lub z tytu艂u stypendium os贸b fizycznych maj膮cych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywaj膮cych czasowo za granic膮 - w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej r贸wnowarto艣ci diet z tytu艂u podr贸偶y s艂u偶bowej poza granicami kraju ustalonych dla pracownik贸w zatrudnionych w pa艅stwowych lub samorz膮dowych jednostkach sfery bud偶etowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662),

nale偶no艣ci pieni臋偶ne wyp艂acone policjantom, 偶o艂nierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych u偶ytych poza granicami pa艅stwa w celu udzia艂u w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia si艂 pa艅stwa albo pa艅stw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobie偶enia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a tak偶e nale偶no艣ci pieni臋偶ne wyp艂acone 偶o艂nierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pe艂ni膮cym funkcje obserwator贸w w misjach pokojowych organizacji mi臋dzynarodowych i si艂 wielonarodowych,

nale偶no艣ci pieni臋偶ne ze stosunku s艂u偶bowego otrzymywane w czasie s艂u偶by kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, Stra偶y Granicznej i Biura Ochrony Rz膮du, obliczone za okres, w kt贸rym osoby te uzyska艂y doch贸d,

dochody cz艂onk贸w rolniczych sp贸艂dzielni produkcyjnych z tytu艂u cz艂onkostwa w rolniczej sp贸艂dzielni produkcyjnej, pomniejszone o sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne,

alimenty na rzecz dzieci,

stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852), stypendia doktoranckie okre艣lone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p贸藕n. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonuj膮ce czynno艣ci zwi膮zane z pe艂nieniem obowi膮zk贸w spo艂ecznych i obywatelskich,

nale偶no艣ci pieni臋偶ne otrzymywane z tytu艂u wynajmu pokoi go艣cinnych w budynkach mieszkalnych po艂o偶onych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywaj膮cym na wypoczynku oraz uzyskane z tytu艂u wy偶ywienia tych os贸b,

dodatki za tajne nauczanie okre艣lone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198),

dochody uzyskane z dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej okre艣lonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

ekwiwalenty pieni臋偶ne za deputaty w臋glowe okre艣lone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi臋biorstwa pa艅stwowego "Polskie Koleje Pa艅stwowe",

ekwiwalenty z tytu艂u prawa do bezp艂atnego w臋gla okre艣lone w przepisach o restrukturyzacji g贸rnictwa w臋gla kamiennego w latach 2003-2006,

艣wiadczenia okre艣lone w przepisach o wykonywaniu mandatu pos艂a i senatora,

dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

dochody uzyskiwane za granic膮 Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zap艂acone za granic膮 Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz sk艂adki na obowi膮zkowe ubezpieczenie spo艂eczne i obowi膮zkowe ubezpieczenie zdrowotne,

renty okre艣lone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich,

zaliczk臋 alimentacyjn膮 okre艣lon膮 w przepisach o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

艣wiadczenia pieni臋偶ne wyp艂acane w przypadku bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w,

pomoc materialn膮 o charakterze socjalnym okre艣lon膮 w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p贸藕n. zm.) oraz pomoc materialn膮 okre艣lon膮 w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy偶szym,

kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych;

2)聽聽聽dochodzie rodziny - oznacza to sum臋 dochod贸w cz艂onk贸w rodziny;

2a)聽聽dochodzie cz艂onka rodziny - oznacza to przeci臋tny miesi臋czny doch贸d cz艂onka rodziny osi膮gni臋ty w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy, z zastrze偶eniem art. 5 ust. 4-4b;

3)聽聽聽dochodzie osoby ucz膮cej si臋 albo dziecka pozostaj膮cego pod opiek膮 opiekuna prawnego - oznacza to przeci臋tny miesi臋czny doch贸d uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy, z zastrze偶eniem art. 5 ust. 4-4b;

4)聽聽聽dziecku - oznacza to dziecko w艂asne, ma艂偶onka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie kt贸rego toczy si臋 post臋powanie o przysposobienie, lub dziecko znajduj膮ce si臋 pod opiek膮 prawn膮;

5)聽聽聽emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy, w tym renty szkoleniowe okre艣lone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego, Agencji Wywiadu, S艂u偶by Kontrwywiadu Wojskowego, S艂u偶by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra偶y Granicznej, Biura Ochrony Rz膮du, Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej i S艂u偶by Wi臋ziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym 偶o艂nierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalid贸w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a tak偶e uposa偶enia w stanie spoczynku okre艣lone w przepisach prawa o ustroju s膮d贸w powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o S膮dzie Najwy偶szym, a tak偶e renty szkoleniowe i renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy okre艣lone w przepisach o ubezpieczeniu spo艂ecznym z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych, renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy okre艣lone w przepisach o zaopatrzeniu z tytu艂u wypadk贸w lub chor贸b zawodowych powsta艂ych w szczeg贸lnych okoliczno艣ciach, a tak偶e renty strukturalne okre艣lone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich;

6)聽聽聽gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepis贸w o podatku rolnym;

7)聽聽聽instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy spo艂ecznej, plac贸wk臋 opieku艅czo-wychowawcz膮, m艂odzie偶owy o艣rodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zak艂ad poprawczy, areszt 艣ledczy, zak艂ad karny, zak艂ad opieku艅czo-leczniczy, zak艂ad piel臋gnacyjno-opieku艅czy, szko艂臋 wojskow膮 lub inn膮 szko艂臋, je偶eli instytucje te zapewniaj膮 nieodp艂atnie pe艂ne utrzymanie;

8)聽聽聽koszyku 偶ywno艣ciowym - oznacza to asortyment artyku艂贸w spo偶ywczych, okre艣lony warto艣ciowo i ilo艣ciowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, kt贸rych spo偶ycie jest niezb臋dne do prawid艂owego rozwoju dziecka w okre艣lonym wieku;

9)聽聽聽niepe艂nosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do uko艅czenia 16. roku 偶ycia legitymuj膮ce si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci okre艣lonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych;

10)聽聽okresie zasi艂kowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 pa藕dziernika nast臋pnego roku kalendarzowego, na jaki ustala si臋 prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych;

11)聽聽organie w艂a艣ciwym - oznacza to w贸jta, burmistrza lub prezydenta miasta w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj膮cej si臋 o 艣wiadczenie rodzinne lub otrzymuj膮cej 艣wiadczenie rodzinne;

12)聽聽osobach pozostaj膮cych na utrzymaniu - oznacza to cz艂onk贸w rodziny utrzymuj膮cych si臋 z po艂膮czonych dochod贸w tych os贸b;

13)聽聽osobie ucz膮cej si臋 - oznacza to osob臋 pe艂noletni膮 ucz膮c膮 si臋, niepozostaj膮c膮 na utrzymaniu rodzic贸w w zwi膮zku z ich 艣mierci膮 lub w zwi膮zku z ustaleniem wyrokiem s膮dowym lub ugod膮 s膮dow膮 prawa do aliment贸w z ich strony;

14)聽聽opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osob臋 faktycznie opiekuj膮c膮 si臋 dzieckiem, je偶eli wyst膮pi艂a z wnioskiem do s膮du rodzinnego o przysposobienie dziecka;

15)聽聽pe艂noletniej osobie niepe艂nosprawnej - oznacza to osob臋 pe艂noletni膮, legitymuj膮c膮 si臋 orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, a tak偶e osob臋, kt贸ra uko艅czy艂a 75 lat;

15a)聽聽przepisach o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego - oznacza to rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z p贸藕n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72) oraz rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 wrze艣nia 2009 r. dotycz膮ce wykonywania rozporz膮dzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1);

16)聽聽rodzinie - oznacza to odpowiednio nast臋puj膮cych cz艂onk贸w rodziny: ma艂偶onk贸w, rodzic贸w dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostaj膮ce na utrzymaniu dzieci w wieku do uko艅czenia 25. roku 偶ycia, a tak偶e dziecko, kt贸re uko艅czy艂o 25. rok 偶ycia legitymuj膮ce si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, je偶eli w zwi膮zku z t膮 niepe艂nosprawno艣ci膮 przys艂uguje 艣wiadczenie piel臋gnacyjne lub specjalny zasi艂ek opieku艅czy albo zasi艂ek dla opiekuna, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp艂acie zasi艂k贸w dla opiekun贸w (Dz. U. poz. 567); do cz艂onk贸w rodziny nie zalicza si臋 dziecka pozostaj膮cego pod opiek膮 opiekuna prawnego, dziecka pozostaj膮cego w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, a tak偶e pe艂noletniego dziecka posiadaj膮cego w艂asne dziecko;

16a)聽聽rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzin臋 wychowuj膮c膮 troje i wi臋cej dzieci maj膮cych prawo do zasi艂ku rodzinnego;

17)聽聽(utraci艂 moc)

17a)聽聽osobie samotnie wychowuj膮cej dziecko - oznacza to pann臋, kawalera, wdow臋, wdowca, osob臋 pozostaj膮c膮 w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem s膮du, osob臋 rozwiedzion膮, chyba 偶e wychowuje wsp贸lnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

18)聽聽szkole - oznacza to szko艂臋 podstawow膮, gimnazjum, szko艂臋 ponadpodstawow膮 i ponadgimnazjaln膮 oraz szko艂臋 artystyczn膮, w kt贸rej realizowany jest obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki, a tak偶e specjalny o艣rodek szkolno-wychowawczy, specjalny o艣rodek wychowawczy dla dzieci i m艂odzie偶y wymagaj膮cych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz o艣rodek umo偶liwiaj膮cy dzieciom i m艂odzie偶y upo艣ledzonym umys艂owo w stopniu g艂臋bokim realizacj臋 obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki;

19) (1) szkole wy偶szej - oznacza to uczelni臋, w rozumieniu przepis贸w Prawo o szkolnictwie wy偶szym, a tak偶e kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium j臋zyk贸w obcych oraz kolegium pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych;

19) (2) szkole wy偶szej - oznacza to uczelni臋 w rozumieniu przepis贸w o szkolnictwie wy偶szym oraz kolegium pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych;

20)聽聽umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci - oznacza to:

a)聽聽niepe艂nosprawno艣膰 w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych,

b)聽聽ca艂kowit膮 niezdolno艣膰 do pracy orzeczon膮 na podstawie przepis贸w o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych,

c)聽聽posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalid贸w;

21)聽聽znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci - oznacza to:

a)聽聽niepe艂nosprawno艣膰 w stopniu znacznym w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych,

b)聽聽ca艂kowit膮 niezdolno艣膰 do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczon膮 na podstawie przepis贸w o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych,

c)聽聽sta艂膮 albo d艂ugotrwa艂膮 niezdolno艣膰 do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczon膮 na podstawie przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w w celu uzyskania 艣wiadcze艅 okre艣lonych w tych przepisach,

d)聽聽posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalid贸w,

e)聽聽niezdolno艣膰 do samodzielnej egzystencji orzeczon膮 na podstawie przepis贸w o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w;

22)聽聽zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku s艂u偶bowego, umowy o prac臋 nak艂adcz膮 oraz wykonywanie pracy lub 艣wiadczenie us艂ug na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie艂o albo w okresie cz艂onkostwa w rolniczej sp贸艂dzielni produkcyjnej, sp贸艂dzielni k贸艂ek rolniczych lub sp贸艂dzielni us艂ug rolniczych, a tak偶e prowadzenie pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej;

23)聽聽utracie dochodu - oznacza to utrat臋 dochodu spowodowan膮:

a)聽聽uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b)聽聽utrat膮 prawa do zasi艂ku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)聽聽utrat膮 zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wy艂膮czeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzie艂o,

d)聽聽utrat膮 zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, a tak偶e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyj膮tkiem rent przyznanych rolnikom w zwi膮zku z przekazaniem lub dzier偶aw膮 gospodarstwa rolnego,

e)聽聽(uchylona)

f)聽聽wyrejestrowaniem pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z p贸藕n. zm.),

g)聽聽(uchylona)

h)聽聽utrat膮 zasi艂ku chorobowego, 艣wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi艂ku macierzy艅skiego, przys艂uguj膮cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

i)聽聽utrat膮 zas膮dzonych 艣wiadcze艅 alimentacyjnych w zwi膮zku ze 艣mierci膮 osoby zobowi膮zanej do tych 艣wiadcze艅;

24)聽聽uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a)聽聽zako艅czeniem urlopu wychowawczego,

b)聽聽uzyskaniem prawa do zasi艂ku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)聽聽uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wy艂膮czeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzie艂o,

d)聽聽uzyskaniem zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, a tak偶e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyj膮tkiem rent przyznanych rolnikom w zwi膮zku z przekazaniem lub dzier偶aw膮 gospodarstwa rolnego,

e)聽聽(uchylona)

f)聽聽rozpocz臋ciem pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,

g)聽聽(uchylona)

h)聽聽uzyskaniem zasi艂ku chorobowego, 艣wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi艂ku macierzy艅skiego, przys艂uguj膮cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Rozdzia艂聽2

Zasi艂ek rodzinny i dodatki do zasi艂ku rodzinnego

Art.聽4. 1.聽Zasi艂ek rodzinny ma na celu cz臋艣ciowe pokrycie wydatk贸w na utrzymanie dziecka.

2.聽Prawo do zasi艂ku rodzinnego i dodatk贸w do tego zasi艂ku przys艂uguje:

1)聽聽聽rodzicom, jednemu z rodzic贸w albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2)聽聽聽opiekunowi faktycznemu dziecka;

3)聽聽聽osobie ucz膮cej si臋.

Art.聽5. 1.聽Zasi艂ek rodzinny przys艂uguje osobom, o kt贸rych mowa w art. 4 ust. 2, je偶eli doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋 albo doch贸d osoby ucz膮cej si臋 nie przekracza kwoty 504,00 z艂(3).

2.聽W przypadku gdy cz艂onkiem rodziny jest dziecko legitymuj膮ce si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, zasi艂ek rodzinny przys艂uguje, je偶eli doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋 albo doch贸d osoby ucz膮cej si臋 nie przekracza kwoty 583,00 z艂(4).

3.聽W przypadku gdy doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋 w rodzinie lub doch贸d osoby ucz膮cej si臋 przekracza kwot臋 uprawniaj膮c膮 dan膮 rodzin臋 lub osob臋 ucz膮c膮 si臋 do zasi艂ku rodzinnego o kwot臋 ni偶sz膮 lub r贸wn膮 kwocie odpowiadaj膮cej najni偶szemu zasi艂kowi rodzinnemu przys艂uguj膮cemu w okresie, na kt贸ry jest ustalany, zasi艂ek rodzinny przys艂uguje, je偶eli przys艂ugiwa艂 w poprzednim okresie zasi艂kowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasi艂ek rodzinny nie przys艂uguje.

4.聽W przypadku utraty dochodu przez cz艂onka rodziny, osob臋 ucz膮c膮 si臋 lub dziecko pozostaj膮ce pod opiek膮 opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy lub po tym roku, ustalaj膮c ich doch贸d, nie uwzgl臋dnia si臋 dochodu utraconego.

4a.聽W przypadku uzyskania dochodu przez cz艂onka rodziny, osob臋 ucz膮c膮 si臋 lub dziecko pozostaj膮ce pod opiek膮 opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy, ustalaj膮c doch贸d cz艂onka rodziny, osoby ucz膮cej si臋 lub dziecka pozostaj膮cego pod opiek膮 opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku doch贸d dzieli si臋 przez liczb臋 miesi臋cy, w kt贸rych doch贸d ten zosta艂 osi膮gni臋ty, je偶eli doch贸d ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych.

4b.聽W przypadku uzyskania dochodu przez cz艂onka rodziny, osob臋 ucz膮c膮 si臋 lub dziecko pozostaj膮ce pod opiek膮 opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy doch贸d ich ustala si臋 na podstawie dochodu cz艂onka rodziny, dochodu osoby ucz膮cej si臋 lub dochodu dziecka pozostaj膮cego pod opiek膮 opiekuna prawnego, powi臋kszonego o kwot臋 uzyskanego dochodu z miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym doch贸d zosta艂 osi膮gni臋ty, je偶eli doch贸d ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych.

5.聽(uchylony)

6.聽(uchylony)

7.聽W przypadku gdy cz艂onek rodziny przebywa w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie, ustalaj膮c doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋, nie uwzgl臋dnia si臋 osoby przebywaj膮cej w tej instytucji.

8.聽W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje si臋, 偶e z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si臋 doch贸d miesi臋czny w wysoko艣ci 1/12 dochodu og艂aszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40).

8a.聽Ustalaj膮c doch贸d rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowi膮cego podstaw臋 wymiaru podatku rolnego wlicza si臋 obszary rolne oddane w dzier偶aw臋 z wyj膮tkiem:

1)聽聽聽oddanej w dzier偶aw臋, na podstawie umowy dzier偶awy zawartej stosownie do przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w, cz臋艣ci lub ca艂o艣ci znajduj膮cego si臋 w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;

2)聽聽聽gospodarstwa rolnego wniesionego do u偶ytkowania przez rolnicz膮 sp贸艂dzielni臋 produkcyjn膮;

3)聽聽聽gospodarstwa rolnego oddanego w dzier偶aw臋 w zwi膮zku z pobieraniem renty okre艣lonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich.

8b.聽Ustalaj膮c doch贸d rodziny uzyskany przez dzier偶awc臋 gospodarstwa rolnego oddanego w dzier偶aw臋 na zasadach, o kt贸rych mowa w ust. 8a, doch贸d uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza si臋 o zap艂acony czynsz z tytu艂u dzier偶awy.

8c.聽Ustalaj膮c doch贸d rodziny uzyskany z wydzier偶awionego od Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych gospodarstwa rolnego, doch贸d uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza si臋 o zap艂acony czynsz z tytu艂u dzier偶awy.

9.聽W przypadku gdy rodzina lub osoba ucz膮ca si臋 uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje si臋.

10.聽(utraci艂 moc)

11.聽W przypadku gdy prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych ustala si臋 na dziecko pozostaj膮ce pod opiek膮 opiekuna prawnego, ustalaj膮c doch贸d uwzgl臋dnia si臋 tylko doch贸d dziecka.

Art.聽6. 1.聽Zasi艂ek rodzinny przys艂uguje osobom, o kt贸rych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do uko艅czenia przez dziecko:

1)聽聽聽18. roku 偶ycia lub

2)聽聽聽nauki w szkole, jednak nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia 21. roku 偶ycia, albo

3)聽聽聽24. roku 偶ycia, je偶eli kontynuuje nauk臋 w szkole lub w szkole wy偶szej i legitymuje si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.

1a.聽Zasi艂ek rodzinny przys艂uguje osobie ucz膮cej si臋 w szkole lub w szkole wy偶szej, jednak nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia 24. roku 偶ycia.

2.聽Wysoko艣膰 zasi艂ku rodzinnego wynosi miesi臋cznie:

1) 44,00 z艂(5) na dziecko w wieku do uko艅czenia 5. roku 偶ycia;

2) 56,00 z艂(6) na dziecko w wieku powy偶ej 5. roku 偶ycia do uko艅czenia 18. roku 偶ycia;

3) 65,00 z艂(7) na dziecko w wieku powy偶ej 18. roku 偶ycia do uko艅czenia 24. roku 偶ycia.

