Get Adobe Flash player

Pomoc realizowana jest na wniosek strony w formie:

- Stypendium szkolnego
- Zasi艂ku szkolnego

Stypendium szkolne mo偶e otrzyma膰 ucze艅 znajduj膮cy si臋 w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj膮cej z niskich dochod贸w na osob臋 w rodzinie.

Doch贸d netto na cz艂onka rodziny z miesi膮ca poprzedzaj膮cego z艂o偶enie wniosku nie mo偶e by膰 wy偶szy ni偶 kwota 514 z艂. Za doch贸d rodziny uwa偶a si臋 sum臋 miesi臋cznych przychod贸w z miesi膮ca poprzedzaj膮cego z艂o偶enie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesi膮ca w kt贸rym wniosek zosta艂 z艂o偶ony, bez wzgl臋du na tytu艂 i 藕r贸d艂o ich uzyskania, pomniejszon膮 o:
1. wysoko艣膰 potr膮conej zaliczki na podatek dochodowy od os贸b fizycznych,
2. sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz spo艂eczne okre艣lone w odr臋bnych przepisach,
3. kwot臋 aliment贸w 艣wiadczonych na rzecz innych os贸b.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z p贸藕n. zm.) pomoc materialna przys艂uguje:

- uczniom szk贸艂 publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych dla m艂odzie偶y i dla doros艂ych oraz s艂uchaczom publicznych kolegi贸w nauczycielskich, nauczycielskich kolegi贸w j臋zyk贸w obcych i kolegi贸w pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych - do czasu uko艅czenia kszta艂cenia, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do uko艅czenia 24 roku 偶ycia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych o艣rodk贸w umo偶liwiaj膮cych dzieciom i m艂odzie偶y, o kt贸rych mowa w art. 16 ust. 7, a tak偶e dzieciom i m艂odzie偶y z upo艣ledzeniem umys艂owym z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi realizacj臋 odpowiednio obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki - do czasu uko艅czenia realizacji obowi膮zku nauki,
- uczniom szk贸艂 niepublicznych nieposiadaj膮cych uprawnie艅 szk贸艂 publicznych dla m艂odzie偶y i dla doros艂ych - do czasu uko艅czenia realizacji obowi膮zku nauki,
- s艂uchaczom niepublicznych kolegi贸w nauczycielskich i nauczycielskich kolegi贸w j臋zyk贸w obcych - do czasu uko艅czenia kszta艂cenia, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do uko艅czenia 24 roku 偶ycia.

Wype艂nione kompletne wnioski wraz z za艂膮czonymi dokumentami nale偶y sk艂ada膰 do 15 wrze艣nia , a w przypadku s艂uchaczy kolegi贸w nauczycielskich, nauczycielskich kolegi贸w j臋zyk贸w obcych i kolegi贸w pracowniczych s艂u偶b spo艂ecznych w terminie do 15 pa藕dziernika .
W uzasadnionych przypadkach wniosek mo偶e by膰 z艂o偶ony po up艂ywie terminu.

Stypendium szkolne mo偶e by膰 przyznane w okresie od wrze艣nia do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku s艂uchaczy kolegi贸w nauczycielskich, nauczycielskich kolegi贸w j臋zyk贸w obcych i kolegi贸w pracowniczych s艂u偶b spo艂ecznych od pa藕dziernika do czerwca danego roku szkolnego.

Wysoko艣膰 stypendium kszta艂tuje si臋 w granicach od 84,80 z艂. do 212,00 z艂. miesi臋cznie, uzale偶niona jest od kryterium dochodowego.
Stypendium szkolne mo偶e by膰 udzielone w nast臋puj膮cej formie:
- ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego pokrycia koszt贸w udzia艂u w zaj臋ciach edukacyjnych, w tym wyr贸wnawczych, wykraczaj膮cych poza zaj臋cia realizowane w szko艂ach w ramach planu nauczania, a tak偶e w zaj臋ciach edukacyjnych realizowanych poza szko艂膮;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczeg贸lno艣ci zakupu
podr臋cznik贸w.

Refundacji koszt贸w poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje si臋 na podstawie:
- orygina艂贸w faktur,
- orygina艂贸w rachunk贸w imiennych,
- orygina艂贸w dowod贸w wp艂aty.
Powy偶sze dokumenty powinny zawiera膰:
- nazw臋 wystawcy (czytelna),
- data wystawienia/sprzeda偶y,
- nr dokumentu,
- nazwa przedmiotu podlegaj膮cego refundacji,
- forma zap艂aty,
-imi臋 i nazwisko ucznia pe艂noletniego, w przypadku ucznia niepe艂noletniego imi臋 i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).

NIE B臉D膭 UWZGL臉DNIANE KOPIE DOWOD脫W P艁ATNO艢CI .

Wydatki zwi膮zane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szko艂a, wycieczka szkolna, wyj艣cie do kina itp.) mo偶na udokumentowa膰 na podstawie kopii zbiorczych faktur z okre艣leniem kosztu jaki poni贸s艂 ucze艅 potwierdzonego przez szko艂臋, lub za艣wiadczenia wystawionego przez szko艂臋 z okre艣leniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Rodzice ucznia otrzymuj膮cego stypendium szkolne s膮 zobowi膮zani niezw艂ocznie powiadomi膰 organ, kt贸ry przyzna艂 stypendium, o ustaniu przyczyn, kt贸re stanowi艂y podstaw臋 przyznania stypendium szkolnego.

Nale偶no艣ci z tytu艂u nienale偶nie pobranego stypendium szkolnego podlegaj膮 艣ci膮gni臋ciu w trybie przepis贸w o post臋powaniu egzekucyjnym.

Zasi艂ek szkolny mo偶e by膰 przyznany niezale偶nie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powoduj膮cego przej艣ciowo trudn膮 sytuacj臋 materialn膮 ucznia 鈥 przyk艂adowo: choroba, 艣mier膰, kradzie偶, po偶ar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek nale偶y sk艂ada膰 w terminie nie d艂u偶szym ni偶 dwa miesi膮ce od wyst膮pienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasi艂ek szkolny nale偶y do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce zaistnienie zdarzenia losowego.

WSZYSTKICH UBIEGAJ膭CYCH SI臉 O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SI臉 O BEZWZGL臉DNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENT脫W CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSK脫W