Get Adobe Flash player

 

Dodatek energetyczny - dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki;

1)  ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.)

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązują od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:

1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną    - 11,29 zł miesięcznie;

2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób               - 15,68 zł miesięcznie;

3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób  - 18,81 zł miesięcznie.

 

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10- go każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku w kasie Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze.

 

Dodatek energetyczny będzie wynosić miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Dodatek energetyczny przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji.

 

Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze (pokój nr 12).

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 2 stycznia 2014 r.

 

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

Dokładnych informacji dotyczących zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych można zasięgnąć w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Sekcja  ta znajduje się w pokoju  nr 10, czynnym dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od  7:30 do 15:30. Można także uzyskać informacje telefonicznie pod nr tel.  075 645-38-09.

 

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy :

1. Należy pobrać wniosek wraz z deklaracją o dochodach w ośrodku pomocy społecznej .

2. Z wnioskiem trzeba udać się do zarządcy budynku który musi potwierdzić takie dane jak:

a) adres zamieszkania , nazwa i siedziba  zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu

b) sposób ogrzewania lokalu  oraz wysokość  wydatków za ostatni miesiąc.

3. Następnie należy udać się z wnioskiem do Sanikomu i wodociągów (dotyczy to tylko osób  mieszkających w zasobach komunalnych).

4. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie trzy miesiące (sprzed daty złożenia wniosku)

 

Kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego :

1. posiadanie dochodu nie przekraczającego 125%  najniższej emerytury brutto na jedną osobę w rodzinie  oraz 175%  najniższej emerytury brutto dla osoby zamieszkującej samotnie.

   kryterium dochodowe:

- na osobę w rodzinie - 1.103,20 zł

- osoba samotnie gospodarująca - 1.544,48 zł

2. posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu bądź uprawnień do przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.

3. powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:

-dla 1 osoby    - 45,5 m²

-dla 2 osób      - 52,0 m²

-dla 3 osób       -58,5 m²

-dla 4 osób       -71,5 m²

-dla 5 osób       -84,5 m²

dla każdej następnej osoby dodatkowo 6,5 m².

 

Druki do pobrania:


Deklaracja o wysokości dochodów część 1.pdf
Deklaracja o wysokości dochodów część 2.pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego część 1.pdf
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego część 2.pdf
Wzór oświadczenia.pdf