Art.聽7. Zasi艂ek rodzinny nie przys艂uguje, je偶eli:

1)聽聽聽dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim;

2)聽聽聽dziecko zosta艂o umieszczone w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie albo w pieczy zast臋pczej;

3)聽聽聽osoba ucz膮ca si臋 zosta艂a umieszczona w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie;

4)聽聽聽pe艂noletnie dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 jest uprawniona do zasi艂ku rodzinnego na w艂asne dziecko;

5)聽聽聽osobie samotnie wychowuj膮cej dziecko nie zosta艂o zas膮dzone 艣wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba 偶e:

a)聽聽rodzice lub jedno z rodzic贸w dziecka nie 偶yje,

b)聽聽ojciec dziecka jest nieznany,

c)聽聽pow贸dztwo o ustalenie 艣wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic贸w zosta艂o oddalone,

d)聽聽s膮d zobowi膮za艂 jednego z rodzic贸w do ponoszenia ca艂kowitych koszt贸w utrzymania dziecka i nie zobowi膮za艂 drugiego z rodzic贸w do 艣wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

6)聽聽聽cz艂onkowi rodziny przys艂uguje na dziecko zasi艂ek rodzinny za granic膮, chyba 偶e przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

Art.聽8. Do zasi艂ku rodzinnego przys艂uguj膮 dodatki z tytu艂u:

1)聽聽聽urodzenia dziecka;

2)聽聽聽opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3)聽聽聽(utraci艂 moc)

3a)聽聽samotnego wychowywania dziecka;

4)聽聽聽(utraci艂 moc)

4a)聽聽wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5)聽聽聽kszta艂cenia i rehabilitacji dziecka niepe艂nosprawnego;

6)聽聽聽rozpocz臋cia roku szkolnego;

7)聽聽聽podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Art.聽9. 1.聽Dodatek z tytu艂u urodzenia dziecka przys艂uguje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2.聽Dodatek przys艂uguje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do uko艅czenia przez dziecko pierwszego roku 偶ycia, je偶eli nie zosta艂 przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

3.聽Dodatek przys艂uguje jednorazowo, w wysoko艣ci 1000,00 z艂.

4.聽W przypadku wyst膮pienia o przysposobienie wi臋cej ni偶 jednego dziecka lub urodzenia wi臋cej ni偶 jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przys艂uguje na ka偶de dziecko.

5.聽(uchylony)

6.聽Dodatek, o kt贸rym mowa w ust. 1, przys艂uguje, je偶eli kobieta pozostawa艂a pod opiek膮 medyczn膮 nie p贸藕niej ni偶 od 10 tygodnia ci膮偶y do porodu.

7.聽Pozostawanie pod opiek膮 medyczn膮 potwierdza si臋 za艣wiadczeniem lekarskim lub za艣wiadczeniem wystawionym przez po艂o偶n膮.

8.聽Minister w艂a艣ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w艂a艣ciwym do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, form臋 opieki medycznej, o kt贸rej mowa w ust. 6, oraz wz贸r za艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w ust. 7, uwzgl臋dniaj膮c odpowiednio rodzaje 艣wiadcze艅 zdrowotnych udzielanych kobiecie w okresie ci膮偶y przez lekarza i po艂o偶n膮 oraz zakres danych niezb臋dnych do zapewnienia nale偶ytego udokumentowania pozostawania jej pod opiek膮 medyczn膮 w okresie od 10 tygodnia ci膮偶y do porodu.

9.聽Przepisu ust. 6 nie stosuje si臋 do os贸b b臋d膮cych prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a tak偶e do os贸b, kt贸re przysposobi艂y dziecko.

Art.聽10. 1.聽Dodatek z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przys艂uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je偶eli dziecko pozostaje pod jego faktyczn膮 opiek膮, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres:

1)聽聽聽24 miesi臋cy kalendarzowych;

2)聽聽聽36 miesi臋cy kalendarzowych, je偶eli sprawuje opiek臋 nad wi臋cej ni偶 jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

3)聽聽聽72 miesi臋cy kalendarzowych, je偶eli sprawuje opiek臋 nad dzieckiem legitymuj膮cym si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci albo o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.

2.聽Dodatek przys艂uguje w wysoko艣ci 400,00 z艂 miesi臋cznie.

3.聽Dodatek przys艂uguj膮cy za niepe艂ne miesi膮ce kalendarzowe wyp艂aca si臋 w wysoko艣ci 1/30 dodatku miesi臋cznego za ka偶dy dzie艅. Kwot臋 dodatku przys艂uguj膮c膮 za niepe艂ny miesi膮c zaokr膮gla si臋 do 10 groszy w g贸r臋.

4.聽W przypadku r贸wnoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych dziecka przys艂uguje jeden dodatek.

5.聽Dodatek nie przys艂uguje osobie, o kt贸rej mowa w ust. 1, je偶eli:

1)聽聽聽(uchylony)

2)聽聽聽bezpo艣rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawa艂a w stosunku pracy przez okres kr贸tszy ni偶 6 miesi臋cy;

3)聽聽聽podj臋艂a lub kontynuuje zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮, kt贸ra uniemo偶liwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

4)聽聽聽dziecko zosta艂o umieszczone w plac贸wce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, w tym w specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym, z wyj膮tkiem podmiotu wykonuj膮cego dzia艂alno艣膰 lecznicz膮, i korzysta w niej z ca艂odobowej opieki przez wi臋cej ni偶 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

5)聽聽聽w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasi艂ku macierzy艅skiego.

6.聽Obywatelom pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza si臋 okres zatrudnienia na terytorium pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Art.聽11. (uchylony)

Art.聽11a. 1.聽Dodatek z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka przys艂uguje samotnie wychowuj膮cym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je偶eli nie zosta艂o zas膮dzone 艣wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzic贸w dziecka, poniewa偶:

1)聽聽聽drugi z rodzic贸w dziecka nie 偶yje;

2)聽聽聽ojciec dziecka jest nieznany;

3)聽聽聽pow贸dztwo o ustalenie 艣wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic贸w zosta艂o oddalone.

2.聽Dodatek przys艂uguje r贸wnie偶 osobie ucz膮cej si臋, je偶eli oboje rodzice osoby ucz膮cej si臋 nie 偶yj膮. Przepisy ust. 1 stosuje si臋 odpowiednio.

3.聽Dodatek przys艂uguje w wysoko艣ci 170,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko, nie wi臋cej jednak ni偶 340,00 z艂 na wszystkie dzieci.

4.聽W przypadku dziecka legitymuj膮cego si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci kwot臋 dodatku zwi臋ksza si臋 o 80,00 z艂 na dziecko, nie wi臋cej jednak ni偶 o 160,00 z艂 na wszystkie dzieci.

5.聽W przypadku gdy doch贸d rodziny nie przekracza 50% kwot, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 i 2, kwot臋 dodatku zwi臋ksza si臋 o 50,00 z艂 na dziecko, nie wi臋cej jednak ni偶 o 100,00 z艂 na wszystkie dzieci.

6.聽W przypadku wyboru dodatku z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi艂ku dla bezrobotnych na skutek up艂ywu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek, o kt贸rym mowa w ust. 1, nie przys艂uguje na 偶adne dziecko w rodzinie.

7.聽Przepis ust. 5 obowi膮zuje do dnia 31 sierpnia 2006 r.

Art.聽12. (utraci艂 moc)

Art.聽12a. 1.聽Dodatek z tytu艂u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przys艂uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2.聽Dodatek przys艂uguje w wysoko艣ci 50,00 z艂(8) miesi臋cznie na trzecie i na nast臋pne dzieci uprawnione do zasi艂ku rodzinnego.

Art.聽13. 1.聽Dodatek z tytu艂u kszta艂cenia i rehabilitacji dziecka przys艂uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak偶e osobie ucz膮cej si臋 na pokrycie zwi臋kszonych wydatk贸w zwi膮zanych z rehabilitacj膮 lub kszta艂ceniem dziecka w wieku:

1)聽聽聽do uko艅czenia 16. roku 偶ycia, je偶eli legitymuje si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci;

2)聽聽聽powy偶ej 16. roku 偶ycia do uko艅czenia 24. roku 偶ycia, je偶eli legitymuje si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.

2.聽Dodatek przys艂uguje miesi臋cznie w wysoko艣ci:

1) 50,00 z艂(9) na dziecko w wieku do uko艅czenia 5. roku 偶ycia;

2) 70,00 z艂(10) na dziecko w wieku powy偶ej 5. roku 偶ycia do uko艅czenia 24. roku 偶ycia.

Art.聽14. 1.聽Dodatek z tytu艂u rozpocz臋cia roku szkolnego przys艂uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak偶e osobie ucz膮cej si臋 na cz臋艣ciowe pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z rozpocz臋ciem w szkole nowego roku szkolnego.

1a.聽Dodatek przys艂uguje r贸wnie偶 na dziecko rozpoczynaj膮ce roczne przygotowanie przedszkolne.

2.聽Dodatek przys艂uguje raz w roku, w zwi膮zku z rozpocz臋ciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysoko艣ci 100,00 z艂 na dziecko.

3.聽Wniosek o wyp艂at臋 dodatku sk艂ada si臋 do dnia zako艅czenia okresu zasi艂kowego, w kt贸rym rozpocz臋to rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

4.聽Wniosek z艂o偶ony po terminie organ w艂a艣ciwy pozostawia bez rozpoznania.

Art.聽15. 1.聽Dodatek z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przys艂uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie ucz膮cej si臋:

1)聽聽聽w zwi膮zku z zamieszkiwaniem w miejscowo艣ci, w kt贸rej znajduje si臋 siedziba szko艂y ponadgimnazjalnej lub szko艂y artystycznej, w kt贸rej realizowany jest obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki, a tak偶e szko艂y podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucz膮cej si臋, legitymuj膮cej si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci - w wysoko艣ci 80 z艂(11) miesi臋cznie na dziecko albo

2)聽聽聽w zwi膮zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo艣ci, w kt贸rej znajduje si臋 siedziba szko艂y, w przypadku dojazdu do szko艂y ponadgimnazjalnej, a tak偶e szko艂y artystycznej, w kt贸rej realizowany jest obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki w zakresie odpowiadaj膮cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysoko艣ci 40 z艂(12) miesi臋cznie na dziecko.

2.聽Dodatek przys艂uguje przez 10 miesi臋cy w roku w okresie pobierania nauki od wrze艣nia do czerwca nast臋pnego roku kalendarzowego.

Art.聽15a. Rada gminy w drodze uchwa艂y mo偶e podnie艣膰 kwoty dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego, o kt贸rych mowa w art. 9-15. Podwy偶szenie kwot dodatk贸w finansowane jest ze 艣rodk贸w w艂asnych gminy.

Rozdzia艂聽2a

Jednorazowa zapomoga z tytu艂u urodzenia si臋 dziecka

Art.聽15b. 1.聽Z tytu艂u urodzenia si臋 偶ywego dziecka przyznaje si臋 jednorazow膮 zapomog臋 w wysoko艣ci 1000 z艂 na jedno dziecko.

2.聽Jednorazowa zapomoga przys艂uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je偶eli doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋 nie przekracza kwoty 1922,00 z艂. Przepisy art. 5 ust. 4-4b, 7-9 i 11 stosuje si臋 odpowiednio.

3.聽Wniosek o wyp艂at臋 jednorazowej zapomogi sk艂ada si臋 w terminie 12 miesi臋cy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka obj臋tego opiek膮 prawn膮, opiek膮 faktyczn膮 albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesi臋cy od dnia obj臋cia dziecka opiek膮 albo przysposobienia nie p贸藕niej ni偶 do uko艅czenia przez dziecko 18. roku 偶ycia. Wniosek z艂o偶ony po terminie organ w艂a艣ciwy pozostawia bez rozpoznania.

4.聽Jednorazowa zapomoga nie przys艂uguje, je偶eli cz艂onkowi rodziny przys艂uguje za granic膮 艣wiadczenie z tytu艂u urodzenia dziecka, chyba 偶e przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

5.聽Zapomoga, o kt贸rej mowa w ust. 1, przys艂uguje, je偶eli kobieta pozostawa艂a pod opiek膮 medyczn膮 nie p贸藕niej ni偶 od 10 tygodnia ci膮偶y do porodu.

6.聽Pozostawanie pod opiek膮 medyczn膮 potwierdza si臋 za艣wiadczeniem lekarskim lub za艣wiadczeniem wystawionym przez po艂o偶n膮. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 stosuje si臋 odpowiednio.

7.聽Przepisu ust. 5 nie stosuje si臋 do os贸b b臋d膮cych prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a tak偶e do os贸b, kt贸re przysposobi艂y dziecko.

Art.聽15c. (uchylony)

Rozdzia艂聽3

艢wiadczenia opieku艅cze

Art.聽16. 1.聽Zasi艂ek piel臋gnacyjny przyznaje si臋 w celu cz臋艣ciowego pokrycia wydatk贸w wynikaj膮cych z konieczno艣ci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w zwi膮zku z niezdolno艣ci膮 do samodzielnej egzystencji.

2.聽Zasi艂ek piel臋gnacyjny przys艂uguje:

1)聽聽聽niepe艂nosprawnemu dziecku;

2)聽聽聽osobie niepe艂nosprawnej w wieku powy偶ej 16. roku 偶ycia, je偶eli legitymuje si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;

3)聽聽聽osobie, kt贸ra uko艅czy艂a 75 lat.

3.聽Zasi艂ek piel臋gnacyjny przys艂uguje tak偶e osobie niepe艂nosprawnej w wieku powy偶ej 16. roku 偶ycia legitymuj膮cej si臋 orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, je偶eli niepe艂nosprawno艣膰 powsta艂a w wieku do uko艅czenia 21. roku 偶ycia.

4.聽Zasi艂ek piel臋gnacyjny przys艂uguje w wysoko艣ci 144,00 z艂(13) miesi臋cznie.

5.聽Zasi艂ek piel臋gnacyjny nie przys艂uguje osobie umieszczonej w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie.

5a.聽Osobom, o kt贸rych mowa w ust. 2 i 3, zasi艂ek piel臋gnacyjny nie przys艂uguje, je偶eli cz艂onkom rodziny przys艂uguj膮 za granic膮 艣wiadczenia na pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z piel臋gnacj膮 tych os贸b, chyba 偶e przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

6.聽Zasi艂ek piel臋gnacyjny nie przys艂uguje osobie uprawnionej do dodatku piel臋gnacyjnego.

Art.聽16a. 1.聽Specjalny zasi艂ek opieku艅czy przys艂uguje osobom, na kt贸rych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opieku艅czy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z p贸藕n. zm.) ci膮偶y obowi膮zek alimentacyjny, a tak偶e ma艂偶onkom, je偶eli:

1)聽聽聽nie podejmuj膮 zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2)聽聽聽rezygnuj膮 z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

-聽聽聽w celu sprawowania sta艂ej opieki nad osob膮 legitymuj膮c膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci 艂膮cznie ze wskazaniami: konieczno艣ci sta艂ej lub d艂ugotrwa艂ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi膮zku ze znacznie ograniczon膮 mo偶liwo艣ci膮 samodzielnej egzystencji oraz konieczno艣ci sta艂ego wsp贸艂udzia艂u na co dzie艅 opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2.聽Specjalny zasi艂ek opieku艅czy przys艂uguje, je偶eli 艂膮czny doch贸d rodziny osoby sprawuj膮cej opiek臋 oraz rodziny osoby wymagaj膮cej opieki w przeliczeniu na osob臋 nie przekracza kwoty, o kt贸rej mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 4-9 stosuje si臋 odpowiednio.

3.聽W przypadku gdy 艂膮czny doch贸d rodziny osoby sprawuj膮cej opiek臋 oraz rodziny osoby wymagaj膮cej opieki w przeliczeniu na osob臋 przekracza kwot臋 uprawniaj膮c膮 dan膮 osob臋 do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego o kwot臋 ni偶sz膮 lub r贸wn膮 kwocie odpowiadaj膮cej najni偶szemu zasi艂kowi rodzinnemu przys艂uguj膮cemu w okresie, na kt贸ry jest ustalany, specjalny zasi艂ek opieku艅czy przys艂uguje, je偶eli przys艂ugiwa艂 w poprzednim okresie zasi艂kowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasi艂ek opieku艅czy nie przys艂uguje.

4.聽Za doch贸d rodziny osoby wymagaj膮cej opieki, o kt贸rym mowa w ust. 2, uwa偶a si臋 doch贸d nast臋puj膮cych cz艂onk贸w rodziny:

1)聽聽聽w przypadku gdy osoba wymagaj膮ca opieki jest ma艂oletnia:

a)聽聽osoby wymagaj膮cej opieki,

b)聽聽rodzic贸w osoby wymagaj膮cej opieki,

c)聽聽ma艂偶onka rodzica osoby wymagaj膮cej opieki,

d)聽聽osoby, z kt贸r膮 rodzic osoby wymagaj膮cej opieki wychowuje wsp贸lne dziecko,

e)聽聽pozostaj膮cych na utrzymaniu os贸b, o kt贸rych mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do uko艅czenia 25. roku 偶ycia

- z tym 偶e do cz艂onk贸w rodziny nie zalicza si臋 dziecka pozostaj膮cego pod opiek膮 opiekuna prawnego, dziecka pozostaj膮cego w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, pe艂noletniego dziecka posiadaj膮cego w艂asne dziecko, a tak偶e rodzica osoby wymagaj膮cej opieki zobowi膮zanego tytu艂em wykonawczym pochodz膮cym lub zatwierdzonym przez s膮d do aliment贸w na jej rzecz;

2)聽聽聽w przypadku gdy osoba wymagaj膮ca opieki jest pe艂noletnia:

a)聽聽osoby wymagaj膮cej opieki,

b)聽聽ma艂偶onka osoby wymagaj膮cej opieki,

c)聽聽osoby, z kt贸r膮 osoba wymagaj膮ca opieki wychowuje wsp贸lne dziecko,

d)聽聽pozostaj膮cych na utrzymaniu os贸b, o kt贸rych mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do uko艅czenia 25. roku 偶ycia

- z tym 偶e do cz艂onk贸w rodziny nie zalicza si臋 dziecka pozostaj膮cego pod opiek膮 opiekuna prawnego, dziecka pozostaj膮cego w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, a tak偶e pe艂noletniego dziecka posiadaj膮cego w艂asne dziecko.

5.聽W przypadku gdy prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego ustala si臋 na osob臋 znajduj膮c膮 si臋 pod opiek膮 opiekuna prawnego lub umieszczon膮 w rodzinie zast臋pczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z p贸藕n. zm.), uwzgl臋dnia si臋 doch贸d rodziny osoby sprawuj膮cej opiek臋 oraz doch贸d osoby wymagaj膮cej opieki.

6.聽Specjalny zasi艂ek opieku艅czy przys艂uguje w wysoko艣ci 520,00 z艂 miesi臋cznie.

7.聽Specjalny zasi艂ek opieku艅czy przys艂uguj膮cy za niepe艂ne miesi膮ce kalendarzowe wyp艂aca si臋 w wysoko艣ci 1/30 specjalnego zasi艂ku opieku艅czego za ka偶dy dzie艅. Nale偶n膮 kwot臋 zasi艂ku zaokr膮gla si臋 do 10 groszy w g贸r臋.

