Get Adobe Flash player

Rodziny prze偶ywaj膮ce trudno艣ci w wype艂nianiu funkcji opieku艅czo-wychowawczej, mog膮 otrzyma膰 wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny. Mo偶liwo艣膰 taka wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.聽 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej na艂o偶y艂a na gminy obowi膮zek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dzie膰mi. Pomoc realizowana jest poprzez dzia艂ania asystenta rodziny, kt贸ry wspiera rodziny w przezwyci臋偶aniu trudno艣ci zwi膮zanych z opiek膮 i wychowaniem ma艂oletnich dzieci.

Asystent u艂atwia rodzicom wype艂nianie r贸l spo艂ecznych aby doprowadzi膰 do osi膮gni臋cia podstawowej stabilizacji 偶yciowej i nie dopu艣ci膰 do umieszczania dzieci poza rodzin膮 w plac贸wkach lub rodzinach zast臋pczych. Je艣li dzieci znajduj膮 si臋 pod piecz臋 zast臋pcz膮, rol膮 asystenta s膮 dzia艂ania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

W przypadku powzi臋cia informacji o rodzinie prze偶ywaj膮cej trudno艣ci w wype艂nianiu funkcji opieku艅czo-wychowawczych, kierownik o艣rodka pomocy spo艂ecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu 艣rodowiskowego. Je偶eli rodzinny wywiad 艣rodowiskowy potwierdzi wyst臋powanie trudno艣ci, kierownik o艣rodka pomocy spo艂ecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny, kt贸ry podejmuje prac臋 z t膮 rodzin膮.

Przy zlecaniu asystentowi rodziny pracy z dan膮 rodzin膮, brany jest pod uwag臋 g艂贸wnie zakres pomocy, jaki powinien zosta膰 udzielony danej rodzinie. Z ustawy wynika ponadto, 偶e asystent rodziny powinien sw膮 prac臋 prowadzi膰 za zgod膮 i przy aktywnym udziale rodziny oraz pobudza膰 j膮 do aktywnego wsp贸艂dzia艂ania. Praca z rodzin膮 powinna by膰 organizowana lub kontynuowana r贸wnie偶 w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodzin膮. Miejscem prowadzenia pracy z rodzin膮 jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez ni膮 wskazane.

Obowi膮zki asystenta rodziny

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin膮 we wsp贸艂pracy z cz艂onkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o kt贸rym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we wsp贸艂pracy z cz艂onkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zast臋pczej, planu pracy z rodzin膮, kt贸ry jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zast臋pczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 偶yciowej, w tym w zdobywaniu umiej臋tno艣ci prawid艂owego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w wychowawczych z dzie膰mi;

7) wspieranie aktywno艣ci spo艂ecznej rodzin;

8) motywowanie cz艂onk贸w rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udzia艂u w zaj臋ciach grupowych dla rodzic贸w, maj膮cych na celu kszta艂towanie prawid艂owych wzorc贸w rodzicielskich i umiej臋tno艣ci psychospo艂ecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczeg贸lno艣ci poprzez udzia艂 w zaj臋ciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie dzia艂a艅 interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagro偶enia bezpiecze艅stwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzic贸w i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotycz膮cej pracy z rodzin膮;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej ni偶 co p贸艂 roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o kt贸rym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zako艅czeniu pracy z rodzin膮;

17) sporz膮dzanie, na wniosek s膮du, opinii o rodzinie i jej cz艂onkach;

18) wsp贸艂praca z jednostkami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej, w艂a艣ciwymi organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizuj膮cymi si臋 w dzia艂aniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) wsp贸艂praca z zespo艂em interdyscyplinarnym lub grup膮 robocz膮, o kt贸rych mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia艂aniu przemocy聽聽 w rodzinie聽 lub innymi podmiotami, kt贸rych pomoc przy wykonywaniu zada艅 uzna za niezb臋dn膮.


Asystentowi rodziny, wykonuj膮cemu czynno艣ci w ramach swoich obowi膮zk贸w, przys艂uguje ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych

Asystent rodziny jest nowym stanowiskiem w strukturze samorz膮du. Jego zadaniem jest niezale偶nie od pracownik贸w socjalnych zajmowanie si臋 wy艂膮cznie pomoc膮 i prac膮 聽z rodzinami.