Get Adobe Flash player

Powo艂ana Zarz膮dzeniem Burmistrza Miasta Kamienna G贸ra, Gminna聽 Komisja Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynno艣ci zmierzaj膮ce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale偶nionej od alkoholu obowi膮zku poddania si臋 leczeniu w zak艂adzie lecznictwa odwykowego.

Czym zajmuje si臋 Komisja!

- przyjmowaniem wniosk贸w dotycz膮cych leczenia odwykowego,

- kierowaniem spraw do s膮du, prokuratury, policji i innych instytucji,

- przeprowadzanie rozm贸w motywacyjnych maj膮cych na celu motywowanie lub zobowi膮zanie do dobrowolnego leczenia odwykowego,

- przeprowadzanie rozm贸w z cz艂onkami rodzin os贸b, wobec kt贸rych wszcz臋to post臋powanie zmierzaj膮ce do zastosowania obowi膮zku poddania si臋 leczeniu,聽聽聽聽聽聽聽 maj膮cych na celu zebranie dodatkowych informacji i dowod贸w w sprawie nadu偶ywania alkoholu聽 oraz poinformowania o istniej膮cych mo偶liwo艣ciach podj臋cia dzia艂a艅 profilaktycznych,

- udzielaniem pomocy rodzinom nadu偶ywaj膮cym alkoholu,

- diagnozowaniem w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowaniem do lekarza bieg艂ego w zakresie uzale偶nienia od alkoholu,

- opiniowaniem wniosk贸w o wydanie zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych oraz interwencj膮 w przypadku naruszania przepis贸w w tym zakresie,

- kontrol膮 punk贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych w zakresie zgodno艣ci z wydanym zezwoleniem na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych.

Biuro obs艂ugi Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla miasta Kamienna G贸ra mie艣ci si臋聽 przy ul. Ko艣ciuszki 6 w Kamiennej G贸rze, II pi臋tro, pok贸j 11, tel. 75-742-87-41, a czynne jest we wszystkie dni robocze w godzinach 7:30 鈥 15:30.

Procedura zobowi膮zania do leczenia odwykowego

Procedur臋 rozpoczyna Gminna Komisja Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w艂a艣ciwa

albo pod wzgl臋dem miejsca zamieszkania danej osoby albo pobytu tej osoby. Warto zaznaczy膰, 偶e procedur臋 mo偶na wszcz膮膰 w przypadku osoby, kt贸ra przebywa czasowo na terenie danej gminy. Doskona艂ym przyk艂adem tej sytuacji s膮 osoby bezdomne zwi膮zane z dana gmin膮 jedynie pobytem.

Zazwyczaj gminna komisja rozpoczyna procedur臋 na wniosek kogo艣 z rodziny danej osoby

wobec kt贸rej post臋powanie dotyczy (te艣ciowa, 偶ona, c贸rka, m膮偶, syn, konkubent, konkubina)

kogo艣 blisko zwi膮zanego z dana osob膮 ( znajomy, s膮siad, kolega z pracy, pracodawca ) lub danej instytucji (Policji, Pomocy Spo艂ecznej, szko艂y).

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, na przymusowe leczenie mo偶na

skierowa膰 osoby, kt贸re w zwi膮zku ze swoj膮 choroba alkoholow膮:

- powoduj膮 rozk艂ad 偶ycia rodzinnego,

- powoduj膮 demoralizacj臋 nieletnich,

- systematycznie zak艂贸caj膮 spok贸j lub porz膮dek publiczny,

- uchylaj膮 si臋 od pracy

W przypadku stwierdzenia przez komisj臋 danego rodzaju problem贸w聽 zwi膮zanych z nadu偶ywaniem alkoholu przez dan膮 osob臋, a osoba ta odmawia wsp贸艂pracy z komisj膮 w kontek艣cie zmiany swojego stosunku do alkoholu, komisja kieruje osob臋 na badanie przez bieg艂ego. Warto zadba膰, aby biegli pracuj膮cy聽 na potrzeby komisji byli tak偶e bieg艂ymi s膮dowymi.

W przypadku wydania opinii o uzale偶nieniu danej osoby od alkoholu oraz w sytuacji, gdy

dana osoba nie chce podda膰 si臋 w tej sytuacji leczeniu odwykowemu lub-te偶 gdy opinia nie

zosta艂a wydana, bo nie dosz艂o do spotkania, komisja kieruje wniosek do s膮du rejonowego.

Do wniosku powinna zosta膰 do艂膮czona wszelka dokumentacja dotycz膮ca sprawy. S膮d ma

uprawnienie do obci膮偶enia kosztami Urz膮d Gminy. S膮d orzeka o obowi膮zku poddania si臋 leczeniu odwykowemu w formie postanowienia. Cz臋sto pope艂niany b艂膮d polegaj膮cy na zadawaniu pytania o zgod臋 na leczenie osobie maj膮cej s膮dowe zobowi膮zanie nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych.

Do pobrania:


Wniosek o poddaniu si臋 leczeniu odwykowemu od alkoholu