8.聽Specjalny zasi艂ek opieku艅czy nie przys艂uguje, je偶eli:

1)聽聽聽osoba sprawuj膮ca opiek臋:

a)聽聽ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu艂u 艣mierci ma艂偶onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego 艣wiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi艂ku sta艂ego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego,

b)聽聽(uchylona)

c)聽聽ma ustalone prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub zasi艂ku dla opiekuna, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp艂acie zasi艂k贸w dla opiekun贸w,

d)聽聽legitymuje si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;

2)聽聽聽osoba wymagaj膮ca opieki zosta艂a umieszczona w rodzinie zast臋pczej, z wyj膮tkiem rodziny zast臋pczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 kszta艂cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w plac贸wce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, w tym w specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym, z wyj膮tkiem podmiotu wykonuj膮cego dzia艂alno艣膰 lecznicz膮, i korzysta w niej z ca艂odobowej opieki przez wi臋cej ni偶 5 dni w tygodniu;

3)聽聽聽na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze艣niejszej emerytury;

4)聽聽聽cz艂onek rodziny osoby sprawuj膮cej opiek臋 ma ustalone prawo do dodatku do zasi艂ku rodzinnego, o kt贸rym mowa w art. 10, specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub zasi艂ku dla opiekuna, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp艂acie zasi艂k贸w dla opiekun贸w;

5)聽聽聽na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi艂ku rodzinnego, o kt贸rym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, prawo do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub prawo do zasi艂ku dla opiekuna, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp艂acie zasi艂k贸w dla opiekun贸w;

6)聽聽聽na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki inna osoba jest uprawniona za granic膮 do 艣wiadczenia na pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z opiek膮, chyba 偶e przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

Art.聽17. 1.聽艢wiadczenie piel臋gnacyjne z tytu艂u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przys艂uguje:

1)聽聽聽matce albo ojcu,

2)聽聽聽opiekunowi faktycznemu dziecka,

3)聽聽聽osobie b臋d膮cej rodzin膮 zast臋pcz膮 spokrewnion膮 w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej,

4)聽聽聽innym osobom, na kt贸rych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opieku艅czy ci膮偶y obowi膮zek alimentacyjny, z wyj膮tkiem os贸b o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci

- je偶eli nie podejmuj膮 lub rezygnuj膮 z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob膮 legitymuj膮c膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci 艂膮cznie ze wskazaniami: konieczno艣ci sta艂ej lub d艂ugotrwa艂ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi膮zku ze znacznie ograniczon膮 mo偶liwo艣ci膮 samodzielnej egzystencji oraz konieczno艣ci sta艂ego wsp贸艂udzia艂u na co dzie艅 opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

1a.聽Osobom, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 4, innym ni偶 spokrewnione w pierwszym stopniu z osob膮 wymagaj膮c膮 opieki, przys艂uguje 艣wiadczenie piel臋gnacyjne, w przypadku gdy spe艂nione s膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

1)聽聽聽rodzice osoby wymagaj膮cej opieki nie 偶yj膮, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s膮 ma艂oletni lub legitymuj膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;

2)聽聽聽nie ma innych os贸b spokrewnionych w pierwszym stopniu, s膮 ma艂oletnie lub legitymuj膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;

3)聽聽聽nie ma os贸b, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymuj膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.

1b. (14) 艢wiadczenie piel臋gnacyjne przys艂uguje, je偶eli niepe艂nosprawno艣膰 osoby wymagaj膮cej opieki powsta艂a:

1)聽聽聽nie p贸藕niej ni偶 do uko艅czenia 18. roku 偶ycia lub

2)聽聽聽w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy偶szej, jednak nie p贸藕niej ni偶 do uko艅czenia 25. roku 偶ycia.

2.聽(uchylony)

2a.聽(uchylony)

2b.聽(uchylony)

2c.聽(uchylony)

2d.聽(uchylony)

3.聽艢wiadczenie piel臋gnacyjne przys艂uguje w wysoko艣ci 1300,00 z艂(15) miesi臋cznie.

3a.聽Kwota 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

3b.聽Waloryzacja polega na zwi臋kszeniu kwoty 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego o wska藕nik waloryzacji. Wska藕nikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za prac臋, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 10 pa藕dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋 (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowi膮zuj膮cego na dzie艅 1 stycznia roku, w kt贸rym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 obowi膮zuj膮cej w dniu 1 stycznia roku poprzedzaj膮cego rok, w kt贸rym jest przeprowadzana waloryzacja.

3c.聽Wysoko艣膰 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego ustalanego w spos贸b okre艣lony w ust. 3b zaokr膮gla si臋 do pe艂nych z艂otych w g贸r臋.

3d.聽Wysoko艣膰 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego na nast臋pny rok kalendarzowy podlega og艂oszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra w艂a艣ciwego do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 listopada ka偶dego roku.

4.聽艢wiadczenie piel臋gnacyjne przys艂uguj膮ce za niepe艂ne miesi膮ce kalendarzowe wyp艂aca si臋 w wysoko艣ci 1/30 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego za ka偶dy dzie艅. Nale偶n膮 kwot臋 艣wiadczenia zaokr膮gla si臋 do 10 groszy w g贸r臋.

5.聽艢wiadczenie piel臋gnacyjne nie przys艂uguje, je偶eli:

1)聽聽聽osoba sprawuj膮ca opiek臋:

a)聽聽ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu艂u 艣mierci ma艂偶onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego 艣wiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi艂ku sta艂ego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego,

b)聽聽ma ustalone prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub zasi艂ku dla opiekuna, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp艂acie zasi艂k贸w dla opiekun贸w;

2)聽聽聽osoba wymagaj膮ca opieki:

a)聽聽pozostaje w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, chyba 偶e wsp贸艂ma艂偶onek legitymuje si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci,

b)聽聽zosta艂a umieszczona w rodzinie zast臋pczej, z wyj膮tkiem rodziny zast臋pczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 kszta艂cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w plac贸wce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, w tym w specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym, z wyj膮tkiem podmiotu wykonuj膮cego dzia艂alno艣膰 lecznicz膮, i korzysta w niej z ca艂odobowej opieki przez wi臋cej ni偶 5 dni w tygodniu;

3)聽聽聽na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze艣niejszej emerytury;

4) (16) cz艂onek rodziny osoby sprawuj膮cej opiek臋 ma ustalone prawo do dodatku do zasi艂ku rodzinnego, o kt贸rym mowa w art. 10, specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub zasi艂ku dla opiekuna, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp艂acie zasi艂k贸w dla opiekun贸w;

5)聽聽聽na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi艂ku rodzinnego, o kt贸rym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, prawo do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub prawo do zasi艂ku dla opiekuna, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp艂acie zasi艂k贸w dla opiekun贸w;

6)聽聽聽na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki inna osoba jest uprawniona za granic膮 do 艣wiadczenia na pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z opiek膮, chyba 偶e przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

Art.聽17a. W przypadku gdy o艣rodek pomocy spo艂ecznej przekaza艂 organowi w艂a艣ciwemu informacj臋, 偶e osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawi膮 wyp艂acane jej 艣wiadczenia rodzinne lub wydatkuj膮 je niezgodnie z przeznaczeniem, organ w艂a艣ciwy przekazuje nale偶ne osobie 艣wiadczenia rodzinne w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci w formie rzeczowej.

Art.聽17b. 1.聽W przypadku, gdy o 艣wiadczenia, o kt贸rych mowa w art. 16a i art. 17 ubiegaj膮 si臋 rolnicy, ma艂偶onkowie rolnik贸w b膮d藕 domownicy, 艣wiadczenia te przys艂uguj膮 odpowiednio:

1)聽聽聽rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2)聽聽聽ma艂偶onkom rolnik贸w lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

2.聽Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o kt贸rych mowa w ust. 1, potwierdza si臋 stosownym o艣wiadczeniem z艂o偶onym pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅. Sk艂adaj膮cy o艣wiadczenie jest obowi膮zany do zawarcia w nim klauzuli nast臋puj膮cej tre艣ci: "Jestem 艣wiadomy odpowiedzialno艣ci karnej za z艂o偶enie fa艂szywego o艣wiadczenia.". Klauzula ta zast臋puje pouczenie organu o odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅.

Rozdzia艂聽4

Zasady weryfikacji 艣wiadcze艅 rodzinnych

Art.聽18. 1.聽Kwoty, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych, z wy艂膮czeniem wysoko艣ci 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, podlegaj膮 weryfikacji co 3 lata, z uwzgl臋dnieniem wynik贸w bada艅 progu wsparcia dochodowego rodzin.

2.聽Pr贸g wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

3.聽Minister w艂a艣ciwy do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, spos贸b ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin, w tym grupy wydatk贸w i ich zakres, 藕r贸d艂a danych, okres, z jakiego przyjmuje si臋 wysoko艣膰 cen towar贸w i us艂ug, uwzgl臋dniaj膮c poziom wydatk贸w gospodarstw domowych z II kwintyla rozk艂adu dochod贸w.

Art.聽19. 1.聽W roku, w kt贸rym przeprowadza si臋 weryfikacj臋, o kt贸rej mowa w art. 18 ust. 1, Rada Ministr贸w, do dnia 15 maja, przedstawia Tr贸jstronnej Komisji do Spraw Spo艂eczno-Gospodarczych:

1)聽聽聽propozycje wysoko艣ci kwot, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2;

2)聽聽聽propozycje wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych, z wy艂膮czeniem wysoko艣ci 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego;

3)聽聽聽wyniki bada艅 progu wsparcia dochodowego rodzin;

4)聽聽聽informacj臋 o realizacji 艣wiadcze艅 rodzinnych za okres od poprzedniej weryfikacji, w tym liczb臋 os贸b otrzymuj膮cych 艣wiadczenia rodzinne oraz wydatki na ten cel w poszczeg贸lnych latach;

5)聽聽聽informacj臋 o sytuacji dochodowej rodzin posiadaj膮cych dzieci na utrzymaniu.

2.聽Tr贸jstronna Komisja do Spraw Spo艂eczno-Gospodarczych, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady Ministr贸w, uzgadnia wysoko艣膰 kwot, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysoko艣膰 艣wiadcze艅 rodzinnych, z wy艂膮czeniem wysoko艣ci 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.

3.聽Wysoko艣膰 zasi艂ku rodzinnego od dnia 1 listopada 2009 r. nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 40% warto艣ci koszyka 偶ywno艣ciowego dla danej grupy wieku ustalonej w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin.

4.聽W przypadku gdy Tr贸jstronna Komisja do Spraw Spo艂eczno-Gospodarczych nie uzgodni w terminie, o kt贸rym mowa w ust. 2, wysoko艣ci kwot, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych, z wy艂膮czeniem wysoko艣ci 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, Rada Ministr贸w okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, kwoty, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysoko艣膰 艣wiadcze艅 rodzinnych, z wy艂膮czeniem wysoko艣ci 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, w terminie do dnia 15 sierpnia danego roku, na poziomie nie ni偶szym ni偶 wynika to z propozycji, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

5.聽Wysoko艣膰 kwot, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysoko艣膰 艣wiadcze艅 rodzinnych, z wy艂膮czeniem wysoko艣ci 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, og艂asza si臋 w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministr贸w, w terminie do dnia 15 sierpnia roku, w kt贸rym przeprowadza si臋 weryfikacj臋.

Rozdzia艂聽5

Podmioty realizuj膮ce zadania w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych

Art.聽20. 1.聽Organ w艂a艣ciwy realizuje zadania w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rz膮dowej.

2.聽Post臋powanie w sprawie 艣wiadcze艅 rodzinnych prowadzi organ w艂a艣ciwy.

3.聽Organ w艂a艣ciwy mo偶e upowa偶ni膰, w formie pisemnej, swojego zast臋pc臋, pracownika urz臋du albo kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a tak偶e inn膮 osob臋 na wniosek kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia post臋powania w sprawach, o kt贸rych mowa w ust. 2, a tak偶e do wydawania w tych sprawach decyzji.

4.聽W przypadku upowa偶nienia kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej, w o艣rodku tym tworzy si臋 kom贸rk臋 organizacyjn膮 do realizacji 艣wiadcze艅 rodzinnych. Realizacja 艣wiadcze艅 rodzinnych nie mo偶e powodowa膰 nieprawid艂owo艣ci w wykonywaniu zada艅 pomocy spo艂ecznej, a tak偶e nie mo偶e narusza膰 norm zatrudnienia pracownik贸w socjalnych okre艣lonych w przepisach o pomocy spo艂ecznej.

Art.聽21. 1.聽Samorz膮d wojew贸dztwa realizuje zadania w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rz膮dowej. Do zada艅 tych nale偶y:

1)聽聽聽pe艂nienie funkcji instytucji w艂a艣ciwej w zwi膮zku z udzia艂em Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego w przypadku przemieszczania si臋 os贸b w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2)聽聽聽wydawanie decyzji w sprawach 艣wiadcze艅 rodzinnych realizowanych w zwi膮zku z koordynacj膮 system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego.

2.聽Marsza艂ek wojew贸dztwa w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj膮cej si臋 o 艣wiadczenia rodzinne mo偶e, w formie pisemnej, upowa偶ni膰 dyrektora, jego zast臋pc臋 lub innego pracownika regionalnego o艣rodka polityki spo艂ecznej albo innego pracownika urz臋du marsza艂kowskiego do za艂atwiania w jego imieniu spraw dotycz膮cych realizacji 艣wiadcze艅 rodzinnych w ramach koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego i wydawania w tych sprawach decyzji.

3.聽艢wiadczenia rodzinne przyznane decyzj膮 wydan膮 przez marsza艂ka wojew贸dztwa wyp艂aca organ w艂a艣ciwy.

4.聽Samorz膮d wojew贸dztwa wymienia dane w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotycz膮cych Zabezpieczenia Spo艂ecznego, o kt贸rym mowa w rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 wrze艣nia 2009 r. dotycz膮cym wykonywania rozporz膮dzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego, za po艣rednictwem punktu kontaktowego, o kt贸rym mowa w art. 22 ust. 2.

Art.聽22. 1.聽Minister w艂a艣ciwy do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego jest w艂adz膮 w艂a艣ciw膮 oraz instytucj膮 艂膮cznikow膮 w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych w zwi膮zku z udzia艂em Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego.

2.聽Minister w艂a艣ciwy do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego prowadzi punkt kontaktowy, o kt贸rym mowa w rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 wrze艣nia 2009 r. dotycz膮cym wykonywania rozporz膮dzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego, s艂u偶膮cy do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotycz膮cych Zabezpieczenia Spo艂ecznego w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych.

3.聽Minister w艂a艣ciwy do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego mo偶e przetwarza膰 dane osobowe, je偶eli jest to niezb臋dne do prowadzenia punktu kontaktowego, o kt贸rym mowa w ust. 2, w tym do realizacji praw lub obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego.

Art.聽22a. 1.聽Rada gminy w drodze uchwa艂y mo偶e przyzna膰 zamieszka艂ym na terenie jej dzia艂ania osobom jednorazow膮 zapomog臋 z tytu艂u urodzenia ich dziecka.

2.聽Do zapomogi, o kt贸rej mowa w ust. 1, nie stosuje si臋 przepis贸w rozdzia艂贸w 4, 6 i 7.

3.聽Szczeg贸艂owe zasady udzielania zapomogi okre艣la uchwa艂a rady gminy.

4.聽W zwi膮zku z urodzeniem si臋 jednego dziecka mo偶e by膰 przyznana tylko jedna zapomoga.

5.聽Wyp艂aty zapom贸g finansowane s膮 ze 艣rodk贸w w艂asnych gminy.

Rozdzia艂聽6

Post臋powanie w sprawach przyznawania i wyp艂acania 艣wiadcze艅 rodzinnych

Art.聽23. 1.聽Ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz ich wyp艂ata nast臋puj膮 odpowiednio na wniosek ma艂偶onk贸w, jednego z ma艂偶onk贸w, rodzic贸w, jednego z rodzic贸w, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby ucz膮cej si臋, pe艂noletniej osoby niepe艂nosprawnej lub innej osoby upowa偶nionej do reprezentowania dziecka lub pe艂noletniej osoby niepe艂nosprawnej, a tak偶e os贸b, na kt贸rych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opieku艅czy, ci膮偶y obowi膮zek alimentacyjny.

2.聽Wniosek sk艂ada si臋 w urz臋dzie gminy lub miasta w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania osoby, o kt贸rej mowa w ust. 1.

3.聽Wniosek powinien zawiera膰 dane dotycz膮ce:

1)聽聽聽osoby wyst臋puj膮cej o przyznanie 艣wiadcze艅 rodzinnych, w tym: imi臋, nazwisko, dat臋 urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰;

2)聽聽聽dzieci pozostaj膮cych na utrzymaniu osoby, o kt贸rej mowa w ust. 1, w tym: imi臋, nazwisko, numer PESEL, dat臋 urodzenia, stan cywilny.

4.聽Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 odpowiednio:

1)聽聽聽za艣wiadczenia o dochodzie podlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych, na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych, ka偶dego cz艂onka rodziny, wydane przez naczelnika w艂a艣ciwego urz臋du skarbowego, zawieraj膮ce informacje o wysoko艣ci:

a)聽聽dochodu,

b)聽聽sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne odliczonych od dochodu,

c)聽聽nale偶nego podatku;

2)聽聽聽za艣wiadczenia dokumentuj膮ce wysoko艣膰 innych dochod贸w;

3)聽聽聽o艣wiadczenie o deklarowanych dochodach osi膮ganych przez osoby podlegaj膮ce przepisom o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne, zawieraj膮ce w szczeg贸lno艣ci informacje o:

a)聽聽wysoko艣ci dochodu,

b)聽聽wysoko艣ci nale偶nych sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne,

c)聽聽wysoko艣ci nale偶nych sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne,

d)聽聽wysoko艣ci i formie op艂acanego podatku dochodowego,

e)聽聽wysoko艣ci dochodu po odliczeniu nale偶nych sk艂adek i podatku;

4)聽聽聽inne za艣wiadczenia lub o艣wiadczenia oraz dowody niezb臋dne do ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych, w tym:

a)聽聽dokument stwierdzaj膮cy wiek dziecka,

b)聽聽orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci,

c)聽聽prawomocny wyrok s膮du rodzinnego stwierdzaj膮cy przysposobienie lub za艣wiadczenie s膮du rodzinnego lub o艣rodka adopcyjnego o prowadzonym post臋powaniu s膮dowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

d)聽聽prawomocny wyrok s膮du rodzinnego orzekaj膮cy rozw贸d lub separacj臋,

e)聽聽orzeczenie s膮du rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

f)聽聽za艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y lub szko艂y wy偶szej,

g)聽聽za艣wiadczenie z urz臋du pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o dodatek, o kt贸rym mowa w art. 11(17),

h)聽聽za艣wiadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki zosta艂 udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,

i)聽聽za艣wiadczenie lub o艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne.

4a.聽W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegaj膮cej si臋 o 艣wiadczenia rodzinne wyst膮pi膮 w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 3 pkt 17a, organ w艂a艣ciwy mo偶e przeprowadzi膰 wywiad.

