Get Adobe Flash player

1. Zadania聽 pomocy spo艂ecznej

Pomoc spo艂eczna polega w szczeg贸lno艣ci na:

1. przyznawaniu i wyp艂acaniu przewidzianych ustaw膮 艣wiadcze艅;

2. pracy socjalnej;

3. prowadzeniu i rozwoju聽 niezb臋dnej infrastruktury socjalnej;

4. analizie i ocenie zjawisk rodz膮cych zapotrzebowanie na 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej;

5. realizacji zada艅 wynikaj膮cych z rozeznanych potrzeb spo艂ecznych;

6. rozwijaniu nowych form pomocy spo艂ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

2. Pomocy spo艂ecznej udziela si臋 osobom i rodzinom w szczeg贸lnosci z powodu:

1.聽聽 ub贸stwa;

2.聽聽 sieroctwa;

3.聽聽 bezdomno艣ci;

4.聽聽 bezrobocia;

5.聽聽 niepe艂nosprawno艣ci;

6.聽聽 d艂ugotrwa艂ej lub ci臋偶kiej choroby;

7.聽聽 przemocy w rodzinie;聽聽 7a.potrzeby ochrony ofiar handlu lud藕mi ;

8.聽聽 potrzeby ochrony macierzy艅stwa lub wielodzietno艣ci;

9.聽聽 bezradno艣ci w sprawach opieku艅czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw艂aszcza w rodzinach niepe艂nych lub

wielodzietnych;

10. braku umiej臋tno艣ci w przystosowaniu do 偶ycia m艂odzie偶y opuszczaj膮cej ca艂odobowe plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze;

11. trudno艣ci w integracji cudzoziemc贸w, kt贸rzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod藕cy lub ochron臋 uzupe艂niaj膮c膮;

12.聽 trudno艣ci w przystosowaniu do 偶ycia po zwolnieniu z zak艂adu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomanii;

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15. kl臋ski 偶ywio艂owej lub ekologicznej.

3. Formy pomocy

艢wiadczeniami z pomocy spo艂ecznej s膮:

1.聽聽 艣wiadczenia pieni臋偶ne:

 • zasi艂ek sta艂y
 • zasi艂ek okresowy,
 • zasi艂ek celowy i specjalny zasi艂ek celowy
 • zasi艂ek i po偶yczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 • pomoc dla rodzin zast臋pczych
 • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
 • 艣wiadczenie pieni臋偶ne na utrzymanie i pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z nauk膮 j臋zyka polskiego dla cudzoziemc贸w, kt贸rzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod藕cy lub ochron臋 uzupe艂niaj膮c膮,
 • wynagrodzenie nale偶ne opiekunowi z tytu艂u sprawowania opieki聽 przyznane przez s膮d;

2.聽聽 艣wiadczenia niepieni臋偶ne:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posi艂ek,
 • niezb臋dne ubranie,
 • us艂ugi opieku艅cze w miejscu zamieszkania, w o艣rodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze w miejscu zamieszkania oraz w o艣rodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i us艂ugi w domu pomocy spo艂ecznej,
 • opieka i wychowanie w rodzinie zast臋pczej i w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunk贸w mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla os贸b usamodzielnianych,
 • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez o艣rodki adopcyjno-opieku艅cze.

Pomoc rzeczowa

1.聽聽 Udzielenie schronienia nast臋puje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

2.聽聽 Przyznanie niezb臋dnego ubrania nast臋puje przez dostarczenie osobie potrzebuj膮cej bielizny, odzie偶y i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych w艂a艣ciwo艣ci oraz pory roku.

3.聽聽 Pomoc dora藕na lub okresowa w postaci jednego gor膮cego posi艂ku dziennie przys艂uguje osobie, kt贸ra w艂asnym staraniem nie mo偶e go sobie zapewni膰.

4.聽聽 Pomoc o kt贸rej mowa w ust. 4, przyznana dzieciom i m艂odzie偶y w okresie nauki w szkole mo偶e by膰 realizowana w formie zakupu posi艂k贸w.

4. Prawo do 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej

Prawo do 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych z pomocy spo艂ecznej przys艂uguje osobom i rodzinom w przypadku wyst臋powania jednej z powy偶szych okoliczno艣ci, a kt贸rych doch贸d na osob臋 w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, okre艣lonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo艂ecznej:

1.聽聽 osobie samotnie gospodaruj膮cej, kt贸rej doch贸d nie przekracza kwoty 701 z艂, zwanej 鈥瀔ryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj膮cej鈥 ,

2.聽聽 osobie w rodzinie, w kt贸rej doch贸d na osob臋 nie przekracza kwoty 528 z艂, zwanej 鈥瀔ryterium dochodowym na osob臋 w rodzinie鈥,

3.聽聽 rodzinie, kt贸rej doch贸d nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob臋 w rodzinie, zwanej 鈥瀔ryterium dochodowym rodziny鈥.

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2009, Nr 175, poz. 1362 z p贸藕n. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z p贸藕n. zm.)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.聽 Nr 111, poz. 535 z p贸藕n. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z p贸藕n. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z p贸藕n. zm.)
 • Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu 艣rodowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138)
 • Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439)
 • Rozporz膮dzenie Ministra Polityki Spo艂ecznej z dnia 22 wrze艣nia 2005 r. w sprawie specjalistycznych us艂ug opieku艅czych (Dz. U.聽 Nr 189, poz. 1598 z p贸藕. zm.)
 • Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w o realizacji programu wieloletniego "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania"(Dz. U. nr 25 poz.186)
 • Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 13 wrze艣nia 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzor贸w formularzy "Niebieska Karta"