4aa.聽Je偶eli w stosunku do osoby ubiegaj膮cej si臋 o 艣wiadczenie piel臋gnacyjne lub osoby pobieraj膮cej to 艣wiadczenie wyst膮pi膮 w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 17, organ w艂a艣ciwy mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 艣rodowiskowego, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), w celu weryfikacji okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 17.

4b.聽W przypadkach, o kt贸rych mowa w ust. 4a i 4aa, organ w艂a艣ciwy mo偶e wyst膮pi膰 do o艣rodka pomocy spo艂ecznej o udzielenie informacji o okoliczno艣ciach, o kt贸rych mowa w art. 3 pkt 17a lub art. 17, je偶eli okoliczno艣ci te zosta艂y ustalone w rodzinnym wywiadzie 艣rodowiskowym przeprowadzonym nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed dniem otrzymania przez o艣rodek pomocy spo艂ecznej wniosku o udzielenie informacji.

4c.聽Przepis ust. 4b stosuje si臋 odpowiednio w przypadku, gdy organ w艂a艣ciwy upowa偶ni艂 do prowadzenia post臋powania w sprawie 艣wiadcze艅 rodzinnych kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inn膮 osob臋 na wniosek kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

4d.聽W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o 艣wiadczenia rodzinne nale偶y do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce ich utrat臋 lub uzyskanie oraz ich wysoko艣膰.

4e.聽Ustalaj膮c prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, organ w艂a艣ciwy zwraca si臋 do kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 艣rodowiskowego, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej, w celu weryfikacji okoliczno艣ci dotycz膮cych spe艂niania warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 16a.

4f.聽Aktualizacj臋 wywiadu, o kt贸rym mowa w ust. 4e, przeprowadza si臋 po up艂ywie 6 miesi臋cy, je偶eli do ko艅ca okresu, na kt贸ry ustalone zosta艂o prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, pozosta艂o wi臋cej ni偶 3 miesi膮ce, oraz w ka偶dej sytuacji, gdy zaistniej膮 w膮tpliwo艣ci co do spe艂niania warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 16a.

4g.聽Przepisy ust. 4e i 4f stosuje si臋 odpowiednio, w przypadku gdy organ w艂a艣ciwy upowa偶ni艂 do prowadzenia post臋powania w sprawie 艣wiadcze艅 rodzinnych kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inn膮 osob臋 na wniosek kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej, lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

5.聽Minister w艂a艣ciwy do spraw rodziny okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, spos贸b i tryb post臋powania w sprawach o przyznanie 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz wzory:

1)聽聽聽wniosk贸w o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych,

2)聽聽聽za艣wiadczenia z urz臋du skarbowego, o kt贸rym mowa w ust. 4 pkt 1,

3)聽聽聽o艣wiadcze艅 o dochodach rodziny, w tym o艣wiadcze艅 os贸b rozliczaj膮cych si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne, oraz innych o艣wiadcze艅 i dowod贸w niezb臋dnych do ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych,

4)聽聽聽kwestionariusza wywiadu, o kt贸rym mowa w ust. 4a

- kieruj膮c si臋 konieczno艣ci膮 ujednolicenia procedur oraz zapewnienia stosownej dokumentacji niezb臋dnej do sprawnej realizacji 艣wiadcze艅 rodzinnych.

5a.聽Ilekro膰 w post臋powaniach w sprawach o przyznanie 艣wiadcze艅 rodzinnych wymagane jest potwierdzenie nast臋puj膮cych okoliczno艣ci:

1)聽聽聽ucz臋szczanie dziecka do szko艂y lub szko艂y wy偶szej,

2)聽聽聽wysoko艣膰 dochodu rodziny lub cz艂onk贸w rodziny uzyskanego przez rodzin臋 lub cz艂onk贸w rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy, w tym dochod贸w, o kt贸rych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2,

3)聽聽聽wielko艣膰 gospodarstwa rolnego,

4)聽聽聽wysoko艣膰 op艂aty za pobyt cz艂onka rodziny w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie,

5)聽聽聽termin i okres, na jaki zosta艂 udzielony przez pracodawc臋 urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia,

6)聽聽聽zg艂oszenie do ubezpiecze艅 spo艂ecznych,

7)聽聽聽niekorzystanie z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym,

8)聽聽聽brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- osoba ubiegaj膮ca si臋 o przyznanie 艣wiadczenia rodzinnego mo偶e przed艂o偶y膰 stosowne za艣wiadczenie albo o艣wiadczenie.

5b.聽W przypadku z艂o偶enia o艣wiadczenia potwierdzaj膮cego okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 5a pkt 4, do艂膮cza si臋 dow贸d wniesionej op艂aty, a w przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 5a pkt 6, do艂膮czana jest r贸wnie偶 kopia imiennego raportu miesi臋cznego osoby ubezpieczonej potwierdzaj膮ca odprowadzanie sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne.

5c.聽O艣wiadczenia, o kt贸rych mowa w ust. 5a, sk艂ada si臋 pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅. Sk艂adaj膮cy o艣wiadczenie jest obowi膮zany do zawarcia w nim klauzuli nast臋puj膮cej tre艣ci: "Jestem 艣wiadomy odpowiedzialno艣ci karnej za z艂o偶enie fa艂szywego o艣wiadczenia.". Klauzula ta zast臋puje pouczenie organu o odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅.

6.聽Minister w艂a艣ciwy do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego, w porozumieniu z ministrem w艂a艣ciwym do spraw informatyzacji, okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia:

1)聽聽聽opis system贸w teleinformatycznych stosowanych w urz臋dach administracji publicznej realizuj膮cych zadania w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych, zawieraj膮cy struktur臋 systemu, wymagan膮 minimaln膮 funkcjonalno艣膰 systemu oraz zakres komunikacji mi臋dzy elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokument贸w elektronicznych, format贸w danych oraz protoko艂贸w komunikacyjnych i szyfruj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia艂alno艣ci podmiot贸w realizuj膮cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114),

2)聽聽聽wymagania standaryzuj膮ce w zakresie bezpiecze艅stwa, wydajno艣ci i rozwoju systemu,

3)聽聽聽spos贸b post臋powania w zakresie stwierdzania zgodno艣ci oprogramowania z opisem systemu

- maj膮c na uwadze zapewnienie sp贸jno艣ci system贸w teleinformatycznych stosowanych w urz臋dach administracji publicznej do realizacji zada艅 w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych, w szczeg贸lno艣ci w zakresie jednorodno艣ci zakresu i rodzaju danych, kt贸ra umo偶liwi ich scalanie w zbi贸r centralny, a tak偶e zachowanie zgodno艣ci z minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodno艣ci oprogramowania, okre艣lonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia艂alno艣ci podmiot贸w realizuj膮cych zadania publiczne.

7.聽Urz臋dy administracji publicznej do realizacji zada艅 w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych u偶ywaj膮 oprogramowania, kt贸re jest zgodne z wymaganiami okre艣lonymi przez ministra w艂a艣ciwego do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, i z jego zastosowaniem sporz膮dzaj膮 sprawozdawczo艣膰, kt贸r膮 przekazuj膮 wojewodzie.

8.聽Minister w艂a艣ciwy do spraw rodziny jest obowi膮zany utworzy膰 rejestr centralny obejmuj膮cy nast臋puj膮ce informacje gromadzone na podstawie przepis贸w ustawy przez organy w艂a艣ciwe i samorz膮dy wojew贸dztw podczas realizacji zada艅 w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych:

1)聽聽聽dane dotycz膮ce os贸b pobieraj膮cych 艣wiadczenia rodzinne:

a)聽聽imi臋 i nazwisko,

b)聽聽dat臋 urodzenia,

c)聽聽adres zamieszkania lub pobytu,

d)聽聽miejsce zamieszkania lub pobytu,

e)聽聽numer ewidencyjny PESEL,

f)聽聽numer dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 w przypadku os贸b, kt贸re nie posiadaj膮 numeru PESEL,

g)聽聽stan cywilny,

h)聽聽obywatelstwo,

i)聽聽stopie艅 pokrewie艅stwa z cz艂onkami rodziny,

j)聽聽rodzaj szko艂y, do kt贸rej ucz臋szcza dziecko, na kt贸re jest pobierane 艣wiadczenie rodzinne, lub osoba ucz膮ca si臋,

k)聽聽stan zdrowia,

l)聽聽liczb臋, rodzaj i wysoko艣膰 wyp艂aconych 艣wiadcze艅,

m)聽聽p艂e膰,

n)聽聽dochody;

2)聽聽聽warto艣ci udzielonych 艣wiadcze艅.

9.聽Informacje, o kt贸rych mowa w ust. 8, mog膮 by膰 przetwarzane przez ministra w艂a艣ciwego do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego na zasadach okre艣lonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662). Organy w艂a艣ciwe i samorz膮dy wojew贸dztw przekazuj膮 dane do rejestru centralnego, wykorzystuj膮c oprogramowanie, o kt贸rym mowa w ust. 7.

Art.聽23a. 1.聽W przypadku gdy cz艂onek rodziny osoby uprawnionej do 艣wiadcze艅 rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w pa艅stwie, w kt贸rym maj膮 zastosowanie przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego, organ w艂a艣ciwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marsza艂ka wojew贸dztwa.

2.聽W przypadku wyjazdu cz艂onka rodziny do pa艅stwa, o kt贸rym mowa w ust. 1, po wydaniu przez organ w艂a艣ciwy decyzji przyznaj膮cej 艣wiadczenia rodzinne, organ w艂a艣ciwy wyst臋puje do marsza艂ka wojew贸dztwa o ustalenie, czy w sprawie maj膮 zastosowanie przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego.

2a.聽Przepis贸w ust. 1 i 2 nie stosuje si臋 w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwi膮zanego z podj臋ciem przez dziecko kszta艂cenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.聽W przypadkach, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2, marsza艂ek wojew贸dztwa ustala, czy w przekazanej sprawie maj膮 zastosowanie przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego.

4.聽W przypadku gdy marsza艂ek wojew贸dztwa w sytuacji, o kt贸rej mowa w ust. 1, ustali, 偶e maj膮 zastosowanie przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego, wydaje decyzj臋 zgodnie z art. 21.

5.聽W przypadku gdy marsza艂ek wojew贸dztwa, w sytuacji, o kt贸rej mowa w ust. 2, ustali, 偶e maj膮 zastosowanie przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego, organ w艂a艣ciwy uchyla decyzj臋 przyznaj膮c膮 艣wiadczenia rodzinne od dnia, w kt贸rym osoba podlega ustawodawstwu pa艅stwa, o kt贸rym mowa w ust. 1, w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych w zwi膮zku ze stosowaniem przepis贸w o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego.

6.聽W przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 5, marsza艂ek wojew贸dztwa wydaje decyzj臋 w sprawie 艣wiadcze艅 rodzinnych zgodnie z art. 21 od dnia, w kt贸rym osoba podlega ustawodawstwu pa艅stwa, o kt贸rym mowa w ust. 1, w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych w zwi膮zku ze stosowaniem przepis贸w o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego.

7.聽W przypadku gdy marsza艂ek wojew贸dztwa ustali, 偶e w sprawie nie maj膮 zastosowania przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego:

1)聽聽聽przekazuje spraw臋 organowi w艂a艣ciwemu w celu ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych - w przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 1;

2)聽聽聽informuje o tym fakcie organ w艂a艣ciwy - w przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 2.

8.聽Organ w艂a艣ciwy w przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 7 pkt 1, ustala prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych od miesi膮ca z艂o偶enia wniosku, o kt贸rym mowa w ust. 1.

9.聽Marsza艂ek wojew贸dztwa ustala i dochodzi zwrotu nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 rodzinnych w sprawach, w kt贸rych maj膮 zastosowanie przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego. Przepis art. 30 stosuje si臋 odpowiednio.

10.聽W przypadku zwrotu przez instytucj臋 pa艅stwa, o kt贸rym mowa w ust. 1, nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 rodzinnych zgodnie z przepisami o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego, marsza艂ek wojew贸dztwa mo偶e umorzy膰 pozosta艂膮 kwot臋 nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 艂膮cznie z ustawowymi odsetkami w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, w szczeg贸lno艣ci je艣li pozosta艂a kwota wynika z r贸偶nicy kursowej.

Art.聽24. 1.聽Prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych ustala si臋 na okres zasi艂kowy, z wyj膮tkiem 艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 9, art. 14-16 i art. 17.

2. (18) Prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych ustala si臋, pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym wp艂yn膮艂 wniosek z prawid艂owo wype艂nionymi dokumentami, do ko艅ca okresu zasi艂kowego.

2a.聽Je偶eli w okresie聽聽 trzech miesi臋cy, licz膮c od dnia wydania orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, zostanie z艂o偶ony wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia uzale偶nionego od niepe艂nosprawno艣ci, prawo to ustala si臋 pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym z艂o偶ono wniosek o ustalenie niepe艂nosprawno艣ci lub stopnia niepe艂nosprawno艣ci.

3.聽W przypadku ustalania prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych uzale偶nionych od niepe艂nosprawno艣ci osoby, prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych ustala si臋 na okres zasi艂kowy, chyba 偶e orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci zosta艂o wydane na czas okre艣lony. W tym przypadku prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych ustala si臋 do ostatniego dnia miesi膮ca, w kt贸rym up艂ywa termin wa偶no艣ci orzeczenia, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do ko艅ca okresu zasi艂kowego.

3a.聽(uchylony)

3b.聽(uchylony)

4.聽Prawo do zasi艂ku piel臋gnacyjnego lub 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego ustala si臋 na czas nieokre艣lony, chyba 偶e orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci zosta艂o wydane na czas okre艣lony. W przypadku wydania orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci na czas okre艣lony prawo do zasi艂ku piel臋gnacyjnego lub 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego ustala si臋 do ostatniego dnia miesi膮ca, w kt贸rym up艂ywa termin wa偶no艣ci orzeczenia.

5.聽Zasi艂ek rodzinny przys艂uguje za wrzesie艅, je偶eli dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 legitymuj膮ce si臋 orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci po uko艅czeniu nauki w szkole zosta艂y przyj臋te, w tym samym roku kalendarzowym, do szko艂y wy偶szej.

6.聽W razie utraty dochodu prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych ustala si臋 od pierwszego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym nast膮pi艂a utrata dochodu, nie wcze艣niej jednak ni偶 od miesi膮ca z艂o偶enia wniosku.

7.聽W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utrat臋 prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych, 艣wiadczenia nie przys艂uguj膮 od miesi膮ca nast臋puj膮cego po pierwszym miesi膮cu od miesi膮ca, w kt贸rym doch贸d zosta艂 uzyskany.

Art.聽24a. 1.聽W przypadku z艂o偶enia nieprawid艂owo wype艂nionego wniosku podmiot realizuj膮cy 艣wiadczenia wzywa pisemnie osob臋 ubiegaj膮c膮 si臋 o 艣wiadczenia do poprawienia lub uzupe艂nienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie si臋 do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

2.聽W przypadku gdy osoba z艂o偶y wniosek bez wymaganych dokument贸w, podmiot realizuj膮cy 艣wiadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie kr贸tszy ni偶 14 dni i nie d艂u偶szy ni偶 30 dni na uzupe艂nienie brakuj膮cych dokument贸w. Niezastosowanie si臋 do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

3.聽W przypadku gdy przyczyn膮 niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osob臋 sk艂adaj膮c膮 wniosek jest niewydanie dokumentu przez w艂a艣ciw膮 instytucj臋 w ustawowo okre艣lonym, w odr臋bnych przepisach, terminie oraz osoba mo偶e to udokumentowa膰, 艣wiadczenia przys艂uguj膮 pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym wniosek zosta艂 z艂o偶ony.

Art.聽25. 1.聽W przypadku wyst膮pienia zmian w liczbie cz艂onk贸w rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian maj膮cych wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych osoba, o kt贸rej mowa w art. 23 ust. 1, jest obowi膮zana do niezw艂ocznego powiadomienia o tym organu wyp艂acaj膮cego 艣wiadczenia rodzinne.

2.聽W przypadku gdy w okresie zasi艂kowym dziecko osi膮gn臋艂o wiek powoduj膮cy przej艣cie do nast臋pnej grupy wiekowej, zasi艂ek rodzinny wyp艂aca si臋 w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej nowej grupie wiekowej dziecka, od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym nast膮pi艂a ta zmiana.

3.聽Osoby otrzymuj膮ce 艣wiadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarz膮dowe s膮 obowi膮zane do udzielania, na 偶膮danie organu w艂a艣ciwego, wyja艣nie艅 oraz informacji co do okoliczno艣ci maj膮cych wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych.

Art.聽25a. (uchylony)

Art.聽26. 1.聽艢wiadczenia rodzinne wyp艂aca si臋 nie p贸藕niej ni偶 do ostatniego dnia miesi膮ca, za kt贸ry przyznane zosta艂o 艣wiadczenie rodzinne.

2.聽W przypadku z艂o偶enia wniosku w sprawie ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych po 10 dniu miesi膮ca, 艣wiadczenia rodzinne za dany miesi膮c wyp艂aca si臋 najp贸藕niej do ostatniego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym z艂o偶ono wniosek.

2a.聽Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych na nowy okres zasi艂kowy s膮 przyjmowane od dnia 1 wrze艣nia.

3.聽W przypadku gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi艂kowy z艂o偶y wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 wrze艣nia, ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz wyp艂ata 艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych za miesi膮c listopad nast臋puje do dnia 30 listopada.

4.聽W przypadku gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi艂kowy z艂o偶y wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 pa藕dziernika do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz wyp艂ata 艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych za miesi膮c listopad nast臋puje do dnia 31 grudnia.

5.聽Wniosek o dodatek, o kt贸rym mowa w art. 9, sk艂ada si臋 do uko艅czenia przez dziecko pierwszego roku 偶ycia.

6.聽Podmiot realizuj膮cy 艣wiadczenia rodzinne jest obowi膮zany poinformowa膰 osoby ubiegaj膮ce si臋 o 艣wiadczenia rodzinne o terminach sk艂adania wniosk贸w, o kt贸rych mowa w ust. 3 i 4 oraz w art. 24.

Art.聽27. 1.聽W przypadku zbiegu prawa rodzic贸w, opiekun贸w faktycznych dziecka lub opiekun贸w prawnych dziecka do 艣wiadcze艅 rodzinnych 艣wiadczenia te wyp艂aca si臋 temu z rodzic贸w, opiekun贸w faktycznych dziecka lub opiekun贸w prawnych dziecka, kt贸ry pierwszy z艂o偶y艂 wniosek.

2.聽Je偶eli dziecko nie pozostaje we wsp贸lnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodzic贸w, 艣wiadczenia rodzinne wyp艂aca si臋 temu z rodzic贸w, pod kt贸rego opiek膮 dziecko si臋 znajduje.

3.聽W przypadku zbiegu prawa do zasi艂ku rodzinnego z prawem do walutowego dodatku rodzinnego przys艂uguj膮cego pracownikom polskich plac贸wek dyplomatycznych i urz臋d贸w konsularnych przys艂uguje prawo do jednego wybranego 艣wiadczenia.

4.聽W razie zbiegu uprawnie艅 do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, specjalnego zasi艂ku opieku艅czego lub zasi艂ku dla opiekuna, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp艂acie zasi艂k贸w dla opiekun贸w, przys艂uguj膮cego wi臋cej ni偶 jednej osobie sprawuj膮cej opiek臋 nad osob膮 lub osobami wymagaj膮cymi opieki przyznaje si臋 tylko jedno 艣wiadczenie piel臋gnacyjne, specjalny zasi艂ek opieku艅czy albo zasi艂ek dla opiekuna osobie, kt贸ra pierwsza z艂o偶y艂a wniosek.

Art.聽28. 1.聽Wstrzymuje si臋 wyp艂at臋 艣wiadcze艅 rodzinnych, je偶eli osoba, o kt贸rej mowa w art. 23 ust. 1, odm贸wi艂a udzielenia lub nie udzieli艂a, w wyznaczonym terminie, wyja艣nie艅 co do okoliczno艣ci maj膮cych wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych.

2.聽W przypadku udzielenia wyja艣nie艅, o kt贸rych mowa w ust. 1, wyp艂aca si臋 艣wiadczenia rodzinne od miesi膮ca, w kt贸rym wp艂yn臋艂y wyja艣nienia, do ko艅ca okresu zasi艂kowego, je偶eli osoba spe艂nia warunki okre艣lone w ustawie.

3.聽Wstrzymuje si臋 wyp艂at臋 艣wiadcze艅 rodzinnych, je偶eli osoba, o kt贸rej mowa w art. 23 ust. 1, nie podejmuje 艣wiadcze艅 rodzinnych przez trzy kolejne miesi膮ce kalendarzowe.

4.聽W przypadku zg艂oszenia si臋 osoby po up艂ywie trzech miesi臋cy wyp艂aca si臋 jej 艣wiadczenia za ca艂y okres wstrzymania, je偶eli osoba spe艂nia warunki okre艣lone w ustawie.

5.聽Je偶eli wznowienie wyp艂aty wstrzymanych 艣wiadcze艅 rodzinnych nie nast膮pi do ko艅ca okresu zasi艂kowego, prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych wygasa.

Art.聽29. 1.聽Podmiot realizuj膮cy zadania w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych mo偶e gromadzi膰 i przetwarza膰, w zakresie okre艣lonym w ustawie, dane osobowe osoby, o kt贸rej mowa w art. 23 ust. 1, oraz cz艂onk贸w jej rodziny.

2.聽Pracodawcy, w艂a艣ciwe jednostki organizacyjne podleg艂e Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw wewn臋trznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego, Ministrowi Sprawiedliwo艣ci, podmioty wyp艂acaj膮ce uposa偶enie osobom w stanie spoczynku lub uposa偶enie rodzinne, jednostki, kt贸re zawar艂y umow臋 agencyjn膮 lub umow臋 zlecenia albo umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug, rolnicze sp贸艂dzielnie produkcyjne, w艂a艣ciwe organy finansowe, organy emerytalne lub rentowe, Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, zwany dalej "Zak艂adem", Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego oraz urz臋dy administracji rz膮dowej i samorz膮dowej s膮 obowi膮zani wydawa膰 za艣wiadczenia niezb臋dne do ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych. Wydawanie za艣wiadcze艅 jest wolne od op艂at.

Art.聽30. 1.聽Osoba, kt贸ra pobra艂a nienale偶nie 艣wiadczenia rodzinne, jest obowi膮zana do ich zwrotu.

2.聽Za nienale偶nie pobrane 艣wiadczenia rodzinne uwa偶a si臋:

1)聽聽聽艣wiadczenia rodzinne wyp艂acone mimo zaistnienia okoliczno艣ci powoduj膮cych ustanie lub zawieszenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych albo wstrzymanie wyp艂aty 艣wiadcze艅 rodzinnych w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, je偶eli osoba pobieraj膮ca te 艣wiadczenia by艂a pouczona o braku prawa do ich pobierania;

2)聽聽聽艣wiadczenia rodzinne przyznane lub wyp艂acone na podstawie fa艂szywych zezna艅 lub dokument贸w albo w innych przypadkach 艣wiadomego wprowadzenia w b艂膮d przez osob臋 pobieraj膮c膮 te 艣wiadczenia;

3)聽聽聽艣wiadczenia rodzinne wyp艂acone w przypadku, o kt贸rym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w kt贸rym osoba sta艂a si臋 uprawniona do 艣wiadcze艅 rodzinnych w innym pa艅stwie w zwi膮zku ze stosowaniem przepis贸w o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznaj膮cej 艣wiadczenia rodzinne;

4)聽聽聽艣wiadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, kt贸rej nast臋pnie stwierdzono niewa偶no艣膰 z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z ra偶膮cym naruszeniem prawa albo 艣wiadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, kt贸ra zosta艂a nast臋pnie uchylona w wyniku wznowienia post臋powania i osobie odm贸wiono prawa do 艣wiadczenia rodzinnego.

2a.聽(uchylony)

3.聽Nale偶no艣ci z tytu艂u nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 rodzinnych ulegaj膮 przedawnieniu z up艂ywem 3 lat, licz膮c od dnia, w kt贸rym decyzja ustalaj膮ca te nale偶no艣ci sta艂a si臋 ostateczna.

4.聽Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu p艂atno艣ci nale偶no艣ci, roz艂o偶enie sp艂aty nale偶no艣ci na raty i ka偶da inna czynno艣膰 zmierzaj膮ca do 艣ci膮gni臋cia nale偶no艣ci, je偶eli o czynno艣ci tej d艂u偶nik zosta艂 zawiadomiony.

5.聽Nie wydaje si臋 decyzji o zwrocie nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 rodzinnych, je偶eli od terminu ich pobrania up艂yn臋艂o wi臋cej ni偶 10 lat.

6.聽Kwoty nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 rodzinnych ustalone ostateczn膮 decyzj膮 podlegaj膮 potr膮ceniu z wyp艂acanych 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz zasi艂k贸w dla opiekun贸w, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp艂acie zasi艂k贸w dla opiekun贸w.

7.聽Nienale偶nie pobrane 艣wiadczenia rodzinne podlegaj膮 egzekucji w trybie przepis贸w o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji.

8.聽Kwoty 艣wiadcze艅 rodzinnych, o kt贸rych mowa w ust. 2, podlegaj膮 zwrotowi 艂膮cznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ w艂a艣ciwy. Odsetki s膮 naliczane od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po dniu wyp艂aty 艣wiadcze艅 rodzinnych do dnia sp艂aty.

9.聽Organ w艂a艣ciwy, kt贸ry wyda艂 decyzj臋 w sprawie nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 rodzinnych, mo偶e umorzy膰 kwot臋 nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 rodzinnych 艂膮cznie z odsetkami w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, odroczy膰 termin p艂atno艣ci albo roz艂o偶y膰 na raty, je偶eli zachodz膮 szczeg贸lnie uzasadnione okoliczno艣ci dotycz膮ce sytuacji rodziny.

10.聽W przypadku zwrotu nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 rodzinnych w formie czeku, nie realizuje si臋 czeku, gdy kwota zwrotu jest ni偶sza ni偶 koszty obs艂ugi czeku.

11.聽W przypadku 艣mierci osoby, kt贸ra pobra艂a nienale偶nie 艣wiadczenia rodzinne, nale偶no艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 2 i 8, wygasaj膮.

Art.聽31. Je偶eli odmowa przyznania 艣wiadcze艅 rodzinnych lub ustalenie ich wysoko艣ci by艂y nast臋pstwem b艂臋du podmiotu realizuj膮cego zadania w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych, wyp艂ata 艣wiadcze艅 rodzinnych mo偶e nast膮pi膰 za 3 lata wstecz, licz膮c od dnia zawiadomienia o pope艂nieniu b艂臋du lub dnia wydania decyzji prostuj膮cej b艂膮d z urz臋du.

Art.聽32. 1.聽Organ w艂a艣ciwy oraz marsza艂ek wojew贸dztwa mog膮 bez zgody strony zmieni膰 lub uchyli膰 ostateczn膮 decyzj臋 administracyjn膮, na mocy kt贸rej strona naby艂a prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych, je偶eli uleg艂a zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny maj膮ca wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych, cz艂onek rodziny naby艂 prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych w innym pa艅stwie w zwi膮zku ze stosowaniem przepis贸w o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego albo osoba nienale偶nie pobra艂a 艣wiadczenie rodzinne.

1a.聽Zmiana decyzji na korzy艣膰 strony nie wymaga jej zgody.

1b.聽Wszcz臋cie post臋powania w sprawie zmiany decyzji ustalaj膮cej prawo do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, w zakresie zmiany wysoko艣ci tego 艣wiadczenia, nast臋puje z urz臋du.

1c.聽Wszcz臋cie post臋powania, o kt贸rym mowa w ust. 1b, nie wymaga zawiadomienia strony.

1d.聽Decyzje w sprawie zmiany wysoko艣ci 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego s膮 natychmiast wykonalne.

2.聽W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195).

Rozdzia艂聽7

Finansowanie 艣wiadcze艅 rodzinnych

Art.聽33. 1.聽Do finansowania 艣wiadcze艅 rodzinnych maj膮 zastosowanie przepisy o finansach publicznych.

2.聽艢wiadczenia rodzinne i koszty ich obs艂ugi, sk艂adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo艂ecznego oraz sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne s膮 finansowane w formie dotacji celowej z bud偶etu pa艅stwa.

2a.聽Koszty obs艂ugi, o kt贸rych mowa w ust. 2, wynosz膮 3% otrzymanej dotacji na 艣wiadczenia rodzinne oraz sk艂adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo艂ecznego, nie mniej jednak ni偶 6000 z艂 rocznie dla organu w艂a艣ciwego.

2b.聽Zwroty nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 rodzinnych w trakcie danego roku bud偶etowego nie maj膮 wp艂ywu na wysoko艣膰 koszt贸w obs艂ugi, o kt贸rych mowa w ust. 2a.

2c.聽Organ w艂a艣ciwy oraz marsza艂ek wojew贸dztwa sporz膮dzaj膮 i przekazuj膮, za po艣rednictwem wojewody, ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw rodziny sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zada艅 z zakresu 艣wiadcze艅 rodzinnych.

3.聽Minister w艂a艣ciwy do spraw rodziny okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, wzory i spos贸b sporz膮dzania sprawozda艅 rzeczowo-finansowych z wykonywania zada艅 z zakresu 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz terminy i spos贸b ich przedstawiania, uwzgl臋dniaj膮c potrzeb臋 zapewnienia kompletno艣ci i jednolito艣ci informacji przekazywanych przez podmioty realizuj膮ce ustaw臋 oraz zapewnienie skutecznej realizacji zada艅 z zakresu 艣wiadcze艅 rodzinnych finansowanych z bud偶etu pa艅stwa oraz bud偶et贸w gmin.

Rozdzia艂聽8

Zmiany w przepisach obowi膮zuj膮cych

Art.聽34. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post臋powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z p贸藕n. zm.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Art.聽35. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z p贸藕n. zm.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Art.聽36. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z p贸藕n. zm.) w art. 4 wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Art.聽37. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z p贸藕n. zm.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Art.聽38. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z p贸藕n. zm.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Art.聽39. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z p贸藕n. zm.) w art. 21 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: (zmiany pomini臋te).

Art.聽40. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi艂kach rodzinnych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, z p贸藕n. zm.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Art.聽41. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia艂aniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z p贸藕n. zm.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Art.聽42. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p贸藕n. zm.) art. 209 otrzymuje brzmienie: (zmiany pomini臋te).

Art.聽43. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z p贸藕n. zm.) w art. 299 wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Art.聽44. W ustawie z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z p贸藕n. zm.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Art.聽45. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z p贸藕n. zm.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Art.聽46. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z p贸藕n. zm.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Rozdzia艂聽9

Przepisy przej艣ciowe i dostosowuj膮ce

Art.聽47. 1.聽W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. wysoko艣膰 miesi臋cznego zasi艂ku rodzinnego wynosi:

1)聽聽聽43,00 z艂 na pierwsze i drugie dziecko;

2)聽聽聽53,00 z艂 na trzecie dziecko;

3)聽聽聽66,00 z艂 na czwarte i kolejne dziecko.

2.聽W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych ustala si臋 na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzin臋 w roku kalendarzowym 2002.

Art.聽48. 1.聽Do dnia przekazania organowi w艂a艣ciwemu realizacji zada艅 w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz ich wyp艂at臋 sk艂ada si臋 odpowiednio do podmiot贸w, o kt贸rych mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 49 ust. 1 pkt 2.

2.聽W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. 艣wiadczenia rodzinne przyznaj膮 i wyp艂acaj膮:

1)聽聽聽zasi艂ek rodzinny, o kt贸rym mowa w art. 6, oraz dodatki do zasi艂ku rodzinnego, o kt贸rych mowa w art. 9-15, a tak偶e zasi艂ek piel臋gnacyjny i 艣wiadczenie piel臋gnacyjne - organ w艂a艣ciwy:

a)聽聽osobom bezrobotnym oraz osobom pobieraj膮cym zasi艂ek przedemerytalny lub 艣wiadczenie przedemerytalne,

b)聽聽osobom, kt贸rym do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy zasi艂ki rodzinne i piel臋gnacyjne przyznawa艂y i wyp艂aca艂y o艣rodki pomocy spo艂ecznej,

c)聽聽osobom ubiegaj膮cym si臋 o dodatki, o kt贸rych mowa w art. 10-12(19), lub o 艣wiadczenie piel臋gnacyjne, o kt贸rym mowa w art. 17,

d)聽聽osobom zatrudnionym lub wykonuj膮cym prac臋 na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniaj膮cego w dniu 31 marca 2004 r. nie wi臋cej ni偶 4 pracownik贸w,

e)聽聽osobom, kt贸rym s膮 wyp艂acane za okres po ustaniu zatrudnienia zasi艂ki z ubezpieczenia spo艂ecznego w razie choroby i macierzy艅stwa,

f)聽聽pos艂om i senatorom,

g)聽聽osobom, kt贸rym po dniu wej艣cia w 偶ycie ustawy ustalone zosta艂o prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub uposa偶enia rodzinnego;

2)聽聽聽zasi艂ek rodzinny, o kt贸rym mowa w art. 6, oraz dodatki, o kt贸rych mowa w art. 9 i 13-15, a tak偶e zasi艂ki piel臋gnacyjne:

a)聽聽pracodawcy zatrudniaj膮cy w dniu 31 marca 2004 r. co najmniej 5 pracownik贸w - swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonuj膮cym prac臋 na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej,

b)聽聽w艂a艣ciwe jednostki organizacyjne podleg艂e Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw wewn臋trznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego oraz Ministrowi Sprawiedliwo艣ci - 偶o艂nierzom lub funkcjonariuszom tych s艂u偶b,

c)聽聽Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego - osobom podlegaj膮cym ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w,

d)聽聽Zak艂ad:

-聽聽osobom ubezpieczonym innym ni偶 wymienione w lit. a-c prowadz膮cym pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 i osobom z nimi wsp贸艂pracuj膮cym oraz duchownym,

-聽聽osobom, kt贸rym wyp艂aca艂 emerytur臋, rent臋, rent臋 socjaln膮 albo rent臋 rodzin膮, do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy,

e)聽聽rolnicze sp贸艂dzielnie produkcyjne - cz艂onkom, je偶eli s膮 obowi膮zane do wyp艂aty 艣wiadcze艅 rodzinnych pracownikom,

f)聽聽jednostki, kt贸re zawar艂y umow臋 agencyjn膮 lub umow臋 zlecenia, je偶eli s膮 obowi膮zane do wyp艂aty 艣wiadcze艅 rodzinnych pracownikom,

g)聽聽w艂a艣ciwe organy emerytalne lub rentowe osobom, kt贸rym wyp艂aca艂y emerytury, renty, renty rodzinne lub uposa偶enia rodzinne, do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy.

3.聽Podmioty realizuj膮ce zadania z zakresu 艣wiadcze艅 rodzinnych, o kt贸rych mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. b-d oraz g, 艣wiadczenia rodzinne przyznaj膮 w drodze decyzji administracyjnej.

4.聽Do dnia przekazania organowi w艂a艣ciwemu realizacji zada艅 z zakresu 艣wiadcze艅 rodzinnych podmioty, o kt贸rych mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 49 ust. 1 pkt 2, wyp艂acaj膮 艣wiadczenia rodzinne w dotychczasowych terminach wyp艂aty zasi艂k贸w rodzinnych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych.

5.聽Do dnia przekazania organowi w艂a艣ciwemu realizacji zada艅 z zakresu 艣wiadcze艅 rodzinnych zadania te s膮 finansowane z bud偶etu pa艅stwa.

Art.聽48a. W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. koszty obs艂ugi, o kt贸rych mowa w art. 33 ust. 2, stanowi膮 2% wydatk贸w na 艣wiadczenia rodzinne.

Art.聽48b. 艢wiadczenia rodzinne przys艂uguj膮ce za maj 2004 r. wyp艂aca si臋 nie p贸藕niej ni偶 do dnia 15 czerwca 2004 r.

Art.聽49. 1.聽W okresie od dnia 1 wrze艣nia 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. 艣wiadczenia rodzinne przyznaj膮 i wyp艂acaj膮:

1)聽聽聽zasi艂ek rodzinny, o kt贸rym mowa w art. 6, oraz dodatki, o kt贸rych mowa w art. 9-15, a tak偶e zasi艂ki piel臋gnacyjne i 艣wiadczenie piel臋gnacyjne - organ w艂a艣ciwy;

2)聽聽聽zasi艂ek rodzinny, o kt贸rym mowa w art. 6, oraz dodatki do zasi艂ku rodzinnego, o kt贸rych mowa w art. 9, 13 i 14, a tak偶e zasi艂ki piel臋gnacyjne, pracodawcy zatrudniaj膮cy w dniu 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracownik贸w - swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonuj膮cym prac臋 na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

2.聽Przepis art. 48 ust. 5 stosuje si臋 odpowiednio.

3.聽W przypadku ubiegania si臋 o dodatek, o kt贸rym mowa w art. 15, 艣wiadczenia rodzinne wyp艂aca organ w艂a艣ciwy.

4.聽艢wiadczenia rodzinne przys艂uguj膮ce danej rodzinie wyp艂aca jeden podmiot realizuj膮cy te 艣wiadczenia.

Art.聽49a. Organ w艂a艣ciwy, po dniu wej艣cia w 偶ycie ustawy, przyznaje i wyp艂aca 艣wiadczenia rodzinne osobie ubiegaj膮cej si臋 o dodatek do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Przepisy art. 20 i 50 stosuje si臋 odpowiednio.

Art.聽50. 1.聽W przypadku zmiany podmiotu realizuj膮cego 艣wiadczenia rodzinne obowi膮zek poinformowania o tym fakcie osoby otrzymuj膮cej 艣wiadczenie spoczywa na podmiocie dotychczas je realizuj膮cym. Obowi膮zek ten dotyczy r贸wnie偶 podmiot贸w realizuj膮cych zasi艂ki rodzinne, piel臋gnacyjne lub wychowawcze do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy.

2.聽W przypadku gdy zmiana podmiotu realizuj膮cego 艣wiadczenia rodzinne nast臋puje wskutek zmiany w sytuacji osoby otrzymuj膮cej 艣wiadczenie rodzinne, w szczeg贸lno艣ci gdy wi膮偶e si臋 ze zmian膮 miejsca zatrudnienia lub przej艣ciem na emerytur臋, rent臋, uposa偶enie rodzinne lub rent臋 rodzinn膮, realizacj臋 艣wiadcze艅 rodzinnych przejmuje organ w艂a艣ciwy.

3.聽W przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 2, podmiot realizuj膮cy 艣wiadczenia rodzinne jest obowi膮zany do niezw艂ocznego przekazania organowi w艂a艣ciwemu posiadanej dokumentacji dotycz膮cej osoby otrzymuj膮cej 艣wiadczenia rodzinne. Podmiot realizuj膮cy 艣wiadczenia rodzinne pozostawia w swoich aktach po艣wiadczone przez siebie za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w.

4.聽Osobie niewymienionej w art. 48 i 49 uprawnionej do 艣wiadcze艅 rodzinnych 艣wiadczenie przyznaje organ w艂a艣ciwy.

Art.聽51. Upowa偶nia si臋 ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych do dokonania, na wniosek ministra w艂a艣ciwego do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego, przeniesienia mi臋dzy cz臋艣ciami, dzia艂ami, rozdzia艂ami i paragrafami zawartych w ustawie bud偶etowej na rok 2004 planowanych wydatk贸w przeznaczonych na finansowanie wraz z kosztami obs艂ugi:

1)聽聽聽zasi艂k贸w rodzinnych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych przys艂uguj膮cych na podstawie przepis贸w o zasi艂kach rodzinnych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych;

2)聽聽聽艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego przys艂uguj膮cych na podstawie przepis贸w o funduszu alimentacyjnym;

3)聽聽聽zasi艂k贸w sta艂ych, gwarantowanych zasi艂k贸w okresowych, jednorazowych zasi艂k贸w macierzy艅skich przys艂uguj膮cych na podstawie przepis贸w o pomocy spo艂ecznej;

4)聽聽聽sk艂adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Art.聽51a. Minister w艂a艣ciwy do spraw finans贸w publicznych, na wniosek ministra w艂a艣ciwego do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego, dokona przeniesienia mi臋dzy cz臋艣ciami i paragrafami zawartymi w ustawie bud偶etowej na rok 2005 i 2006 planowanych wydatk贸w przeznaczonych na finansowanie 艣wiadcze艅 rodzinnych wraz z kosztami obs艂ugi oraz sk艂adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Art.聽52. Do dnia przekazania organowi w艂a艣ciwemu realizacji zada艅 w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych kwoty 艣wiadcze艅 rodzinnych wyp艂aconych przez pracodawc贸w, a tak偶e przez jednostki, kt贸re zawar艂y umow臋 agencyjn膮 lub umow臋 zlecenia, zalicza si臋 na poczet nale偶nych sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne, z wyj膮tkiem 艣wiadcze艅, kt贸rych wyp艂ata zosta艂a uznana, w drodze decyzji, za bezpodstawn膮.

Art.聽53. 1.聽Osoba, kt贸rej 艣wiadczenia rodzinne wyp艂aca pracodawca, rolnicza sp贸艂dzielnia produkcyjna lub jednostka, kt贸ra zawar艂a umow臋 agencyjn膮 lub umow臋 zlecenia, mo偶e wyst膮pi膰 z wnioskiem do Zak艂adu o ustalenie prawa do tych 艣wiadcze艅 i o wydanie decyzji.

2.聽Z wnioskiem o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych i o wydanie decyzji mo偶e wyst膮pi膰 do Zak艂adu tak偶e pracodawca, rolnicza sp贸艂dzielnia produkcyjna lub kierownik jednostki, o kt贸rej mowa w ust. 1.

Art.聽54. 1.聽Do dnia przekazania organowi w艂a艣ciwemu realizacji zada艅 w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych Zak艂ad kontroluje pracodawc贸w, rolnicze sp贸艂dzielnie produkcyjne oraz jednostki, kt贸re zawar艂y umow臋 agencyjn膮 lub umow臋 zlecenia, w zakresie prawid艂owo艣ci prowadzonego post臋powania w sprawie przyznawania i wyp艂acania 艣wiadcze艅 rodzinnych.

2.聽Do dnia przekazania organowi w艂a艣ciwemu realizacji zada艅 w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych pracodawcy, rolnicze sp贸艂dzielnie produkcyjne lub jednostki, kt贸re zawar艂y umow臋 agencyjn膮 lub umow臋 zlecenia, wyp艂acaj膮cy 艣wiadczenia rodzinne s膮 obowi膮zani do:

1)聽聽聽prowadzenia dokumentacji dotycz膮cej wyp艂at 艣wiadcze艅 rodzinnych;

2)聽聽聽wyst臋powania do oddzia艂u Zak艂adu o ustalenie uprawnie艅 w przypadkach w膮tpliwych;

3)聽聽聽okazywania lub przedstawiania do wgl膮du wszystkich dokument贸w dotycz膮cych wyp艂aty 艣wiadcze艅 rodzinnych - organom kontrolnym Zak艂adu oraz innym organom uprawnionym do kontroli oraz udzielania w tych sprawach niezb臋dnych wyja艣nie艅 i informacji;

4)聽聽聽podejmowania lub wstrzymywania wyp艂aty na polecenie Zak艂adu.

3.聽Organ w艂a艣ciwy, Zak艂ad, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego oraz organy emerytalne lub rentowe realizuj膮ce 艣wiadczenia rodzinne s膮 obowi膮zane do prowadzenia dokumentacji post臋powania w sprawie przyznawania i wyp艂acania 艣wiadcze艅 rodzinnych.

Art.聽55. 1.聽Do dnia przekazania organowi w艂a艣ciwemu zada艅 w zakresie realizacji 艣wiadcze艅 rodzinnych kontrola prawid艂owo艣ci przyznawania i wyp艂acania 艣wiadcze艅 rodzinnych nale偶y do organu uprawnionego do wydania decyzji.

2.聽W razie powzi臋cia w膮tpliwo艣ci organ uprawniony do wydania decyzji mo偶e wezwa膰 osob臋, kt贸rej przyznano 艣wiadczenia rodzinne, do z艂o偶enia dodatkowych wyja艣nie艅 i udokumentowania dochod贸w.

3.聽Organ, kt贸ry wyda艂 decyzj臋 w sprawie nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 rodzinnych, mo偶e umorzy膰 kwoty nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, odroczy膰 ich termin p艂atno艣ci albo roz艂o偶y膰 je na raty, je偶eli zachodz膮 szczeg贸lnie uzasadnione okoliczno艣ci.

4.聽Minister w艂a艣ciwy do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, tryb przekazywania przez Zak艂ad, Kas臋 Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego, inne organy emerytalne lub rentowe oraz inne podmioty wydaj膮ce decyzje w sprawie 艣wiadcze艅 rodzinnych dokumentacji dotycz膮cej nienale偶nie pobranych zasi艂k贸w rodzinnych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych oraz 艣wiadcze艅 rodzinnych. Przepisy rozporz膮dzenia powinny zapewni膰 sprawne i p艂ynne wprowadzenie w 偶ycie nowego systemu 艣wiadcze艅 rodzinnych.

Art.聽56. 1.聽Do dnia przekazania organowi w艂a艣ciwemu zada艅 w zakresie realizacji 艣wiadcze艅 rodzinnych od decyzji oddzia艂u Zak艂adu, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego oraz innego w艂a艣ciwego organu emerytalnego lub rentowego przys艂uguje odwo艂anie w terminie i na zasadach przewidzianych dla 艣wiadcze艅 z ubezpieczenia spo艂ecznego, okre艣lonych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post臋powania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z p贸藕n. zm.).

2.聽Do dnia przekazania organowi w艂a艣ciwemu zada艅 w zakresie realizacji 艣wiadcze艅 rodzinnych odwo艂anie od decyzji jednostek organizacyjnych podleg艂ych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw wewn臋trznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego, Ministrowi Sprawiedliwo艣ci nast臋puje w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego.

Art.聽56a. 1.聽Dodatek do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u urodzenia dziecka przys艂uguje na dziecko urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r., je偶eli rodzina spe艂nia warunki okre艣lone w ustawie.

2.聽Dodatek do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u urodzenia dziecka nie przys艂uguje, je偶eli przed dniem 1 maja 2004 r. zosta艂 na dziecko przyznany jednorazowy zasi艂ek macierzy艅ski, przys艂uguj膮cy na podstawie przepis贸w o pomocy spo艂ecznej lub jednorazowy zasi艂ek z tytu艂u urodzenia dziecka przys艂uguj膮cy na podstawie przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w.

3.聽Osoba ubiegaj膮ca si臋 o dodatek, o kt贸rym mowa w ust. 1, do wniosku o zasi艂ek rodzinny do艂膮cza za艣wiadczenie kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej, w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania, stwierdzaj膮ce, 偶e jednorazowy zasi艂ek macierzy艅ski nie zosta艂 przyznany lub za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego stwierdzaj膮ce, 偶e jednorazowy zasi艂ek z tytu艂u urodzenia dziecka nie zosta艂 przyznany.

4.聽Dodatek wyp艂aca si臋 do dnia 31 sierpnia 2005 r.

Art.聽57. Osoba uprawniona do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy do zasi艂ku piel臋gnacyjnego zachowuje do niego prawo, je偶eli niepe艂nosprawno艣膰 powsta艂a w wieku uprawniaj膮cym t臋 osob臋 do zasi艂ku rodzinnego przys艂uguj膮cego na dziecko.

Art.聽58. 1.聽Osoba otrzymuj膮ca zasi艂ek sta艂y na podstawie przepis贸w o pomocy spo艂ecznej do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy w zwi膮zku z piel臋gnacj膮 dziecka legitymuj膮cego si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub stopniu niepe艂nosprawno艣ci 艂膮cznie ze wskazaniami, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z p贸藕n. zm.), nabywa prawo do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, o kt贸rym mowa w art. 17, do dnia 31 sierpnia 2005 r., je偶eli spe艂nia warunki okre艣lone w dotychczasowych przepisach.

2.聽Osoba opiekuj膮ca si臋 dzieckiem, o kt贸rej mowa w ust. 1, je偶eli przed dniem 1 wrze艣nia 2005 r. uko艅czy艂a 50 lat, nabywa prawo do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, o kt贸rym mowa w art. 17, je偶eli spe艂nia warunki okre艣lone w dotychczasowych przepisach.

3.聽Osoba zdolna do pracy, lecz niepozostaj膮ca w zatrudnieniu ze wzgl臋du na konieczno艣膰 sprawowania opieki nad dzieckiem wymagaj膮cym sta艂ej piel臋gnacji, posiadaj膮cym orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci wraz ze wskazaniami, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, za kt贸re o艣rodek pomocy spo艂ecznej op艂aca艂 sk艂adk臋 na ubezpieczenia spo艂eczne przed dniem 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do emerytury bez wzgl臋du na wiek, je偶eli w dniu 1 stycznia 1999 r. uko艅czy艂a co najmniej 45 lat i ma okres ubezpieczenia (sk艂adkowy i niesk艂adkowy) wynosz膮cy co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku m臋偶czyzn. Wysoko艣膰 emerytury dla tej osoby ustala si臋 wed艂ug zasad przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, dla os贸b ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Art.聽59. 1.聽Osoba samotnie wychowuj膮ca dziecko oraz osoba wychowuj膮ca troje lub wi臋cej dzieci otrzymuj膮ca do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy podwy偶szony zasi艂ek wychowawczy nabywa prawo do dodatku, o kt贸rym mowa w art. 10, na dziecko, na kt贸re korzysta艂a z urlopu wychowawczego do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy, w wysoko艣ci 505,80 z艂, je偶eli spe艂nia warunki okre艣lone w dotychczasowych przepisach.

1a.聽Osoba samotnie wychowuj膮ca dziecko otrzymuj膮ca do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy zasi艂ek wychowawczy, uprawniona do 36-miesi臋cznego okresu pobierania tego zasi艂ku, nabywa prawo do dodatku, o kt贸rym mowa w art. 10, na dziecko, na kt贸re korzysta艂a z urlopu wychowawczego do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy, przez okres 36 miesi臋cy, je偶eli spe艂nia warunki okre艣lone w dotychczasowych przepisach. Przepis ust. 3 stosuje si臋 odpowiednio.

2.聽Osoba otrzymuj膮ca do dnia 30 kwietnia 2004 r. zasi艂ek wychowawczy, je偶eli pozostawa艂a w zatrudnieniu bezpo艣rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego przez okres kr贸tszy ni偶 6 miesi臋cy, nabywa prawo do dodatku z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, je偶eli spe艂nia warunki okre艣lone w ustawie.

3.聽Do okres贸w, o kt贸rych mowa w art. 10 ust. 1, wlicza si臋 okresy, za kt贸re zosta艂y wyp艂acone zasi艂ki wychowawcze z tytu艂u wychowywania tego samego dziecka, do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy.

4.聽Osoba otrzymuj膮ca, przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy, zasi艂ek wychowawczy przyznany na podstawie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, nabywa prawo do dodatku do zasi艂ku rodzinnego, o kt贸rym mowa w art. 10, do dnia 31 grudnia 2004 r., je偶eli spe艂nia warunki okre艣lone w ustawie.

Art.聽59a. Osoba otrzymuj膮ca, do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy, gwarantowany zasi艂ek okresowy na podstawie przepis贸w o pomocy spo艂ecznej nabywa prawo do dodatku do zasi艂ku rodzinnego, o kt贸rym mowa w art. 11(20). Do trzyletniego okresu, o kt贸rym mowa w art. 11 ust. 1(21), wlicza si臋 okresy, za kt贸re zosta艂 wyp艂acony gwarantowany zasi艂ek okresowy.

Art.聽59b. Osoba otrzymuj膮ca dodatek do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi艂ku dla bezrobotnych do dnia 31 sierpnia 2005 r. zachowuje do niego prawo, do zako艅czenia 3-letniego okresu jego pobierania, je偶eli spe艂nia dotychczasowe warunki.

Art.聽60. 1.聽Osoba otrzymuj膮ca 艣wiadczenia na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z p贸藕n. zm.)(22), kt贸ra uko艅czy艂a 50 lat do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy, nabywa na sw贸j wniosek prawo do dodatku z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka do czasu uzyskania prawa do emerytury lub renty albo prawa do zasi艂ku sta艂ego okre艣lonego w przepisach o pomocy spo艂ecznej, je偶eli doch贸d rodziny nie przekracza kwoty, o kt贸rej mowa w art. 5 ust. 1, i egzekucja ustalonych wyrokiem s膮du rodzinnego aliment贸w jest bezskuteczna.

2.聽Osoba pozostaj膮ca w zwi膮zku ma艂偶e艅skim otrzymuj膮ca na dzieci do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy 艣wiadczenie z funduszu alimentacyjnego nabywa prawo do dodatku, o kt贸rym mowa w art. 12(23), do dnia 31 sierpnia 2005 r., je偶eli spe艂nia warunki okre艣lone w ustawie.

Art.聽61. W przypadku ustalania prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych na podstawie dochodu rodziny uzyskanego w roku kalendarzowym 2002 do dochodu rodziny wlicza si臋 otrzymywan膮 rent臋 socjaln膮, przyznan膮 na podstawie przepis贸w o pomocy spo艂ecznej.

Art.聽62. 1.聽Do czasu przej臋cia przez organ w艂a艣ciwy zada艅 w zakresie realizacji 艣wiadcze艅 rodzinnych post臋powanie w sprawie nienale偶nie pobranych zasi艂k贸w rodzinnych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych zako艅czone ostateczn膮 decyzj膮 lub b臋d膮ce w toku prowadzi organ, kt贸ry wyda艂 t臋 decyzj臋 lub wszcz膮艂 post臋powanie w sprawie nienale偶nie pobranych zasi艂k贸w rodzinnych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych, na podstawie dotychczasowych przepis贸w.

2.聽Kwoty nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 rodzinnych, zasi艂k贸w rodzinnych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych, ustalone ostateczn膮 decyzj膮 s膮 potr膮cane:

1)聽聽聽ze 艣wiadcze艅 rodzinnych przez podmioty realizuj膮ce 艣wiadczenia rodzinne;

2)聽聽聽z emerytury, renty, uposa偶enia rodzinnego lub renty rodzinnej przez podmioty realizuj膮ce te 艣wiadczenia, na podstawie odr臋bnych przepis贸w, je偶eli prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych usta艂o lub nie istnia艂o, pod warunkiem, 偶e 艣wiadczenia rodzinne, zasi艂ki rodzinne, piel臋gnacyjne i wychowawcze by艂y wyp艂acane 艂膮cznie z emerytur膮, rent膮, uposa偶eniem rodzinnym lub rent膮 rodzinn膮;

3)聽聽聽w trybie przepis贸w o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji.

3.聽Organ w艂a艣ciwy w przej臋tych sprawach dotycz膮cych nienale偶nie pobranych zasi艂k贸w rodzinnych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych, a tak偶e w sprawach 艣wiadcze艅 rodzinnych ustalonych ostateczn膮 decyzj膮 lub b臋d膮cych w toku staje si臋 stron膮 w zakresie post臋powa艅 egzekucyjnych i przed s膮dem, a tak偶e przejmuje zabezpieczenia wszelkich wierzytelno艣ci.

4.聽Organ w艂a艣ciwy prowadzi post臋powanie w sprawie nienale偶nie pobranych zasi艂k贸w rodzinnych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych na podstawie ustawy.

Art.聽63. 1.聽Z dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy fundusz alimentacyjny, zwany dalej "funduszem", przechodzi w stan likwidacji.

2.聽Z dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy aktywa i pasywa funduszu staj膮 si臋 aktywami i pasywami Skarbu Pa艅stwa.

3.聽Likwidatorem funduszu jest Prezes Zak艂adu w zakresie spraw o 艣wiadczenia z funduszu, do kt贸rych prawo powsta艂o przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy.

4.聽Likwidator mo偶e upowa偶ni膰 innych pracownik贸w Zak艂adu do wykonywania okre艣lonych czynno艣ci zwi膮zanych z likwidacj膮 funduszu.

Art.聽64. 1.聽Niezw艂ocznie po rozpocz臋ciu likwidacji likwidator powinien powiadomi膰 bank obs艂uguj膮cy fundusz o rozpocz臋ciu likwidacji funduszu.

2.聽Likwidator prowadzi bie偶膮ce sprawy, 艣ci膮ga wierzytelno艣ci i wykonuje zobowi膮zania likwidowanego funduszu oraz reprezentuje w tych sprawach Skarb Pa艅stwa.

3.聽Likwidacj臋 funduszu likwidator prowadzi na podstawie planu finansowego likwidacji, obejmuj膮cego 藕r贸d艂a przychod贸w i przewidywanych wydatk贸w w okresie likwidacji, w tym zaspokojenia zobowi膮za艅 funduszu, w ramach 艣rodk贸w istniej膮cych po rozpocz臋ciu likwidacji.

4.聽Plan likwidacji funduszu, o kt贸rym mowa w ust. 3, likwidator przedstawia do zaopiniowania ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw finans贸w publicznych.

5.聽Likwidator sporz膮dza sprawozdania bud偶etowe, do sporz膮dzania kt贸rych przed dniem likwidacji funduszu by艂 zobowi膮zany Prezes Zak艂adu.

Art.聽65. Sprawy o 艣wiadczenia z funduszu, do kt贸rych prawo powsta艂o do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy, podlegaj膮 rozpatrzeniu na zasadach i w trybie okre艣lonych w dotychczasowych przepisach.

Art.聽66. 1.聽Osoba, kt贸ra bezpodstawnie pobra艂a 艣wiadczenia z funduszu, jest obowi膮zana do ich zwrotu.

2.聽Sprawy o bezpodstawnie pobrane 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegaj膮 rozpatrzeniu i dochodzeniu na zasadach i w trybie okre艣lonych w dotychczasowych przepisach.

3.聽Egzekucj臋 z tytu艂u bezpodstawnie pobranych 艣wiadcze艅 z funduszu prowadzi si臋 w dalszym ci膮gu, a偶 do ich zaspokojenia. Organ egzekucyjny przekazuje likwidatorowi kwoty 艣ci膮gni臋te od osoby, kt贸ra bezpodstawnie pobra艂a 艣wiadczenia z funduszu. Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody likwidatora.

Art.聽67. Egzekucj臋 nale偶no艣ci z tytu艂u wyp艂aconych 艣wiadcze艅 z funduszu prowadzi si臋 w dalszym ci膮gu a偶 do ich zaspokojenia. Organ egzekucyjny przekazuje likwidatorowi kwoty 艣ci膮gni臋te od osoby zobowi膮zanej do alimentacji, pozosta艂e po zaspokojeniu aliment贸w i nale偶no艣ci z tytu艂u wyp艂aconej zaliczki alimentacyjnej. Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody likwidatora.

Art.聽68. 1.聽W szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach zwi膮zanych z sytuacj膮 zdrowotn膮 lub rodzinn膮 osoby, przeciwko kt贸rej jest prowadzona egzekucja aliment贸w, lub osoby zobowi膮zanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych 艣wiadcze艅 z funduszu, likwidator mo偶e umorzy膰, roz艂o偶y膰 na raty lub odroczy膰 termin p艂atno艣ci nale偶no艣ci likwidowanego funduszu z tytu艂u wyp艂aconych lub bezpodstawnie pobranych 艣wiadcze艅 z funduszu.

2.聽Likwidator, za zgod膮 ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych, mo偶e umorzy膰 nale偶no艣ci likwidowanego funduszu z tytu艂u wyp艂aconych lub bezpodstawnie pobranych 艣wiadcze艅 z funduszu.

3.聽Od decyzji likwidatora, w sprawach okre艣lonych w ust. 1, przys艂uguje odwo艂anie do S膮du Okr臋gowego - S膮du Pracy i Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, w terminie i wed艂ug zasad okre艣lonych w przepisach Kodeksu post臋powania cywilnego dotycz膮cych spraw z zakresu ubezpiecze艅 spo艂ecznych.

4.聽Odwo艂anie, o kt贸rym mowa w ust. 3, wnosi si臋 na pi艣mie do jednostki organizacyjnej Zak艂adu wskazanej w decyzji. Je偶eli odwo艂anie nie zosta艂o uwzgl臋dnione podlega przekazaniu niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od dnia wniesienia, do s膮du wraz z uzasadnieniem.

Art.聽69. 1.聽艢rodki uzyskiwane w wyniku likwidacji Funduszu s膮 przekazywane na dochody bud偶etu pa艅stwa po zako艅czeniu ka偶dego roku bud偶etowego do dnia 31 marca.

2.聽Po zako艅czeniu likwidacji likwidator sporz膮dza sprawozdanie ko艅cowe z zako艅czenia likwidacji, podlegaj膮ce zatwierdzeniu przez ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych.

Art.聽70. Post臋powania karne o przest臋pstwa okre艣lone w art. 209 搂 1 Kodeksu karnego wszcz臋te z urz臋du przed dniem wej艣cia w 偶ycie niniejszej ustawy tocz膮 si臋 dalej w tym samym trybie.

Art.聽70a. 1.聽Osobie otrzymuj膮cej dodatek, o kt贸rym mowa w art. 12(24), kt贸ra do dnia 30 kwietnia 2004 r. pobiera艂a 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, ustala si臋 w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. prawo do tego dodatku w wysoko艣ci 70% przys艂uguj膮cego w kwietniu 2004 r. 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dodatek nie mo偶e by膰 ni偶szy ni偶 170 z艂 na dziecko albo 250 z艂 na dziecko, o kt贸rym mowa w art. 12 ust. 4(25).

2.聽Osoba, kt贸ra do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy otrzymywa艂a 艣wiadczenie z funduszu alimentacyjnego i po dniu 1 maja 2004 r. nie otrzymywa艂a dodatku z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka, nabywa w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., na wniosek, prawo do dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka w wysoko艣ci 70% 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys艂uguj膮cego w kwietniu 2004 r., je偶eli doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋 nie przekracza kwoty 612 z艂 i rodzina spe艂nia pozosta艂e warunki okre艣lone w ustawie.

3.聽Dodatek, o kt贸rym mowa w ust. 1 i 2, nie mo偶e by膰 wy偶szy ni偶 300 z艂 na dziecko.

4.聽Osobie, o kt贸rej mowa w ust. 1, wysoko艣膰 dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka ustala si臋 z uwzgl臋dnieniem wyp艂aconych po dniu 1 maja 2004 r. dodatk贸w, o kt贸rych mowa w art. 12(26). Wysoko艣膰 dodatku ustala si臋 z urz臋du, po do艂膮czeniu za艣wiadczenia o wysoko艣ci przys艂uguj膮cego w kwietniu 2004 r. 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego.

5.聽Zmiana decyzji w sprawie wysoko艣ci dodatku z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka w przypadku os贸b, o kt贸rych mowa w ust. 1, nie wymaga zgody strony.

Rozdzia艂聽10

Przepisy uchylaj膮ce i przepisy o wej艣ciu w 偶ycie

Art.聽71. Trac膮 moc:

1) ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z p贸藕n. zm.);

2) ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi艂kach rodzinnych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, z p贸藕n. zm.).

Art.聽72. Ustawa wchodzi w 偶ycie z dniem 1 maja 2004 r., z wyj膮tkiem:

1)聽聽聽art. 36 i 40, kt贸re wchodz膮 w 偶ycie z dniem 31 grudnia 2003 r.;

2)聽聽聽art. 6 ust. 2, kt贸ry wchodzi w 偶ycie z dniem 1 wrze艣nia 2006 r.

1) W tym brzmieniu obowi膮zuje do dnia 1 pa藕dziernika 2016 r., tj. do dnia wej艣cia w 偶ycie art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1198).

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1198), kt贸ra wejdzie w 偶ycie z dniem 1 pa藕dziernika 2016 r.

3) Kwota nieaktualna. Obecnie: 574 z艂 zob. 搂 1 ust. 2 pkt 1 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych (Dz.U.2012.959).

4) Kwota nieaktualna. Obecnie: 664 z艂 zob. 搂 1 ust. 2 pkt 2 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych (Dz.U.2012.959).

5) Kwota nieaktualna. Obecnie: 77 z艂 zob. 搂 2 pkt 1 lit. a) rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych (Dz.U.2012.959).

6) Kwota nieaktualna. Obecnie: 106 z艂 zob. 搂 2 pkt 1 lit. b) rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych (Dz.U.2012.959).

7) Kwota nieaktualna. Obecnie: 115 z艂 zob. 搂 2 pkt 1 lit. c) rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych (Dz.U.2012.959).

8) Kwota nieaktualna. Obecnie: 80 z艂, zob. 搂 2 pkt 5 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych (Dz.U.2012.959).

9) Kwota nieaktualna. Obecnie: 60 z艂, zob. 搂 2 pkt 6 lit. a) rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych (Dz.U.2012.959).

10) Kwota nieaktualna. Obecnie: 80 z艂, zob. 搂 2 pkt 6 lit. b) rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych (Dz.U.2012.959).

11) Kwota nieaktualna. Obecnie: 90 z艂, zob. 搂 2 pkt 8 lit. a) rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych (Dz.U.2012.959).

12) Kwota nieaktualna. Obecnie: 50 z艂, zob. 搂 2 pkt 8 lit. b) rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych (Dz.U.2012.959).

13) Kwota nieaktualna. Obecnie: 153 z艂, zob. 搂 2 pkt 10 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych (Dz.U.2012.959).

14) Z dniem 23 pa藕dziernika 2014 r. art. 17 ust. 1b w zakresie, w jakim r贸偶nicuje prawo do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego os贸b sprawuj膮cych opiek臋 nad osob膮 niepe艂nosprawn膮 po uko艅czeniu przez ni膮 wieku okre艣lonego w tym przepisie ze wzgl臋du na moment powstania niepe艂nosprawno艣ci, zosta艂 uznany za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP wyrokiem Trybuna艂u Konstytucyjnego z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r. (Dz.U.2014.1443).

15) 艢wiadczenie piel臋gnacyjne przys艂uguje w okresie:

1) od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. - w wysoko艣ci 800,00 z艂 miesi臋cznie;

2) od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. - w wysoko艣ci 1200,00 z艂 miesi臋cznie,

zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych (Dz.U.2014.559).

16) Art. 17 ust. 5 pkt 4 cz臋艣ciowo zosta艂 uznany za niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP, wyrokiem Trybuna艂u Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1652) z dniem 26 listopada 2014 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wy偶ej przepis traci moc w zakresie, w jakim uniemo偶liwia przyznanie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), kt贸ry rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 sprawowania opieki, o kt贸rej mowa w art. 17 ust. 1 niniejszej ustawy, nad niepe艂nosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodzic贸w (opiekun贸w faktycznych) ma ustalone prawo do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego na inne dziecko w rodzinie.

17) Art. 11 uchylony przez art. 27 pkt 7 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.2005.86.732), kt贸ry wszed艂 w 偶ycie z dniem 1 wrze艣nia 2005 r.

18) Z dniem 30 pa藕dziernika 2007 r. art. 24 ust. 2 w zakresie, w jakim stanowi, 偶e w wypadku wniosku o przyznanie zasi艂ku piel臋gnacyjnego osobie niepe艂nosprawnej w wieku powy偶ej 16 lat, legitymuj膮cej si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci uzyskanym w wyniku rozpoznania przez wojew贸dzki zesp贸艂 do spraw orzekania o niepe艂nosprawno艣ci jej odwo艂ania od orzeczenia powiatowego zespo艂u do spraw orzekania o niepe艂nosprawno艣ci, prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych ustala si臋, pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym wp艂yn膮艂 wniosek, zosta艂 uznany za niezgodny z art. 2 w zwi膮zku z art. 69 Konstytucji RP, wyrokiem Trybuna艂u Konstytucyjnego z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r. (Dz.U.2007.200.1446).

19) Art. 12 utraci艂 moc z dniem 31 grudnia 2005 r. na podstawie wyroku Trybuna艂u Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. sygn. akt K 16/04 (Dz.U.2005.95.806).

20) Art. 11 uchylony przez art. 27 pkt 7 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.2005.86.732).

21) Art. 11 ust. 1 uchylony przez art. 27 pkt 7 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.2005.86.732).

22) Utraci艂a moc z dniem 1 maja 2004 r. na podstawie art. 71 pkt 1 niniejszej ustawy.

23) Art. 12 utraci艂 moc z dniem 31 grudnia 2005 r. na podstawie wyroku Trybuna艂u Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. sygn. akt K 16/04 (Dz.U.2005.95.806).

24) Art. 12 utraci艂 moc z dniem 31 grudnia 2005 r. na podstawie wyroku Trybuna艂u Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. sygn. akt K 16/04 (Dz.U.2005.95.806).

25) Art. 12 ust. 4 utraci艂 moc z dniem 31 grudnia 2005 r. na podstawie wyroku Trybuna艂u Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. sygn. akt K 16/04 (Dz.U.2005.95.806).

26) Art. 12 utraci艂 moc z dniem 31 grudnia 2005 r. na podstawie wyroku Trybuna艂u Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. sygn. akt K 16/04 (Dz.U.2005.95.806).

Wydruk z 2015.02.25

Dz.U.2013.3 - Spos贸b i tryb post臋powania w sprawach o 艣wiadczenia rodzinne.

Wersja 2013.01.04 do ...

Dz.U.2013.3

ROZPORZ膭DZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO艁ECZNEJ1)

z dnia 3 stycznia 2013 r.

w sprawie sposobu i trybu post臋powania w sprawach o 艣wiadczenia rodzinne

(Dz. U. z dnia 3 stycznia 2013 r.)

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z p贸藕n. zm.2)) zarz膮dza si臋, co nast臋puje:

搂聽1. Rozporz膮dzenie okre艣la:

1)聽聽聽spos贸b i tryb post臋powania w sprawach o przyznanie 艣wiadcze艅 rodzinnych;

2)聽聽聽wzory:

a)聽聽wniosk贸w o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych,

b)聽聽za艣wiadczenia z urz臋du skarbowego o dochodzie podlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z p贸藕n. zm.3)),

c)聽聽o艣wiadcze艅 o dochodach rodziny, w tym o艣wiadcze艅 os贸b rozliczaj膮cych si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne, oraz innych o艣wiadcze艅 i dowod贸w niezb臋dnych do ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych,

d)聽聽kwestionariusza wywiadu, o kt贸rym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych, zwanej dalej "ustaw膮".

搂聽2. 1.聽Wz贸r wniosku o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego, zwanego dalej "wnioskiem o zasi艂ek rodzinny", jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 1 do rozporz膮dzenia.

2.聽Do wniosku o zasi艂ek rodzinny nale偶y do艂膮czy膰 odpowiednio:

1)聽聽聽skr贸cony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzaj膮cy wiek dziecka;

2)聽聽聽orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci - w przypadku gdy w rodzinie wychowuje si臋 dziecko niepe艂nosprawne;

3)聽聽聽za艣wiadczenie szko艂y albo o艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y - w przypadku gdy dziecko uko艅czy艂o 18 rok 偶ycia; wz贸r o艣wiadczenia jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 2 do rozporz膮dzenia;

4)聽聽聽za艣wiadczenie szko艂y wy偶szej albo o艣wiadczenie o ucz臋szczaniu do szko艂y wy偶szej - w przypadku osoby ucz膮cej si臋 lub osoby legitymuj膮cej si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, je偶eli osoba uczy si臋 w szkole wy偶szej; wz贸r o艣wiadczenia jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 3 do rozporz膮dzenia;

5)聽聽聽dokumenty stwierdzaj膮ce wysoko艣膰 dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a)聽聽za艣wiadczenia z urz臋du skarbowego albo o艣wiadczenia cz艂onk贸w rodziny o dochodzie podlegaj膮cym opodatkowaniu na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy; wzory za艣wiadczenia i o艣wiadczenia s膮 okre艣lone odpowiednio w za艂膮cznikach nr 4 i 5 do rozporz膮dzenia,

b)聽聽o艣wiadczenia cz艂onk贸w rodziny rozliczaj膮cych si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne o dochodzie osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy; wz贸r o艣wiadczenia jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 6 do rozporz膮dzenia,

c)聽聽o艣wiadczenia cz艂onk贸w rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy; wz贸r o艣wiadczenia jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 7 do rozporz膮dzenia,

d)聽聽za艣wiadczenia albo o艣wiadczenia cz艂onk贸w rodziny zawieraj膮ce informacj臋 o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy; wz贸r o艣wiadczenia jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 8 do rozporz膮dzenia,

e)聽聽za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu gminy, nakaz p艂atniczy albo o艣wiadczenie o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach przeliczeniowych og贸lnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy; wz贸r o艣wiadczenia jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 9 do rozporz膮dzenia,

f)聽聽umow臋 dzier偶awy - w przypadku oddania cz臋艣ci lub ca艂o艣ci znajduj膮cego si臋 w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier偶aw臋, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzier偶aw臋 w zwi膮zku z pobieraniem renty okre艣lonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g)聽聽umow臋 o wniesieniu wk艂ad贸w gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do u偶ytkowania przez rolnicz膮 sp贸艂dzielni臋 produkcyjn膮,

h)聽聽odpis podlegaj膮cego wykonaniu orzeczenia s膮du zas膮dzaj膮cego alimenty na rzecz os贸b w rodzinie lub poza rodzin膮 lub odpis protoko艂u posiedzenia zawieraj膮cego tre艣膰 ugody s膮dowej, lub odpis zatwierdzonej przez s膮d ugody zawartej przed mediatorem, zobowi膮zuj膮cych do aliment贸w na rzecz os贸b w rodzinie lub poza rodzin膮,

i)聽聽przekazy lub przelewy pieni臋偶ne dokumentuj膮ce wysoko艣膰 zap艂aconych aliment贸w, je偶eli cz艂onkowie rodziny s膮 zobowi膮zani orzeczeniem s膮du, ugod膮 s膮dow膮 lub ugod膮 zawart膮 przed mediatorem do ich p艂acenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j)聽聽w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzyma艂a aliment贸w albo otrzyma艂a je w wysoko艣ci ni偶szej od ustalonej w orzeczeniu s膮du, ugodzie s膮dowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

鈥撀犅爖a艣wiadczenie organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne o ca艂kowitej lub cz臋艣ciowej bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w, a tak偶e o wysoko艣ci wyegzekwowanych aliment贸w, lub

鈥撀犅爄nformacj臋 w艂a艣ciwego s膮du lub w艂a艣ciwej instytucji o podj臋ciu przez osob臋 uprawnion膮 czynno艣ci zwi膮zanych z wykonaniem tytu艂u wykonawczego za granic膮 albo o niepodj臋ciu tych czynno艣ci, w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z brakiem podstawy prawnej do ich podj臋cia lub brakiem mo偶liwo艣ci wskazania przez osob臋 uprawnion膮 miejsca zamieszkania d艂u偶nika alimentacyjnego za granic膮, je偶eli d艂u偶nik zamieszkuje za granic膮,

k)聽聽dokument okre艣laj膮cy dat臋 utraty dochodu oraz miesi臋czn膮 wysoko艣膰 utraconego dochodu,

l)聽聽dokument okre艣laj膮cy wysoko艣膰 dochodu uzyskanego przez cz艂onka rodziny oraz liczb臋 miesi臋cy, w kt贸rych doch贸d by艂 osi膮gany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy,

m)聽聽dokument okre艣laj膮cy wysoko艣膰 dochodu uzyskanego przez cz艂onka rodziny z miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym doch贸d zosta艂 osi膮gni臋ty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy;

6)聽聽聽odpis zupe艂ny lub skr贸cony akt贸w zgonu rodzic贸w lub odpis podlegaj膮cego wykonaniu orzeczenia s膮du zas膮dzaj膮cego alimenty lub odpis protoko艂u posiedzenia zawieraj膮cego tre艣膰 ugody s膮dowej, lub odpis zatwierdzonej przez s膮d ugody zawartej przed mediatorem zobowi膮zuj膮cych do aliment贸w - w przypadku osoby ucz膮cej si臋;

7)聽聽聽kart臋 pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywaj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si臋, zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Wsp贸lnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwi膮zku z okoliczno艣ci膮, o kt贸rej mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w zwi膮zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod藕cy lub ochrony uzupe艂niaj膮cej;

8)聽聽聽odpis prawomocnego orzeczenia s膮du orzekaj膮cego rozw贸d lub separacj臋 albo odpis zupe艂ny lub skr贸cony aktu zgonu ma艂偶onka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowuj膮cej dziecko;

9)聽聽聽odpis zupe艂ny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

10)聽聽odpis prawomocnego orzeczenia s膮du oddalaj膮cego pow贸dztwo o roszczenia alimentacyjne;

11)聽聽orzeczenie s膮du zobowi膮zuj膮ce jednego z rodzic贸w do ponoszenia ca艂kowitych koszt贸w utrzymania dziecka;

12)聽聽odpis prawomocnego postanowienia s膮du orzekaj膮cego przysposobienie lub za艣wiadczenie s膮du lub o艣rodka adopcyjnego o prowadzonym post臋powaniu s膮dowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

13)聽聽orzeczenie s膮du o powo艂aniu opiekuna prawnego dziecka;

14)聽聽inne dokumenty, w tym o艣wiadczenia, niezb臋dne do ustalenia prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego.

搂聽3. Osoba ubiegaj膮ca si臋 o przyznanie dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego sk艂ada wniosek o zasi艂ek rodzinny, do kt贸rego do艂膮cza odpowiednio:

1)聽聽聽za艣wiadczenie pracodawcy albo o艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sze艣ciomiesi臋cznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpo艣rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; wz贸r o艣wiadczenia jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 10 do rozporz膮dzenia;

2)聽聽聽za艣wiadczenie organu emerytalno-rentowego albo o艣wiadczenie, 偶e osoba ubiegaj膮ca si臋 jest zg艂oszona do ubezpiecze艅 spo艂ecznych - w przypadku gdy osoba podlega obowi膮zkowi ubezpieczenia spo艂ecznego; wz贸r o艣wiadczenia jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 11 do rozporz膮dzenia;

3)聽聽聽imienny raport miesi臋czny osoby ubezpieczonej potwierdzaj膮cy odprowadzanie sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne, z miesi膮ca poprzedzaj膮cego miesi膮c z艂o偶enia wniosku o dodatek, w przypadku z艂o偶enia o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w pkt 2;

4)聽聽聽za艣wiadczenie plac贸wki zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w kt贸rych korzysta w niej z ca艂odobowej opieki, albo o艣wiadczenie o niekorzystaniu przez wi臋cej ni偶 5 dni w tygodniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w plac贸wce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, w tym w specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym; wz贸r o艣wiadczenia jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 12 do rozporz膮dzenia;

5)聽聽聽inne dokumenty, w tym o艣wiadczenia, niezb臋dne do ustalenia prawa do dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

搂聽4. Osoba ubiegaj膮ca si臋 o przyznanie dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasi艂ek rodzinny do艂膮cza odpowiednio:

1)聽聽聽za艣wiadczenie szko艂y albo o艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania; wz贸r o艣wiadczenia jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 13 do rozporz膮dzenia;

2)聽聽聽za艣wiadczenie albo o艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; wz贸r o艣wiadczenia jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 14 do rozporz膮dzenia;

3)聽聽聽inne dokumenty, w tym o艣wiadczenia, niezb臋dne do ustalenia prawa do dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

搂聽5. 1.聽Wz贸r wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytu艂u urodzenia si臋 dziecka jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 15 do rozporz膮dzenia.

2.聽Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 odpowiednio:

1)聽聽聽dokumenty, o kt贸rych mowa w 搂 2 ust. 2 pkt 1, 5, 7, 8, 12 i 13;

2)聽聽聽inne dokumenty, w tym o艣wiadczenia, niezb臋dne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytu艂u urodzenia si臋 dziecka.

搂聽6. 1.聽Wz贸r wniosku o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 16 do rozporz膮dzenia.

2.聽Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 odpowiednio:

1)聽聽聽orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci - w przypadku innych os贸b ni偶 wymienione w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy;

2)聽聽聽inne dokumenty, w tym o艣wiadczenia, niezb臋dne do ustalenia prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego.

搂聽7. 1.聽Wz贸r wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 17 do rozporz膮dzenia.

2.聽Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 odpowiednio:

1)聽聽聽dokumenty, o kt贸rych mowa w 搂 2 ust. 2 pkt 5 i 7;

2)聽聽聽orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;

3)聽聽聽za艣wiadczenie albo o艣wiadczenie, o kt贸rych mowa w 搂 3 pkt 4;

4)聽聽聽inne dokumenty, w tym o艣wiadczenia, niezb臋dne do ustalenia prawa do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego.

搂聽8. 1.聽Wz贸r wniosku o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 18 do rozporz膮dzenia.

2.聽Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 odpowiednio:

1)聽聽聽orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;

2)聽聽聽za艣wiadczenie albo o艣wiadczenie, o kt贸rych mowa w 搂 3 pkt 4;

3)聽聽聽inne dokumenty, w tym o艣wiadczenia, niezb臋dne do ustalenia prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego.

搂聽9. 1.聽Wz贸r wniosku o ustalenie prawa do dodatku z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka dla os贸b, kt贸re otrzymywa艂y do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie 艣wiadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z p贸藕n. zm.4)) jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 19 do rozporz膮dzenia.

2.聽Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 odpowiednio:

1)聽聽聽za艣wiadczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych o wyp艂acie 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego;

2)聽聽聽za艣wiadczenie organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne o ca艂kowitej lub cz臋艣ciowej bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w zas膮dzonych orzeczeniem s膮du;

3)聽聽聽inne dokumenty, w tym o艣wiadczenia, niezb臋dne do ustalenia prawa do dodatku, o kt贸rym mowa w ust. 1.

搂聽10. Post臋powanie w sprawie o przyznanie 艣wiadcze艅 rodzinnych na wniosek osoby, kt贸ra nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku do艂膮cza si臋 dokument potwierdzaj膮cy tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

搂聽11. Formularze wniosk贸w oraz innych dokument贸w niezb臋dnych do ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych udost臋pnia organ w艂a艣ciwy prowadz膮cy post臋powanie w sprawie 艣wiadcze艅 rodzinnych.

搂聽12. 1.聽Dokumenty, o kt贸rych mowa w 搂 2-10, z wyj膮tkiem dokument贸w wymienionych w 搂 2 ust. 2 pkt 3, 4 i 5 lit. a-d i j, 搂 3 pkt 4, 搂 7 ust. 2 pkt 3 oraz 搂 8 ust. 2 pkt 2 s膮 sk艂adane jako kopie tych dokument贸w.

2.聽Kopie dokument贸w niezb臋dnych do przyznania 艣wiadcze艅 rodzinnych uwierzytelnia organ w艂a艣ciwy prowadz膮cy post臋powanie w sprawie 艣wiadcze艅 rodzinnych, notariusz lub instytucja, kt贸ra dokument wyda艂a.

搂聽13. 1.聽W przypadku gdy organ w艂a艣ciwy prowadz膮cy post臋powanie w sprawie 艣wiadcze艅 rodzinnych powe藕mie w膮tpliwo艣膰 w sprawie dotycz膮cej przyznanego 艣wiadczenia rodzinnego co do wyst臋puj膮cych okoliczno艣ci maj膮cych wp艂yw na prawo do tego 艣wiadczenia, powiadamia niezw艂ocznie osob臋 pobieraj膮c膮 to 艣wiadczenie o konieczno艣ci z艂o偶enia w wyznaczonym terminie, nie d艂u偶szym ni偶 14 dni, licz膮c od dnia otrzymania wezwania, wyja艣nie艅 w sprawie lub dostarczenia niezb臋dnych dokument贸w.

2.聽Wz贸r kwestionariusza wywiadu, przeprowadzanego przez organ w艂a艣ciwy, w przypadku gdy w stosunku do osoby deklaruj膮cej samotne wychowywanie dziecka, ubiegaj膮cej si臋 o 艣wiadczenie rodzinne, wyst膮pi膮 w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 3 pkt 17a ustawy, jest okre艣lony w za艂膮czniku nr 20 do rozporz膮dzenia.

搂聽14. 1.聽W przypadku gdy cz艂onek rodziny ma zobowi膮zania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu cz艂onka rodziny odejmuje si臋 kwot臋 aliment贸w zap艂aconych na rzecz tej osoby.

2.聽W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego doch贸d rodziny ustala si臋 na podstawie przeci臋tnej liczby hektar贸w przeliczeniowych znajduj膮cych si臋 w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy.

3.聽W przypadku gdy cz艂onek rodziny osi膮ga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje si臋 ich przeliczenia na podstawie 艣redniego kursu walut obcych og艂aszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z kt贸rego doch贸d cz艂onk贸w rodziny stanowi podstaw臋 ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych.

4.聽W przypadku gdy cz艂onek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej doch贸d, kt贸rego nie osi膮ga艂 w roku kalendarzowym stanowi膮cym podstaw臋 ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych, przeliczenia tego dochodu dokonuje si臋 na podstawie 艣redniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym doch贸d zosta艂 osi膮gni臋ty.

搂聽15. 1.聽W przypadku gdy ma艂偶onek osoby otrzymuj膮cej 艣wiadczenia rodzinne lub ubiegaj膮cej si臋 o 艣wiadczenia rodzinne zagin膮艂, osoba sk艂adaj膮ca wniosek o 艣wiadczenia rodzinne do wniosku do艂膮cza za艣wiadczenie w艂a艣ciwej w sprawie jednostki Policji o przyj臋ciu zg艂oszenia zagini臋cia ma艂偶onka, a w przypadku cudzoziemc贸w - w艂a艣ciwej instytucji.

2.聽Ustalaj膮c doch贸d rodziny, nie uwzgl臋dnia si臋 dochodu uzyskiwanego przez zaginionego ma艂偶onka, a ustalaj膮c doch贸d w przeliczeniu na osob臋 w rodzinie, nie uwzgl臋dnia si臋 tego ma艂偶onka.

搂聽16. Rozporz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem nast臋puj膮cym po dniu og艂oszenia.5)

______

1) Minister Polityki Spo艂ecznej kieruje dzia艂em administracji rz膮dowej - rodzina, na podstawie 搂 1 ust. 2 pkt 3 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu dzia艂ania Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212 oraz z 2012 r. poz. 1255 i 1548.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r. Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759 i Nr 228, poz. 2255.

5) Niniejsze rozporz膮dzenie by艂o poprzedzone rozporz膮dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu post臋powania w sprawach o 艣wiadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769), kt贸re traci moc z dniem wej艣cia w 偶ycie niniejszego rozporz膮dzenia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548).

Wydruk z 2015.02.25

Dz.U.2012.959 - Wysoko艣膰 dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣膰 艣wiadcze艅 rodzinnych.

Wersja 2012.09.08 do ...

Dz.U.2012.959

ROZPORZ膭DZENIE

RADY MINISTR脫W

z dnia 10 sierpnia 2012 r.

w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych

(Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2012 r.)

Akt wyst臋puje w zestawieniu: Zasi艂ek piel臋gnacyjny

Zasi艂ek rodzinny

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z p贸藕n. zm.1)) zarz膮dza si臋, co nast臋puje:

搂聽1. 1.聽Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.:

1)聽聽聽wysoko艣膰 kwoty, o kt贸rej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych, zwanej dalej "ustaw膮", wynosi 539,00 z艂;

2)聽聽聽wysoko艣膰 kwoty, o kt贸rej mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 623,00 z艂.

2.聽Od dnia 1 listopada 2014 r.:

1)聽聽聽wysoko艣膰 kwoty, o kt贸rej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wynosi 574,00 z艂;

2)聽聽聽wysoko艣膰 kwoty, o kt贸rej mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 664,00 z艂.

搂聽2. Od dnia 1 listopada 2012 r.:

1)聽聽聽wysoko艣膰 zasi艂ku rodzinnego, o kt贸rym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesi臋cznie:

a)聽聽77,00 z艂 na dziecko w wieku do uko艅czenia 5 roku 偶ycia,

b)聽聽106,00 z艂 na dziecko w wieku powy偶ej 5 roku 偶ycia do uko艅czenia 18 roku 偶ycia,

c)聽聽115,00 z艂 na dziecko w wieku powy偶ej 18 roku 偶ycia do uko艅czenia 24 roku 偶ycia;

2)聽聽聽wysoko艣膰 dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u urodzenia dziecka, o kt贸rym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1.000,00 z艂;

3)聽聽聽wysoko艣膰 dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o kt贸rym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 z艂 miesi臋cznie;

4)聽聽聽wysoko艣膰 dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka, o kt贸rym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 170,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko, nie wi臋cej jednak ni偶 340,00 z艂 na wszystkie dzieci;

5)聽聽聽wysoko艣膰 dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o kt贸rym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 80,00 z艂 miesi臋cznie na trzecie i na nast臋pne dzieci uprawnione do zasi艂ku rodzinnego;

6)聽聽聽wysoko艣膰 dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u kszta艂cenia i rehabilitacji dziecka niepe艂nosprawnego, o kt贸rym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:

a)聽聽60,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko w wieku do uko艅czenia 5 roku 偶ycia,

b)聽聽80,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko w wieku powy偶ej 5 roku 偶ycia do uko艅czenia 24 roku 偶ycia;

7)聽聽聽wysoko艣膰 dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u rozpocz臋cia roku szkolnego, o kt贸rym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 z艂 na dziecko;

8)聽聽聽wysoko艣膰 dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o kt贸rym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

a)聽聽90,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko w zwi膮zku z zamieszkiwaniem w miejscowo艣ci, w kt贸rej znajduje si臋 siedziba szko艂y ponadgimnazjalnej lub szko艂y artystycznej, w kt贸rej realizowany jest obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki, a tak偶e szko艂y podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucz膮cej si臋, legitymuj膮cej si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci,

b)聽聽50,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko w zwi膮zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo艣ci, w kt贸rej znajduje si臋 siedziba szko艂y, w przypadku dojazdu do szko艂y ponadgimnazjalnej, a tak偶e szko艂y artystycznej, w kt贸rej realizowany jest obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki w zakresie odpowiadaj膮cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;

9)聽聽聽wysoko艣膰 jednorazowej zapomogi z tytu艂u urodzenia si臋 偶ywego dziecka, o kt贸rej mowa w art. 15b ustawy, wynosi 1.000,00 z艂 na jedno dziecko;

10)聽聽wysoko艣膰 zasi艂ku piel臋gnacyjnego, o kt贸rym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 153,00 z艂 miesi臋cznie;

11)聽聽wysoko艣膰 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, o kt贸rym mowa w art. 17 ustawy, wynosi 520,00 z艂 miesi臋cznie.

搂聽3. Do dnia 31 pa藕dziernika 2012 r. kwoty, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, oraz 艣wiadczenia rodzinne obowi膮zuj膮 w wysoko艣ci ustalonej na podstawie dotychczasowych przepis贸w.

搂聽4. Traci moc rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny oraz wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

搂聽5. Rozporz膮dzenie wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.

Wydruk z 2015.02.25

Dz.U.2010.183.1234 - Forma opieki medycznej nad kobiet膮 w ci膮偶y, uprawniaj膮cej do dodatku z tytu艂u urodzenia dziecka oraz wz贸r za艣wiadczenia potwierdzaj膮cy pozostawanie pod t膮 opiek膮.

Wersja 2012.01.01 do ...

Dz.U.2010.183.1234

ROZPORZ膭DZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 wrze艣nia 2010 r.

w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet膮 w ci膮偶y, uprawniaj膮cej do dodatku z tytu艂u urodzenia dziecka oraz wzoru za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego pozostawanie pod t膮 opiek膮

(Dz. U. z dnia 1 pa藕dziernika 2010 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z p贸藕n. zm.2)) zarz膮dza si臋, co nast臋puje:

1. Rozporz膮dzenie okre艣la:

1)聽聽聽form臋 opieki medycznej sprawowanej nad kobiet膮 nie p贸藕niej ni偶 od 10. tygodnia ci膮偶y do porodu, uprawniaj膮cej do dodatku z tytu艂u urodzenia dziecka;

2)聽聽聽wz贸r za艣wiadczenia lekarskiego lub wystawionego przez po艂o偶n膮, potwierdzaj膮cego pozostawanie kobiety pod opiek膮 medyczn膮, o kt贸rej mowa w pkt 1.

2. 1.聽Form膮 opieki medycznej, o kt贸rej mowa w 搂 1 pkt 1, s膮 艣wiadczenia zdrowotne udzielane w zwi膮zku z ci膮偶膮 w ramach:

1)聽聽聽podstawowej opieki zdrowotnej;

2)聽聽聽ambulatoryjnych 艣wiadcze艅 specjalistycznych;

3)聽聽聽leczenia szpitalnego.

2.聽艢wiadczenia zdrowotne, o kt贸rych mowa w ust. 1, s膮 udzielane kobiecie co najmniej raz w ka偶dym trymestrze ci膮偶y.

3.聽Wz贸r za艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w 搂 1 pkt 2, jest okre艣lony w za艂膮czniku do rozporz膮dzenia.

3. Rozporz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.3)

______

1) Minister Zdrowia kieruje dzia艂em administracji rz膮dowej - zdrowie, na podstawie 搂 1 ust. 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu dzia艂ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301.

3) Niniejsze rozporz膮dzenie by艂o poprzedzone rozporz膮dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet膮 w ci膮偶y, uprawniaj膮cej do dodatku z tytu艂u urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305), kt贸re utraci艂o moc z dniem 31 marca 2010 r. w zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

ZA艁膭CZNIK

......................................................聽聽................................, dnia .......... .... r.

(piecz臋膰 zak艂adu opieki zdrowotnej/

praktyki lekarskiej/praktyki po艂o偶nej1))

ZA艢WIADCZENIE

lekarskie/wystawione przez po艂o偶n膮1)

potwierdzaj膮ce pozostawanie kobiety pod opiek膮 medyczn膮 nie p贸藕niej ni偶 od

10. tygodnia ci膮偶y do porodu, uprawniaj膮c膮 do dodatku z tytu艂u urodzenia dziecka2)

Pani .................................................................................................................................................................,

(imi臋 i nazwisko)

numer PESEL lub nazwa i numer dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰3)

.........................................................................................................................................................................,

zamieszka艂a: ....................................................................................................................................................

(adres zamieszkania)

pozostawa艂a pod opiek膮 medyczn膮 od ................................................................. tygodnia ci膮偶y do porodu.

Terminy udzielenia 艣wiadcze艅 zdrowotnych4):

1)聽聽聽pierwszy trymestr ci膮偶y - ................................................

2)聽聽聽drugi trymestr ci膮偶y - ......................................................

3)聽聽聽trzeci trymestr ci膮偶y - ......................................................

.....................................................

(piecz膮tka i podpis lekarza / po艂o偶nej1))

_________________________

1) Niepotrzebne skre艣li膰.

2) Niniejsze za艣wiadczenie zgodnie z art. 15b ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach

rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z p贸藕n. zm.) stanowi tak偶e podstaw臋 uzyskania jednorazowej

zapomogi z tytu艂u urodzenia si臋 偶ywego dziecka.

3) W przypadku kobiety nieposiadaj膮cej numeru PESEL.

4) Nale偶y wpisa膰 termin udzielonego jednego 艣wiadczenia zdrowotnego w ka偶dym trymestrze ci膮偶y.